Kooperatīvi ievērojami sekmē lauksaimnieku, mājražotāju un meža īpašnieku saimnieciskās darbības efektivitāti, ekonomisko darbību lauku apvidos un dod artavu Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Tieši tāpēc Zemkopības ministrija ir nodrošinājusi nozīmīgu valsts un ES atbalstu lauku uzņēmēju kooperācijai, par ko plašāk var uzzināt šajā sadaļā.

Valsts atbalsts

 1. Kredītprocentu daļēja dzēšana paredzēta ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga kredītprocentu daļējai segšanai, iegādājoties tehniku, aprīkojumu, kravas transporta līdzekļus vai ieguldot būvniecībā, kā arī īstermiņa aizdevuma un faktoringa daļējai kredītprocentu dzēšanai atbilstīgiem kooperatīviem vai pārstrādes uzņēmumiem. Skatīt šeit.
 2. Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programma dod iespēju kooperatīvam saņemt AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (Altum) administrētu valsts garantiju bankas izsniegtam aizdevumam, īstenojot investīciju projektus, kā arī sniedzot garantijas apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, finanšu līzingam, faktoringam un citiem atbalsta pasākumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstībai atbilstīgai kooperatīvajai sabiedrībai līdz 3,5 miljoniem eiro. Ja, sākot projektu lauksaimniecības vai mežsaimniecības jomā un piesakoties kredītam bankā, banka vēlas papildu nodrošinājumu, tā sazināsies ar Altum par iespēju piešķirt valsts garantiju, lai projekts saņemtu nepieciešamo bankas finansējumu. Skatīt šeit.
 3. Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi lauksaimniecības, mežsaimniecības atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām līdz diviem gadiem ar maksimālo aizdevuma summu līdz 2,85 miljoniem eiro. Šī Altum administrētā pasākuma mērķis ir palielināt finanšu resursu pieejamību saimnieciskās darbības veicējiem, tai skaitā atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām. Skatīt šeit.
 4. Altum administrētā īstermiņa eksporta kredīta garantiju programma paredz garantiju izsniegšanu par eksporta kredīta darījumiem, kuriem atlikto maksājumu termiņš nav garāks par 547 dienām un darījuma summa ar vienu debitoru nav lielāka par 2 miljoniem eiro. Skatīt šeit.
 5. Altum administrētā aizdevumu programmu sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbalstam, kas nosaka apgrozāmo līdzekļu aizdevuma maksimālo apmēru atbilstīgai kooperatīvajai sabiedrībai līdz 285 tūkstošiem eiro ar aizdevuma termiņu līdz pieciem gadiem un aizdevumus investīcijām līdz 15 gadiem ar maksimālo aizdevuma summu līdz 2,85 miljoniem eiro. Skatīt šeit.

Nodokļu atvieglojumi atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām

 1. Atbrīvojums atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām no autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas no kārtējā gada 10. jūlija līdz 30. septembrim saskaņā ar Autoceļu lietošanas nodevas likuma 6. panta 12. daļu. Skatīt šeit.
 2. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 7. panta 41 daļā paredzētās atlaides atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklim par kravas automobili, piekabi vai puspiekabi 75 procentu apmērā. Skatīt šeit.
 3. Pievienotās vērtības nodokļa likuma 135. pantā, piemērojot īpašu nodokļa režīmu lauksaimniekiem, kuri nav pievienotās vērtības nodokļa maksātāji – atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības var izmaksāt 14 procentu kompensāciju. Skatīt šeit.

ES atbalsts

 1. Atbalsts jaunu kooperatīvu izveidei, sedzot administratīvās, loģistikas un tirgus apgūšanas izmaksas nesen atbilstības statusu ieguvušiem kooperatīviem, jo tieši šo izmaksu segšana ir nozīmīgs atbalsts kooperatīva pirmajā attīstības fāzē. Atbalstu piešķir atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām visās lauksaimniecības nozarēs, izņemot atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības, kuru pamatdarbības nozare ir konvencionālā tradicionālo laukaugu un konvencionālā piena nozare, jo šajās apakšnozarēs nav jāveicina jaunu kooperatīvu veidošanās, bet gan esošo konsolidācija, tādejādi samazinot loģistikas un administratīvās izmaksas un stiprinot to konkurētspēju. Atbalsts kooperatīvu apvienībām pieejams visās lauksaimniecības apakšnozarēs. Skatīt šeit.
 2. Investīciju atbalsts atbilstīgiem kooperatīviem – Ieguldījumi lauku saimniecībās – ar atbalsta intensitāti no 30 līdz 40 procentiem. Investīciju ieguldījumi veicina plašāku pakalpojumu pieejamību kooperatīva biedriem, kopīgo resursu izmantošanas iespējas. Skatīt šeit 
 3. Investīciju atbalsts – Ieguldījumiem pārstrādē – atbilstīgiem kooperatīviem ar atbalsta intensitāti no 30 līdz 50 procentiem. Ieguldīšana pārstrādē sniedz produktam lielāku pievienoto vērtību un jūtami lielāku pienesumu arī kooperatīva biedriem. Skatīt šeit 
 4. Ražotāju organizāciju atbalsts augļu un dārzeņu apakšnozarē. Pasākuma mērķis ir atbalstīt ražotāju organizācijas augļu un dārzeņu apakšnozarē, lai veicinātu to biedru produkcijas koncentrēšanu un kopīgu piedāvājumu tirgū. Ražotāju organizācija pasākuma izpratnē ir kooperatīvs ar ne mazāk kā piecu ražotāju piedalīšanos, un šī kooperatīva pamatdarbība ir biedru saražoto produktu realizācija. Pasākuma ietvaros ražotāju organizācija īsteno Darbības programmu. Skatīt šeit.
 5. Sadarbības atbalsts ar mērķi veicināt sadarbību lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauksaimniecības produktu pārstrādē, lai risinātu šo nozaru praktiskās vajadzības, dodot iespēju izstrādāt jaunus produktus, procesus, tehnoloģijas un metodes un ieviešot tās praksē. Viens no sadarbības partneriem pasākuma īstenošanā var būt atbilstīga kooperatīvā sabiedrība. Skatīt šeit.
 6. LEADER intervences atbalsts lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, lai uzlabotu ekonomisko un sociālo situāciju laukos, veidotu labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai, kā arī veicinātu vietējās attīstības potenciāla un resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Viens no LEADER pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.  Atbalsts šajā intervencē tiek sniegts saskaņā ar projekta īstenošanas teritorijā darbojošās vietējās rīcības grupas sagatavotu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023.–2027.gadam un to var saņemt arī kooperatīvi ar atbalsta intensitāti no 40 līdz 75 procentiem. Noteikumu projekts vēl nav apstiprināts, apskatāms šeit