2021. gadā pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem aktīvi darbojās 75 uzņēmumi, kuriem bija tiesības nodarboties ar zivju audzēšanu to patēriņam pārtikā un zivju mazuļu audzēšanu resursu atražošanai, ko nodrošināja arī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” zivju audzētava “Tome” ar savām piecām filiālēm. Valsts zivju audzētavas un tās filiāļu galvenais darbības virziens ir dabisko ūdenstilpju zivju resursu atražošana un papildināšana. Akvakultūras uzņēmumu izvietojuma tīkls Latvijā nav tieši saistīts ar saldūdens resursu pieejamību, bet atspoguļo tradīcijas un zemes īpašnieku sociālekonomiskās intereses iesaistīties šajā darbības jomā.

2021. gadā ekonomiski aktīvajos 75 uzņēmumos (kopējais nodarbināto skaits – 307 cilvēki) akvakultūras produkcijas ražošanai tika izmantoti 641 dīķi ar 5333,4 ha kopējo platību, 1147 baseini ar 15492 m3 lielu tilpumu un 75 recirkulācijas sistēmas ar 14930,2 m3 lielu tilpumu (sk. 1.tabulu).

1. tabula

Akvakultūrā izmantojamie ūdeņi un platība

Gads

Dīķu skaits

Dīķu platība, ha

Baseinu skaits

Baseinu tilpums, m3

Recirkulācijas sistēmu skaits

Recirkulācijas sistēmu tilpums, m3

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits

2011.

728

5707,3

1270

17 051

13

1184

55

2012.

756

5607.5

1303

17 727

25

2786

66

2013.

728

5380,3

1277

17 143

22

3879

67

2014.

721

5211,0

1276

18 256

28

5133

68

2015.

792

4949,3

1282

17 289

28

6923

88

2016.

816

4957,9

1245

15 228

35

5765

88

2017.

769

4649,5

1312

16 052

34

5944

88

2018.

766

5191,3

1279

15 740

37

5729

87

2019.

649

4950,7

1194

15 161

46

9945,5

79

2020.

657

5339,2

1143

14 638

58

16024,5

78

2021.

641

5333,4

1147

15 492

75

14930,2

75

Avots: CSP dati

Pēc CSP iesniegtajiem datiem, 2021. gadā akvakultūras sektorā realizētās produkcijas apjoms bija 902,5 tonnas, no kurām 96,3 tonnas tika realizētas ārvalstu tirgū. Galvenās audzētās un realizētās zivju sugas gan svaigā, gan apstrādātā veidā bija karpa, forele, sams, store u.c. (sk. 2. tab.).

2. tabula

Akvakultūras produkcijas apjoms (vietējā un ārvalstu tirgū realizētās zivis)

Akvakultūras produkcijas apjoms pa zivju sugām, t

Karpa un karūsa

Līnis

Forele

Līdaka

Store

Sams

Pārējās zivju sugas un vēži

Kopā

2020. gadā realizētas

544,2

21,4

60,7

3,9

38,4

29,1

29,7

727,4

2021. gadā realizētas

569,4

3,1

91,9

3,0

55,4

69,4

110,1

902,5

Avots: CSP

Laikā no 2007. līdz 2021. gadam kopējās realizētās akvakultūras produkcijas gada vidējais apjoms svārstās ap 680 tonnām. Būtiskākais realizētās produkcijas apjoma kāpums vērojams 2021. gadā, kad tas sasniedza 902 tonnas, bet vismazāk produkcijas realizēts 2009. gadā – 517 tonnu. Lai gan akvakultūras produkcijas apjoms gadu no gada svārstās, kopš 2007. gada ir vērojama kopējās realizētās akvakultūras produkcijas pakāpeniska pieauguma tendence (sk. 1. att.).

1attēls

1. attēls. Realizētās akvakultūras produkcijas apjoms 2007.–2021. gadā, tonnas

Avots: CSP

Latvijas akvakultūras produkcijas kopējā tirgus vērtība, ņemot vērā pārmaiņas tirgos, 2021. gadā bija 3 163 982 EUR.

 

Saistītie dokumenti: 

Saites: