Eiropas Komisija ir izstrādājusi priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par augu reproduktīvā materiāla ražošanu un tirdzniecību Savienībā, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031, 2017/625 un 2018/848, un ar ko atceļ Padomes Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 2002/53/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK, 2002/57/ EK, 2008/72/EK un 2008/90/EK (turpmāk – regulas priekšlikums).

Regulas priekšlikumā ir pārskatīts esošais ES tiesiskais regulējumus attiecībā uz sēklu un pavairojamā materiāla (lopbarības augu, labības, biešu, dārzeņu sēklu, eļļas augu un šķiedraugu,  vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla, dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla, kas nav sēklas, augļaugu pavairošanas materiāla un augļu ražošanai paredzētu augļaugu materiāla, sēklas kartupeļu) audzēšanu un tirdzniecību (turpmāk – augu reproduktīvais materiāls) un kopējo lauksaimniecības augu sugu šķirņu katalogu.

Regulas priekšlikums ievieš jaunu pieeju - ar vienu regulu aizstājot 10 direktīvas par augu reproduktīvā materiāla audzēšanu un tirdzniecību.

Regulas priekšlikums paredz saglabāt augu reproduktīvā materiāla direktīvu prasības attiecībā uz sertifikāciju, uzraudzību un tirdzniecību.

Regulas priekšlikuma mērķis ir nodrošināt lietotājus ar augstas kvalitātes un daudzveidīgas izvēles augu reproduktīvo materiālu, kas pielāgots pašreizējiem un nākotnes klimatiskajiem apstākļiem, kas savukārt veicinās nodrošinātību ar pārtiku un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Paredzēts iegūt arī šķirnes, kurām ir nostiprinātas ilgtspējības īpašībās. Tas ir būtiski, lai uzlabotu jomas ilgtspējību, nodrošinot ražas un ekosistēmu produktivitātes stabilitāti.

Regulai stājoties spēkā paredzēts, ka būs:

  • palielināta tiesiskā regulējuma skaidrība un saskaņotība augu reproduktīvā materiāla jomā;
  • dota iespēju pārņemt jaunus zinātnes un tehnikas sasniegumus (digitālo tehnoloģiju ieviešana un jaunu tehnoloģiju pieņemšana, piemēram, biomolekulāro metožu izmantošanai šķirņu identificēšanai);
  • nodrošināta nākotnes izaicinājumiem piemērota augu reproduktīvā materiāla pieejamība;
  • atbalstīta augu ģenētisko resursu saglabāšana un ilgtspējīgu izmantošana;
  • saskaņota oficiālās kontroles sistēma augu reproduktīvā materiāla sertifikācijā un uzraudzībā;
  • uzlabota augu reproduktīvā materiāla tiesību aktu saskaņotība ar augu veselības tiesību aktiem.

Regulas priekšlikums ir daļa no Eiropas zaļā kursa vispārējās politikas un ar to saistītajām stratēģijām: “No lauka līdz galdam”, Bioloģiskās daudzveidības stratēģija un ES stratēģija par pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Sekot līdzi regulas priekšlikuma izstrādei, virzībai un sabiedrības līdzdalībai var Eiropas Komisijas tīmekļvietnē Have Your Say”.