Regulas, kas tiks piemērotas ar 2021.gada 1.aprīli attiecībā uz dzīvnieku izsekojamību (reģistrēšana un apzīmēšana)

  • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) 
  • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2035 (2019. gada 28. jūnijs), ar ko attiecībā uz noteikumiem, kurus piemēro sauszemes dzīvnieku turēšanas objektiem un inkubatoriem, un attiecībā uz konkrētu sauszemes dzīvnieku un inkubējamu olu izsekojamību papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 

Regulas: