Mēslošanas līdzekļu un substrātu apriti regulē Mēslošanas līdzekļu aprites likums, kura mērķis ir aizsargāt mēslošanas līdzekļu un substrātu patērētājus no nekvalitatīvu, cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi bīstamu mēslošanas līdzekļu un substrātu lietošanas, kā arī nodrošināt vienādas prasības fiziskajām un juridiskajām personām, kas veic darbības ar mēslošanas līdzekļiem un substrātiem.

Prasības mēslošanas līdzekļu un substrātu kvalitātei un tirdzniecībai nosaka mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi.

ES mēslošanas līdzekļu ar CE zīmi aprites uzraudzību un kontroli nosaka aprites uzraudzības un kontroles kārtība ES mēslošanas līdzekļiem ar CE zīmi.

Mēslošanas līdzekļu un substrātu apriti uzrauga un kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests.

Mēslošanas līdzekļu saraksts ir pieejams  Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā.

AKTUĀLI!

Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā”

2022. gada 16. jūlijā stājās spēkā  “Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā”, kas veikti, lai Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija regulā (ES) 2019/1009 ar ko nosaka noteikumus par to, kā tirgū dara pieejamus ES mēslošanas līdzekļus, un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Regulu (EK) Nr. 2003/2003 (turpmāk – regula 2019/1009) noteiktās prasības attiecinātu uz mēslošanas līdzekļu apriti, kā arī precizētu terminus un izslēgtu aktualitāti zaudējušas normas.

Likumā  noteikts, ka mēslošanas līdzekļu ievedēji un iepakotāji ir personas, kuras veic saimniecisko darbību Latvijā, līdz ar to uz viņiem attiecas visas Latvijas uzņēmējiem izvirzītās prasības un nosacījumi (uzņēmuma reģistrēšana u.c.). 

Ņemot vērā, ka ar  2022. gada 16. jūliju piemēro  regulu par ES mēslošanas līdzekļiem ar CE zīmi, mēslošanas līdzekļi, kas ir ražoti atbilstoši ES regulējuma prasībām, ir  jāmarķē ar CE zīmi.

Likumā noteikts, ka mēslošanas līdzekļu ražotājiem un ievedējiem, informācija par iepriekšējā gadā tirdzniecībai ievestajiem vai ražotajiem mēslošanas līdzekļiem ar marķējumu “EK mēslošanas līdzeklis” būs jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā līdz 2023. gada 31. janvārim. 

Turpmāk vairs nepastāvēs iespēja atjaunot mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas apliecību, ja apliecība ir tikusi anulēta.

"Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumos Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi"".

2022. gada 11. janvārī  pieņemti  Ministru kabineta noteikumi Nr. 26  "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumos Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi"".

Noteikumos  noteikta prasība, ka mēslošanas līdzekļus  un substrātus  sarakstā “Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā”  iekļaus uz pieciem gadiem no lēmuma pieņemšanas dienas.     

Mehānisko maisījumu gatavotāji tiek pielīdzināti  ražotājiem un arī uz viņiem attiecas visas ražotājiem noteiktās prasības. 

Turpmāk detonācijnoturības pārskats  par amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar slāpekļa saturu, kas pārsniedz 28 procentus nedrīkstēs būt vecāks par 12 mēnešiem.

 

2022.gada 11. janvārī pieņemti  Ministru kabineta noteikumi Nr. 27  "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"".

Noteikumos aizstāta spēku zaudējusi Eiropas Parlamenta un Padomes  2008. gada 5. septembra Regula (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 28. jūnija regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu, ar spēkā esošu Eiropas Komisijas 2021. gada 15. jūlija Īstenošanas regulu (ES) 2021/1165, ar ko atļauj bioloģiskajā ražošanā izmantot noteiktus produktus un vielas un izveido to sarakstus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija regulu (ES) Nr. 2018/848 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes regulu (EK) Nr. 834/2007.

Ministru kabineta 2022. gada 24. maija noteikumi Nr. 318 "Aprites uzraudzības un kontroles kārtība ES mēslošanas līdzekļiem ar CE zīmi"

2022. gada 16. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta 2022. gada 24. maija noteikumi Nr. 318 "Aprites uzraudzības un kontroles kārtība ES mēslošanas līdzekļiem ar CE zīmi".

Noteikumi nosaka uzraudzības un kontroles kārtību ES mēslošanas līdzekļiem ar CE zīmi saskaņā ar regulu 2019/1009. 

Noteikumi aizstāj iepriekšējos Ministru kabineta 2009. gada 27. janvāra noteikumus Nr. 76 "Aprites uzraudzības un kontroles kārtība mēslošanas līdzekļiem ar marķējumu “EK mēslošanas līdzeklis”". 

Noteikumi paredz, ka personai, kas vēlās pieteikt uzskaitei ES mēslošanas līdzekli ar CE zīmi,  Valsts augu aizsardzības dienestā ir jāiesniedz iesniegums par mēslošanas līdzekļa uzskaiti, mēslošanas līdzekļa ražotāja identifikācijas marķējuma, etiķetes vai pavaddokumenta teksts oriģinālvalodā un to tulkojums latviešu valodā, ražotāja ES atbilstības deklarācijas kopija oriģinālvalodā un tās tulkojums latviešu valodā.

Mēslošanas līdzekļus  ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis", kuri atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Regulas (EK) Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem prasībām un laisti Eiropas Savienības tirgū līdz  2022. gada 16. jūlijam, drīkstēs  iztirgot pēc šī datuma.

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 30. janvāra noteikumos Nr. 83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību"".

2022. gada 16. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 407 “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 30. janvāra noteikumos Nr. 83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību"".

Noteikumos svītrotas aktualitāti zaudējušas normas attiecībā uz  mikrobioloģisko preparātu un augu augšanas veicinātāju pagaidu reģistrāciju, mēslošanas līdzekļu mehāniskā maisījumu gatavotāju, kā arī svītrota aktualitāti zaudējusi norāde par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrācijas apliecības atjaunošanu.