Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr.708/2007 (2007.gada 11.jūnijs) par svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu izmantošanu dalībvalstīs tiek izveidota sistēma, kādā tiek izsniegtas atļaujas svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu ieviešanai akvakultūrā un uzturēts attiecīgs izsniegto ieviešanas atļauju reģistrs ar visu atļauju izsniegšanas pamatojuma pavadošo dokumentāciju.

Regulas mērķis ir izvērtēt un pēc iespējas samazināt svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu, kuras tiek izmantotas akvakultūrā, ietekmes uz dabiskajām ūdens dzīvotnēm risku un tādējādi veicināt nozares ilgstpējīgu darbību.

Regula Nr.708/2007 paredz, ka svešzemju sugu ieviešanai akvakultūrā ir nepieciešams saņemt atļauju. Atļauja ir nepieciešama tādām akvakultūras sugām, kuras nav uzskaitītas minētās regulas IV pielikumā. Atļauja sugu ieviešanai nav nepieciešama, un attiecīgu ieviešanas nosacījumu izpilde nav jāveic, ja tās turēs slēgtās akvakultūras platībās, un to pārvešana tiks veikta apstākļos, kas novērš minēto sugu izkļūšanu apkārtējā vidē. Tādējādi regulas Nr.708/2007 prasības attiecināmas uz sugām, kas tiek ieviestas atklātās akvakultūras platībās (akvakultūru praktizē ūdens vidē, kas nav atdalīta no savvaļas ūdens vides ar šķēršļiem, kuri novērstu audzēto īpatņu vai bioloģiskā materiāla izkļūšanu, kas varētu izdzīvot un pēc tam vairoties savvaļā).

Latvijā atbildīgā iestāde par svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu ievešanu un pārvietošanu ir Dabas aizsardzības pārvalde.

 

kā arī DAP tīmekļa vietnē ir atrodama saite uz slēgtajām akvakultūras audzētavām Latvijā, uz kurām nav attiecināmas Regulas 708/2007 III-VI nodaļas prasības.

Atļauju reģistru svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu ieviešanai skatīt DAP tīmekļa vietnē.
Informāciju par svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu ievešanas pieprasījuma aizpildīšanas kārtību (saskaņā ar Regulas 708/2007 prasībām) var saņemt DAP.