2018.gada 25.jūlijā ir pieņemts Eiropas Kopienas tiesas (EKT) spriedums par Lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu – Ģenētiski modificētu organismu apzināta izplatīšana vidē – Mutaģenēze – Direktīva 2001/18/EK – 2. un 3. pants – I A un I B pielikums – “Ģenētiski modificēta organisma” jēdziens – Ģenētiskās modifikācijas paņēmieni/metodes, kas tradicionāli tiek lietoti un kas tiek uzskatīti par drošiem – Jauni mutaģenēzes paņēmieni/metodes – Riski cilvēku veselībai un videi – Dalībvalstu rīcības brīvība, transponējot direktīvu – Direktīva 2002/53/EK – Lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējais katalogs – Augu šķirnes, kas kļuvušas izturīgas pret herbicīdiem – 4. pants – Iespējamība kopējā katalogā iekļaut mutaģenēzes ceļā iegūtas ģenētiski modificētas šķirnes – Prasība cilvēku veselības un vides aizsardzības jomā – Atbrīvojums Lieta C-528/16 

2019. gada 8. novembrī Padome lūdza Komisiju līdz 2021. gada 30. aprīlim iesniegt pētījumu saistībā ar Tiesas spriedumu lietā C-528/16 par jauno genomikas metožu statusu Eiropas Savienības tiesībās, kā arī pievienot ietekmes novērtējumu

DV aptauja par jaunajām genomikas metodēm ietver sevī informāciju par visām jaunajām genomikas metodēm, kas izstrādātas pēc 2001. gada. Aptaujas ietvaros jaunās genomikas metodes ir tādas metodes, kas spējīgas pārveidot organisma ģenētisko materiālu un, kuras parādījās vai tika izstrādātas pēc 2001. gada.