Latvijā invazīvā augu suga ir Heracleum sosnovskyi Manden  - Sosnovska latvānis (turpmāk - latvānis).

Saskaņā ar Augu aizsardzības likumu, zemes īpašnieka vai valdītāja pienākums ir šīs invazīvās augu sugas iznīcināt, ja tās izplatījušās zemē, kas atrodas viņa īpašumā vai valdījumā. Pašvaldības pienākums ir koordinēt latvāņa ierobežošanas un apkarošanas pasākumus, ja zemju īpašnieki to nedara. Pašvaldībām ir arī jāizstrādā attiecīgās teritorijas latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns.  Lai veicinātu latvāņu apkarošanu, vairākas pašvaldības zemes īpašniekiem, kas apkaro latvāņus,  ir ieviesušas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.

Plašāka informācija par latvāņu ierobežošanu ir pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā.