Latvijā valsts zinātniskais institūts „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”” (nacionālā references laboratorija) ir nominēts kā Nacionālā references laboratorija šādās jomās:

  • dzīvnieku veselība un dzīvnieku infekcijas slimību diagnostika un diagnozes standartu un metožu kontrole un uzraudzība;
  • pārtika, saskarei ar pārtiku paredzētie materiāli un izstrādājumi, dzīvnieku barība, atliekvielas, tostarp pesticīdu atliekvielas un slimību ierosinātāju antimikrobiālā rezistence;
  • ģenētiski modificēto organismi.

Nacionālā references laboratorija ir vadošā valsts laboratorija, kas konkrētā oficiālās testēšanas jomā ir nominēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām:

  1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regula (EK) 2017/625 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula);
  2. Veterinārmedicīnas likuma 11. panta pirmās daļas 1. punkts;
  3. Pārtikas aprites uzraudzības likuma 21.2 panta ceturtās daļas 8. punkts;
  4. Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 9. panta 6. punkts;
  5. Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumi Nr.864  “Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un dzīvnieku veselības jomā”.