Bioekonomika ir tautsaimniecības daļa, kur ražošanas procesā ilgtspējīgā un pārdomātā veidā tiek izmantoti atjaunojamie dabas resursi, lai ražotu pārtiku un barību, industriālos produktus un enerģiju.

Bioekonomika ir viena no Latvijas attīstības iespējām ceļā uz ilgtspējīgāku un efektīvāku dabas resursu izmantošanu. Bioekonomika nodrošina integrētu pieeju uz zināšanām balstītas ekonomiskās izaugsmes, sociālās labklājības un vides aizsardzības iekļaušanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā, ievērojot aprites ekonomikas pamatprincipus.

Latvijas bioekonomikas attīstības stratēģijas vīzija – Latvijā bioekonomikas nozares ir inovāciju līderes dabas kapitāla vērtības saglabāšanā, palielināšanā, efektīvā un ilgtspējīgā izmantošanā Baltijas valstīs. 2017. gadā tika publicēta Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030.

Latvijas Bioekonomikas stratēģijas 2030 mērķi ir īstenojami trīs galvenajās jomās:

  1. nodarbinātības veicināšana un saglabāšana bioekonomikas nozarēs līdz 128 tūkst. nodarbināto;
  2. bioekonomikas produktu pievienotās vērtības palielināšana vismaz līdz 3,8 miljardiem EUR 2030. gadā;
  3. bioekonomikas eksporta produkcijas vērtības palielināšana vismaz līdz 9 miljardiem EUR 2030. gadā.

Tradicionālo bioekonomikas nozaru pētniecības izcilība un efektīva zināšanu pārnese ir priekšnoteikumi bioekonomikas attīstības stratēģisko mērķu sasniegšanai.

Bioekonomikas pētniecības kompetence veidojas plašā zinātnisko institūciju lokā: Latvijas Lauksaimniecības universitātē (sadarbībai ar nozares uzņēmējiem izveidota Zināšanu un tehnoloģiju pārneses nodaļa), LLU Agroresursu un ekonomikas institūtā, LLU Dārzkopības institūtā, LLU Augu aizsardzības zinātniskajā institūtā “Agrihorts”, LLU Zemkopības institūtā, LLU SIA „Latvijas Augu aizsardzības un pētniecības centrs”, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR", Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā „Silava”, Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas institūtā, Baltic Studies Centre, Daugavpils Universitātē, Latvijas Hidroekoloģijas institūtā, Latvijas Universitātē, LU Mikrobioloģijas un Biotehnoloģijas institūtā, Rīgas Tehniskajā universitātē, RTU VASSI un Vides risinājumu institūtā.

Eiropas Savienības Bioekonomikas stratēģija tika atjaunināta 2018. gadā. Tā sniedz ieguldījumu Eiropas Zaļā kursa, kā arī rūpniecības, aprites ekonomikas un tīras enerģijas stratēģiju īstenošanā, kuru sasniegšanai svarīga ir ilgtspējīga aprites bioekonomika. Lai Eiropas bioekonomika būtu veiksmīga, tās pamatā jābūt ilgtspējai un atbilstībai aprites principiem. Tas veicinās rūpniecības atjaunošanu, primārās ražošanas sistēmu modernizāciju, vides aizsardzību un palielinās bioloģisko daudzveidību.