Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra rīkojums Nr.521 "Grozījumi Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plānā 2007.–2013.gadam"

Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plāna 2007. – 2013.gada stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskats

LR Zemkopības ministrija izstrādā plānošanas dokumentu “Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plāns 2007.–2013.gadam”. Tas ir stratēģiskās plānošanas dokuments, kas nosaka vidējā termiņa prioritātes attīstībai lauku teritorijā.

Saskaņā ar Vides Pārraudzības Valsts biroja vēstuli Nr. 7-04/1669 un likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta 3.daļā un 2004.gada 23.marta MK noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 2.punkta 2.1.1.apakšpunktā noteikto, plānošanas dokumentam „Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plāns 2007. – 2013.gadam” normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veicams stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. SIA „Firma L4” pēc Zemkopības ministrijas pasūtījuma ir izstrādājusi stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projektu Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plānam 2007.–2013.gadam.