Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Zemkopības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja uz 31.12.2023.

Valsts kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība Zemkopības ministrijā:

Firma: akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”

Juridiskā adrese: Vaiņodes 1, Rīga, LV –1004, Latvija

Kontaktinformācija: Tālr.: +371 67610015, lvm@lvm.lvwww.lvm.lv

Pamatkapitāla lielums: EUR  481 821 705 (dati uz 31.12.2023.)

Valsts līdzdalības apmērs: 100%

Valsts līdzdalība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punkta nosacījumiem.

Vispārējais stratēģiskais mērķis: Īstenot uzņēmuma rīcībā esošo stratēģisko aktīvu – zemes, meža, zemes dzīļu un citu resursu – ilgtspējīgu, efektīvu un sociāli atbildīgu apsaimniekošanu, palielinot meža produktivitāti un oglekļa piesaisti augošajā koksnē un sekmējot Latvijas konkurētspēju globālajās vērtību ķēdēs, kā arī veicināt noteikto valsts klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu, attīstot tehnoloģijās un zinātnes sasniegumos balstītu produktu ražošanu un pakalpojumu sniegšanu.[1]

 


[1] Apstiprināts ar MK 2022.gada 18.augusta rīkojumu Nr. 553: Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" vispārējo stratēģisko mērķi un tās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts" (likumi. lv) , MK 2022.gada 16.augusta sēdes protokols Nr. 40 15. §

Gada pārskati:

Dividendes: Valsts budžetā iemaksātās dividendes no iepriekšējā gada peļņas 162 510 081  EUR

Sadalītās dividendes 162 510 081  EUR

Iemaksas budžetā (t.sk. dividendes, nodokļi, nodevas): 226 073 950  EUR

Citas ziņas:

SIA „Jaunmoku pils”: ir AS „Latvijas valsts meži” meitas uzņēmums, apmaksātais pamatkapitāls veido EUR 1 620 936. Akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži” pieder 100%  kapitāla daļu.

Ar Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta lēmumu (prot. Nr.45 40.§) nolemts: ievērojot valsts intereses un pamatojoties uz Meža likuma 4.panta otro daļu, saglabāt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jaunmoku pils" akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" meitas uzņēmuma statusā.

AS “Latvijas valsts meži” līdzdalība SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” ir 566 872 EUR jeb 40,21% kapitāla daļu. Ar Ministru kabineta 2022.gada 18.augusta rīkojumu Nr.553 "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" vispārējo stratēģisko mērķi un tās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts"" nolemts saglabāt akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts", ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts" lielo nozīmi Latvijas meža politikas īstenošanā un meža un saistīto nozaru attīstībā, kā arī ieguldījumu akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" vispārējā stratēģiskā mērķa īstenošanā.

SIA „Latvijas vēja parki” ir AS „Latvenergo” un AS „Latvijas valsts meži” kopuzņēmums, kurā AS “Latvijas valsts meži” pieder 400 000 EUR jeb 20% kapitāla daļu. Uzņēmums izveidots 2022. gadā, lai veicinātu Latvijas virzību un enerģētisko neatkarību un klimatneitraliāti. Kopuzņēmuma uzdevums ir līdz 2030. gadam uzbūvēt lieljaudas vēja parkus ar kopējo jaudu vismaz 800 megavatu, vienlaikus samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas, saglabājot dabas daudzveidību un attīstot aprites ekonomiku.

AS „Latvijas valsts meži” ir AS „Latvijas Finieris” akciju daļu turētāja ar tiesībām palielināt līdzdalību līdz 10% saskaņā  2011.gada 26.jūnija Ministru kabineta rīkojumu Nr.265 un  Ministru kabineta  2012.gada 15.augusta rīkojumu Nr. 393 „Par līdzdalības palielināšanu””. AS „Latvijas valsts meži” akciju daļa veido EUR 880 000 EUR jeb 0,99526 % no apmaksātā pamatkapitāla. 

 Firma: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV –1010, Latvija

Kontaktinformācija: Tālr. +371 67027587, info@zmni.lvwww.zmni.lv

Pamatkapitāla lielums: EUR 3 422 006

Valsts līdzdalības apmērs: 100%

Valsts līdzdalība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 3. punkta nosacījumiem.

Vispārējais stratēģiskais mērķis: īstenot pārvaldījumā nodoto valsts teritorijas attīstībai nepieciešamo valsts nekustamo īpašumu – stratēģisku meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju, kā arī zemes vienību, uz kurām tās atrodas, – ekonomisku pārvaldīšanu un meliorācijas kadastra uzturēšanu, nodrošinot lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes resursu ekonomiski izdevīgu, videi saudzīgu un sociāli atbildīgu ilgtspēju.

Gada pārskati:

Dividendes: valsts budžetā iemaksātās dividendes no iepriekšējā gada peļņas 7736,80   EUR

Sadalītās dividendes 14 861.60  EUR

Iemaksas budžetā (t.sk. dividendes, nodokļi, nodevas): 6,072 milj. EUR

Cita informācija: Ministru kabinets 2024. gada 9. janvārī (prot.Nr.1 51.§) nolēma saglabāt līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" un saglabāt tās pašreizējo juridisko statusu – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību.

Firma: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Meliorprojekts”

Juridiskā adrese: Struktoru iela 14, Rīga, LV –1039, Latvija

Kontaktinformācija: Tālr. +371 67551620, +371 67552287, fakss +371 67551660, meliorproj@meliorprojekts.lvwww.meliorprojekts.lv

Pamatkapitāla lielums: EUR 115 691

Valsts līdzdalība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 3. punkta nosacījumiem.

Valsts līdzdalības apmērs: 100%

Vispārējais stratēģiskais mērķis: sekmēt dabas kapitāla saglabāšanu, palielināšanu un ilgtspējīgu izmantošanu un pret klimata pārmaiņām noturīgas ekonomikas atbalstīšanu, tirgus nepilnības apstākļos nodrošinot sabiedrības interesēm atbilstošus izpētes un projektēšanas pakalpojumus meliorācijas un plūdu risku pārvaldības jomā.

Gada pārskati:

Dividendes: valsts budžetā iemaksātās dividendes no iepriekšējā gada peļņas - 0 EUR

Sadalītās dividendes - 0 EUR

Iemaksas budžetā (t.sk. dividendes, nodokļi, nodevas): 184 600 EUR

Cita informācija: Ministru kabinets 2017. gada 24. janvārī (prot.Nr.4 35.§) nolēma līdz 30.12.2019. saglabāt līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts", ievērojot tās nozīmi dabas resursu izmantošanas un vides aizsardzības līdzsvarošanā, lauksaimniecības un meža nozares attīstībā, kā arī ieguldījumu stratēģisko mērķu sasniegšanā saistībā ar klimata pārmaiņām un tirgus nepilnību novēršanu attiecīgajā nozarē.

Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Juridiskā adrese: Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV – 3018, Latvija

Kontaktinformācija: Tālr. +371 63050220, llkc@llkc.lvwww.llkc.lv

Pamatkapitāla lielums: EUR 1 139 326

Valsts līdzdalības apmērs: 99,32%, jeb 1 131 580 kapitāldaļas

Valsts līdzdalība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.punkta nosacījumiem

Vispārējais stratēģiskais mērķis - būt par neatkarīgu, profesionālu un sabiedrībai pieejamu lauksaimniecības un lauku uzņēmējdarbības konsultāciju un izglītības uzņēmumu Latvijā ar daudzveidīgu pakalpojumu sniegšanas tīklu, kas aptver visu valsts teritoriju un sniedz zināšanas par videi nekaitīgu un produktīvu lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību, lauku bioekonomikas attīstību un nelauksaimniecisko uzņēmējdarbību.

Gada pārskati:

Dividendes: valsts budžetā iemaksātās dividendes no iepriekšējā gada peļņas 9 507 EUR

Sadalītas dividendes 9 837 EUR

Iemaksas budžetā (t.sk. dividendes, nodokļi, nodevas): 4 864 236 EUR

Citas ziņas: ar Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra rīkojumu Nr. 898  (prot. Nr. 78 32. §) “Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" un vispārējo stratēģisko mērķi" nolemts  saglabāt valsts līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs".

Firma: akciju sabiedrība „ Attīstības finanšu institūcija Altum”

Juridiskā adrese: Doma laukums 4, Rīga, LV – 1050, Latvija

Kontaktinformācija: Tālr.: +371 67774010, fakss: +371 67820143, e-pasts altum@altum.lvwww.altum.lv

Pamatkapitāla lielums: EUR 204 862 333

Valsts līdzdalības apmērs: 100%

30 %, jeb 61 458 700 akciju turētājs ir Zemkopības ministrija

Citas ziņas: saskaņā ar akcionāru reģistru 40 %, jeb 81 944 933 akciju turētājs ir Finanšu ministrija un 30 %, jeb 61 458 700 akciju turētājs ir Ekonomikas ministrija

Informāciju sagatavoja:

Tamāra Rasnača

Vecākā eksperte
Tamara.Rasnaca [at] zm.gov.lv