Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, tel.: +371 67027587, e-pasts: info@zmni.lv

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” funkcijas meliorācijas jomā:

 • Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu (ūdensnoteku) uzturēšana un ekspluatācija;
 • Valsts meliorācijas sistēmu (polderu hidrotehnisko būvju) uzturēšana un ekspluatācija;
 • Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju uzturēšana un ekspluatācija;
 • Valsts un ES atbalsta projektu īstenošana valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu atjaunošanai un pārbūvei;
 • Meliorācijas kadastra datu uzturēšana un aktualizācija (t.sk. melioratīvās tehniskās dokumentācijas glabāšana);
 • Meliorācijas kadastra valsts informācijas sistēmas mājaslapas www.melioracija.lv uzturēšana;
 • Melioratīvās hidrometrijas darbības nodrošināšana;
 • Tehnisko noteikumu izsniegšana darbībām meliorētajās zemēs un ekspluatācijas aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm.

Adrese: VSIA „MELIORPROJEKTS”, Struktoru iela 14, Rīga , LV - 1039; telefons: +371 67551620; e-pasts – meliorproj@meliorprojekts.lv.

   VSIA “Meliorprojekts” funkcijas meliorācijas jomā:

 • Meliorācijas kadastra kārtošana, aktualizēšana un meliorācijas kadastra tehniskās dokumentācijas saglabāšana;
 • Mazo upju, meliorācijas sistēmu un ūdenstilpju hidrometrisko darbu izpilde, hidrometrijas datu bāzes aktualizēšana un saglabāšana;
 • Meliorācijas sistēmu projektēšanas, būvdarbu un ekspluatācijas normatīvu, standartu projektu sagatavošana, hidromelioratīvās būvniecības normatīvās bāzes aktualizēšana un saglabāšana;
 • Eksperta atzinuma sagatavošana par valsts nozīmes hidrotehniskajām būvēm;
 • Meliorācijas praktiskās zinātnes pētījumu un izstrāžu, nozares tehniskās arhīva un tehniskās bibliotēkas uzturēšana;

VSIA „Meliorprojekts”  pakalpojumi:

 • meliorācijas sistēmu projektēšana;
 • upju hidrotehnisko būvju projektēšana;
 • ģeodēziskie darbi;
 • zemes ierīcības darbi;
 • zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi;
 • topogrāfiskie darbi.