Zāļu atliekvielu uzraudzība dzīvniekos un no tiem iegūtos produktos notiek ar mērķi aizsargāt sabiedrības veselību.

Eiropas Savienībā ir vienota zāļu atliekvielu uzraudzības sistēma dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos. To reglamentē šādi Eiropas Savienības un nacionālie normatīvie akti:

Joma un mērķis

Tiesību akts

Atliekvielu uzraudzība, uzraudzības programmas

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts), par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem (Oficiālo kontroļu regula)

Padomes Direktīva 96/23/EK (1996. gada 29. aprīlis),
ar ko paredz pasākumus, lai kontrolētu noteiktas vielas un to atliekas dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos (turpmāk - Padomes Direktīva 96/23/EK)

 

Pārņemta ar Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumiem Nr.644 “Dzīvniekos un to produktos esošu noteiktu vielu un to atliekvielu kontroles un tās finansēšanas kārtība”
 

Padomes Direktīva 96/22/EK (1996. gada 29. aprīlis) par noteiktu hormonālas vai tireostatiskas iedarbības vielu un beta-agonistu lietošanas aizliegumu lopkopībā
 

Pārņemta ar Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.831 “Noteikumi par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem un prasības dzīvnieku un to izcelsmes produktu apritei, ja dzīvniekiem lietotas zāles”
 

Rīcība neatbilstību gadījumos

Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2019/2090 (2019. gada 19. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 papildina attiecībā uz gadījumiem, kad ir aizdomas par neatbilstību vai ir konstatēta neatbilstība Savienības noteikumiem, kas piemērojami tādu farmakoloģiski aktīvo vielu lietošanai vai atliekām, kuras atļautas veterinārajās zālēs vai kā barības piedevas, vai Savienības noteikumiem, kas piemērojami aizliegtu vai neatļautu farmakoloģiski aktīvo vielu lietošanai vai atliekām

Ekstrapolācija

Komisijas Regula (ES) 2017/880 (2017. gada 23. maijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 470/2009 nosaka noteikumus par kādai farmakoloģiski aktīvai vielai kādā konkrētā pārtikas produktā noteikto maksimālo atlieku līmeņu izmantošanu arī citam pārtikas produktam, kas iegūts no tās pašas sugas, vai kādai farmakoloģiski aktīvai vielai vienā vai vairākās sugās noteikto maksimālo atlieku līmeņu izmantošanu arī citām sugām

Prasības pēc “Kaskādes” principa ārstētu produktīvo dzīvnieku produktiem 
(attiecas tikai uz Eiropas Savienībā audzētiem dzīvniekiem un to produktiem)

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2018/470 (2018. gada 21. marts) par sīki izstrādātiem noteikumiem par maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu, kuru ņem vērā, lai pārbaudītu pārtikas produktus, kas iegūti no dzīvniekiem, kuri Eiropas Savienībā apstrādāti saskaņā ar Direktīvas 2001/82/EK 11. pantu

Zāļu atliekvielu maksimāli pieļaujamais daudzums, tā noteikšanas kritēriji un metodes

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 470/2009 (2009. gada 6. maijs), ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004

Komisijas Regula (ES) Nr. 37/2010 (2009. gada 22.decembris) par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2021/808 (2021. gada 22. marts) par produktīviem dzīvniekiem izmantotu farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku analīzes metožu veiktspēju un rezultātu interpretēšanu, kā arī par paraugu ņemšanas metodēm un ar ko atceļ Lēmumus 2002/657/EK un 98/179/EK

 

Šobrīd izstrādē ir šādi ES tiesību akti, kas aizstās Padomes Direktīvu 96/23/EK.

 

Uzraudzības programma

SANTE 11987-2017 
Commission Implementing Regulation (EU) No .../...
on uniform practical arrangements of multi-annual national control plans (MANCPs) and annual reports by Member States on the performance of official controls on the use of pharmacologically active substances authorised as veterinary medicinal products or as feed additives and on the use of prohibited or unauthorised pharmacologically active substances and residues thereof.

Prasības dzīvnieku izcelsmes produktu ieviešanai Eiropas Savienības teritorijā

SANTE/11988/2017
Commission Delegated Regulation (EU) No .../...
supplementing Regulation (EU) 2017/625 as regards additional requirements related to the use of relevant substances in food-producing animals and residues arising therefrom, for the entry into the Union of such animals, products of animal origin and composite products