Informācija zvejniekiem par dokumentu iesniegšanu

Lai saņemtu zivju pircēja reģistrācijas apliecību:

 1. pretendents Zemkopības ministrijā iesniedz iesniegumu zivju pircēja reģistrācijai, kuram pievieno attiecīgos dokumentus un informāciju par gada laikā plānoto zivju pirmās pirkšanas darījumu skaitu. Detalizēta informācija par kārtību, kādā tiek izsniegtas zivju pircēju reģistrācijas apliecības, iesnieguma formu un tam pievienojamajiem dokumentiem pieejama Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.94 „Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi;
 2. Zemkopības ministrija 30 dienu laikā pēc minētā iesnieguma un informācijas saņemšanas izsniedz pretendentam:
  • zivju pircēja reģistrēšanas apliecību, kas ir derīga trīs gadus no tās izdošanas dienas;
  • noteiktu skaitu unikālu secīgas kārtas numuru katra atsevišķa zivju pirmās pirkšanas darījuma reģistrācijai;
  • lietotāja identifikatoru (lietotājvārds un parole) zivju pirkšanas darījumu elektroniskai reģistrācijai „Zvejas darbību elektroniskās reģistrēšanas un ziņošanas sistēmā”.

Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā

(izņemot iekšējos ūdeņos, par kuriem licence saņemama attiecīgajā pašvaldībā):

 1. pretendents Zemkopības ministrijā iesniedz iesniegumu ar pieteikumu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai komercdarbībai zvejniecībā, kuram pievieno attiecīgos dokumentus. Detalizēta informācija par kārtību, kādā tiek izsniegtas atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī iesnieguma formu un tam pievienojamajiem dokumentiem pieejama Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu”;
 2. Zemkopības ministrija mēneša laikā pēc visu dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par atļaujas (licences) izsniegšanu un izsniedz attiecīgo atļauju (licenci). Minētās licences derīguma termiņu nosaka ņemot vērā zvejā izmantojamā kuģa kuģošanas spējas apliecības derīguma termiņu.
  • Lai saņemtu saskaņojumu jūras ūdeņos zvejojošo zvejas kuģu dzinēju nomaiņai, zvejas kuģu iegādei, jaunu zvejas kuģu būvei un citu kuģu pārbūvei par zvejas kuģiem jāvēršas Zemkopības ministrijā ar attiecīgu iesniegumu. Zemkopības ministrija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par saskaņojumu vai saskaņojuma atteikumu.
  • Zvejas kuģiem, kuru lielākais garums ir 8 m vai lielāks, mencu zvejai arī Baltijas jūras piekrastes ūdeņos jāsaņem papildu pilnvarojums (īpaša atļauja), ko pamatojoties uz zvejas tiesību nomas līguma ikgadējā protokolā noteiktiem zvejas limitiem un zvejai apstiprināto kuģu sarakstu, izsniedz Zemkopības ministrija. Lai saņemtu papildu pilnvarojumu (īpašu atļauju) mencu zvejai, Zemkopības ministrijā iesniedz attiecīgu iesniegumu, pievienojot tam zvejas tiesību nomas līguma ikgadējā protokola kopiju. Zemkopības ministrija mēneša laikā izsniedz iepriekšminēto papildu pilnvarojumu.
  • Jebkuru no iepriekšminētajiem iesniegumiem ar tiem pievienotajiem dokumentiem var sūtīt:
   • pa pastu: Zemkopības ministrija, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010;
   • elektroniski uz e-pastu: pasts@zm.gov.lv (ja iesniegums ir parakstīts ar elektronisko parakstu)

Kontaktinformācija saistībā ar dokumentu iesniegšanu un izskatīšanu:

 • Zivsaimniecības departamenta direktora vietniece Inese Bārtule, tel. +37126481730, e-pasts: Inese.Bartule@zm.gov.lv.
 • Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas referente Baiba Āķe, tel. +37167027660, e-pasts: Baiba.Ake@zm.gov.lv (par zivju pircēju reģistrāciju un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā).

 

Informācija par kontiem, uz kuriem zvejniekiem attiecīgos gadījumos jāveic maksājumi

Saņēmējs: Valsts kase

Reģistrācijas numurs: 90000050138

BIC kods: TRELLV22


Kontā (IBAN): LV66TREL1060160921900

Speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā saņēmējs ieskaita valsts nodevu par speciālo atļauju (licenci):

 • starptautiskajos un citu valstu ūdeņos ārpus Baltijas jūras – 71,14 euro;
 • Baltijas jūras un Rīgas līča ūdeņos aiz piekrastes ūdeņiem – 35,57 euro;
 • Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos - 14,23 euro

Pašvaldība katru mēnesi ieskaita 30 procentus no kopējās summas, ko pašvaldība iekasējusi par valsts nodevu par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos.

Piezīme: valsts nodevu par licenci komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos – licences saņēmējs ieskaita attiecīgās pašvaldības budžetā.


Saņēmējs: Lauku atbalsta dienests

Reģistrācijas numurs: LV90000794228

Bankas nosaukums: Valsts kase

BIC kods: TRELLV22


Kontā (IBAN): LV87TREL816032309100B

 • Rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam noteikts nozvejas apjoms Baltijas jūrā un Rīgas līcī aiz piekrastes joslas, kā arī citos Eiropas Savienības dalībvalstu ūdeņos un starptautiskajos ūdeņos, iemaksā rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumā noteikto maksu;
 • Pašvaldības iemaksā daļu no kopējās summas, ko iekasējušas par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu vai ūdenstilpes nomu.

Kontā (IBAN): LV88TREL816032308900B

 • Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskās izmantošanas (makšķerēšanas kartes).

Saņēmējs: Valsts vides dienests

Reģistrācijas numurs: LV90000017078

Bankas nosaukums: Valsts kase

BIC kods: TRELLV22


Kontā (IBAN): LV28TREL821050722600B
Zaudējumu nodarītājs ieskaita maksājumus saskaņā ar Valsts vides dienesta lēmumiem:

 • atlīdzību par nelikumīgi iegūtām zivīm (zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumi);
 • naudas sodus par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem – saskaņā ar Valsts vides dienesta atklātajiem pārkāpumiem.

Saistītie dokumenti