Ciltsdarbs Latvijā tiek veikts saskaņā ar Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likumu, kura mērķis ir uzlabot ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas sistēmu valstī.

Ar ciltsdarbu saistīto pasākumu kompleksu organizē „Lauksaimniecības datu centrs”.

Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likuma un citu ar dzīvnieku audzēšanu un ciltsdarbu saistīto normatīvo aktu ievērošanu kontrolē un uzrauga Pārtikas un veterinārais dienests.

Ar attiecīgas dzīvnieku sugas un šķirnes audzēšanu, izkopšanu un selekciju, kā arī ar ciltsdarbu saistītu pakalpojumu sniegšanu nodarbojas šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un organizācijas.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 8.jūnija Regula (ES) Nr. 2016/1012 par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK un 90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku audzēšanas jomā (“Dzīvnieku audzēšanas regula”). Dzīvnieku audzēšanas regulu piemēro no 2018.gada 1.novembra.