Zemkopības ministrijas realizētie eksporta veicināšanas pasākumi

Lauksaimniecības un pārtikas nozaru eksportspējas celšanai Zemkopības ministrija realizē vairākus eksporta veicināšanas pasākumus, kuru atbalstam tiek izmantoti kā valsts, tā Eiropas Savienības fondu ietvaros pieejamie finanšu resursi.

  1. Ikgadējā valsts atbalsta pasākuma „Atbalsts tirgus veicināšanai” ietvaros lauksaimniecības un pārtikas uzņēmumi (izņemot zivsaimniecības nozari) var pretendēt uz atbalstu dalībai kopstendos starptautiskās izstādēs. Pasākuma mērķis ir palielināt un diversificēt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču eksportu. Pasākuma administrēšanu veic Agroresursu un ekonomikas institūts.  2023. gadā tika piešķirts papildus finansējums pārtikas ražotāju kopstendu organizēšanai 2024. gadā.
  2. Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam pasākuma „Tirdzniecības veicināšanas pasākumi” ietvaros biedrības, tiešās pārvaldes iestādes, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs un atvasinātas publiskās personas - zinātniskās institūcijas var pretendēt uz valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumā atbalstīto aktivitāšu īstenošanai. Latvijas zivrūpniecības nozares kopstendus organizē Agroresursu un ekonomikas institūts. Pasākuma mērķis ir veicināt zvejas un akvakultūras produktu tirdzniecību, kvalitāti un pievienoto vērtību. Pasākuma administrēšanu veic Lauku atbalsta dienests.
  3. ES lauksaimniecības produktu veicināšanas politikas ietvaros nozaru vai starpnozaru profesionālajām organizācijām ir iespēja pretendēt uz ES atbalstu, izstrādājot lauksaimniecības produktu veicināšanas programmas, kuru mērķis ir veicināt ES un trešo valstu patērētāju zināšanas par ES lauksaimniecības produktu labo kvalitāti un īpatnībām.

Citu institūciju realizētie eksporta veicināšanas pasākumi

  1. Pārtikas ražotājiem atbalsts eksporta veicināšanai un jaunu tirgu apgūšanai ir pieejams arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētā ES fondu atbalsta pasākuma  "Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai"  ietvaros. Pasākumā atbalsts paredzēts tādām aktivitātēm kā dalībai starptautiskajās izstādēs, konferencēs, kontaktbiržās, , dalībai starptautiskajās digitālajās nozaru platformās, mārketinga materiālu izstrādei, preču zīmes izstrādei un reģistrēšanai,  tirgus pētījumiem, ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai, dalībai ārvalstu starptautisko nozaru organizācijās un asociācijās, telemārketinga pakalpojumiem, ārvalstu nozares ekspertu un tirdzniecības aģentu piesaistei u.c. Pasākuma administrēšanu veic Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.
  2. Nozīmīgu darbu eksporta tirgus attīstībai realizē LIAA ārējās ekonomiskās pārstāvniecības sadarbībā ar Latvijas diplomātiskajām pārstāvniecībām ārvalstīs. LIAA ārējās ekonomiskās pārstāvniecības sniedz atbalstu dažādu nozaru uzņēmējiem, risina ekonomiskos jautājumus jaunu tirgu apgūšanai kā arī veicina Latvijas uzņēmumu eksporta apjomu palielināšanu. Šobrīd darbību nodrošina 19 LIAA ārējās pārstāvniecības.