Lauksaimniecības un pārtikas nozaru eksportspējas celšanai Zemkopības ministrija realizē vairākus eksporta veicināšanas pasākumus, kuru atbalstam tiek izmantoti kā valsts, tā Eiropas Savienības fondu ietvaros pieejamie finanšu resursi.

  1. Ikgadējā valsts atbalsta pasākuma „Atbalsts tirgus veicināšanai” ietvaros lauksaimniecības un pārtikas uzņēmumi (izņemot zivsaimniecības nozari) var pretendēt uz atbalstu dalībai kopstendos starptautiskās izstādēs. Pasākuma mērķis ir palielināt un diversificēt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču eksportu. Pasākuma administrēšanu veic Agroresursu un ekonomikas institūts.
  2. Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma „Tirdzniecības pasākumi” ietvaros biedrības un atvasinātas publiskās personas - zinātniskās institūcijas var pretendēt uz valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumā atbalstīto aktivitāšu īstenošanai. Latvijas zivrūpniecības nozares kopstendus organizē Agroresursu un ekonomikas institūts. Pasākuma mērķis ir sekmēt jaunu tirgu apgūšanu, kā arī uzņēmumu un produktu sertificēšanu, produkcijas izsekojamību un marķējuma nostiprināšanu. Pasākuma administrēšanu veic Lauku atbalsta dienests.

Vienlaikus pārtikas ražotājiem atbalsts ārējo tirgu apgūšanai ir pieejams arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētā ES fondu atbalsta pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros. Pasākumā atbalsts paredzēts tādām aktivitātēm kā dalībai starptautiskajās izstādēs, konferencēs, semināros, kontaktbiržās, t.sk. digitālajās, dalībai digitālajās platformās, publicitātei medijos, mārketinga materiālu izstrādei, preču zīmes un dizainparauga izstrādei, tīmekļvietnes izstrādei, tirgus pētījumiem, dalībai nozaru asociācijās, telemārketingam un ārvalstu ekspertu piesaistei, lai veicinātu uzņēmuma iekļaušanos starptautiskajā tirgū un veicinātu eksporta apjoma pieaugumu. Pasākuma administrēšanu veic Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

Pasākumi uzņēmumu eksportspējas pieauguma veicināšanai ir paredzēti arī Nacionālo industriālo politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam ietvaros. Pamatnostādņu rīcības virziens “Uzņēmējdarbības vide eksportspējai” paredz sniegt atbalstu gan jau lielajiem eksportējošiem uzņēmumiem, gan arī radīt iespējas jauniem eksportētājiem, atbalstot starptautiski konkurētspējīgas industrijas uzņēmumus un to produktu virzību eksporta tirgū.