Govju enzootiskā leikoze ir tikai govju sugas dzīvniekiem bīstama, hroniska, neārstējama vīrusa izraisīta infekcijas slimība, kas dzīvnieka slimošanas laikā raksturojas ar apslēptu (latentu) gaitu, limfocitozi, limfadenopātiju un jaunveidojumiem iekšējos orgānos, kam pamatā ir patoloģisko asins šūnu progresējoša vairošanās.

Govju enzootisko leikozi (GEL) izraisa govju leikozes vīruss - bovine leukaemia virus, kas pieder Retrovīrusu dzimtas Deltavīrusu ģintij.

Inficētie dzīvnieki infekciju tālāk nodod horizontāli – citiem ganāmpulka dzīvniekiem, bet grūsnie dzīvnieki arī vertikāli - caur placentu auglim. Inficēta dzīvnieka organismā brīvs vīruss var cirkulēt tikai līdz antivielu parādīšanās brīdim. Šajā laikā tas var izdalīties ar pienu un urīnu. Pēc antivielu parādīšanās brīvais vīruss ar antivielu palīdzību tiek neitralizēts un turpmāk tas saglabājas limfocītos un audzēju šūnās.

Plašāku informāciju skatīt: https://www.pvd.gov.lv/lv/govju-enzootiska-leikoze

Eiropas Komisija 2012. gadā ir atzinusi Latviju par brīvu no govju enzootiskās leikozes. Informācija  tika publicēta Eiropas Komisijas 2012. gada 27. jūlija Īstenošanas lēmumā 2012/449/ES, ar kuru groza Lēmumu 2003/467/EK attiecībā uz Latvijas atzīšanu par dalībvalsti, kas ir oficiāli brīva no govju enzootiskās leikozes. Lēmums 2012/449/ES bija spēkā līdz 2021.gada 20. aprīlim.

Kopš 2021. gada 21. aprīļa Latvija ir iekļauta Komisijas 2021. gada 15. aprīļa Īstenošanas regulas (ES) 2021/620, ar ko nosaka noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 piemērošanu saistībā ar statusa “brīvs no slimības” un “neveic vakcināciju” apstiprināšanu noteiktām dalībvalstīm vai to zonām vai nodalījumiem attiecībā uz noteiktām sarakstā norādītām slimībām, kā arī apstiprina šo sarakstā norādīto slimību izskaušanas programmas, IV pielikuma I daļas sarakstā, kas nozīmē, ka Latvija ir brīva no govju enzootiskās leikozes.

Lai Latvija saglabātu piešķirto statusu “brīvs no GEL”, valstī tiek veikti slimības uzraudzības pasākumi,  nodrošinot valsts statusa saglabāšanas nosacījumu izpildi saskaņā ar Komisijas 2019. gada 17. decembra Deleģētās regulas (ES) 2020/689, ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu sarakstā norādītu un jaunradušos slimību uzraudzību, izskaušanas programmām un statusu “brīvs no slimības” papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429, VI pielikuma II daļas 2. nodaļas 4. iedaļā noteiktajām prasībām.

Govju enzootiskās leikozes profilakses un apkarošanas prasības noteiktas Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumos Nr.880 „Govju enzootiskās leikozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība”.