Zemkopības ministrijas kompetencē esošās starptautiskās organizācijas, kurās Latvija ir dalībvalsts

Nr.

Organizācija

Mērķis

Iestāšanās gads

1.

FAO - Pārtikas un lauksaimniecības organizācija

Uzlabot iedzīvotāju apgādi ar pārtiku, globāli sekmēt lauku attīstību, lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību 

1991

2.

ICES - Starptautiskā jūras pētniecības padome

Koordinēt un veicināt jūras izpēti

1991

3.

OIE - Starptautiskais epizootiju birojs 

Nodrošināt informācijas apmaiņu par dzīvnieku saslimšanām

1992

4.

EPPO - Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija

Ieviest augu aizsardzības starptautisko stratēģiju

1992

5.

ISTA - Starptautiskā sēklu kontroles asociācija

Izstrādāt, pieņemt un publicēt standartprocedūras sēklu kontroles jomā un veicināt vienotu šo procedūru piemērošanu starptautiskajā tirdzniecībā esošo sēklu novērtējumam

1996

6.

ICC - Starptautiskā graudu zinātnes un tehnoloģijas asociācija

Veicināt graudu zinātnes un tehnoloģijas attīstību, standartizēt kontroles metodes

1996

7.

EUROFISH - Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā 

Nodrošināt informācijas apriti un standartu kontroli zivsaimniecības un akvakultūras jomās.

2002

8.

UPOV - Starptautiskā jaunu augu šķirņu aizsardzības savienība

Efektīvas šķirņu aizsardzības sistēmas sagatavošana un atbalstīšana, lai izveidotu jaunas augu šķirnes, kas dotu labumu visai sabiedrībai

2002

9.

OECD (Starptautiskās ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas) Sēklu shēma

Nodrošināt nemainīgi augstas kvalitātes sēklu apriti OECD dalībvalstīs

2002

10.

ECPGR - Starptautisko augu ģenētisko resursu institūts

Nodrošināt un sekmēt augu ģenētisko resursu ilgtermiņa saglabāšanu.

2003

11.

EAAP - Eiropas Dzīvnieku produkcijas ražošanas asociācija

Veicināt zinātnisko izpēti par lopkopību, pētījumu rezultātu izplatīšanu, lopkopības ilgtspējīgu attīstību.

2003

12.

BS AC - Baltijas jūras Reģionālā padomdevēja padome

Padomdevēja organizācija Eiropas Komisijai un ES dalībvalstīm attiecībā uz zivju resursu pārvaldību Baltijas jūrā

2006

13.

ERFP - Eiropas reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs

Atbalstīt dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu

2013

14.

AEIAR- Eiropas lauku attīstības institūciju asociācija

Nodrošināt zināšanu un pieredzes apmaiņu zemes pārvaldības jautājumos lauksaimniecības zemes ilgtspējīgai izmantošanai. 2022