2016. gadā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (turpmāk – Augu veselības regula). 

Augu veselības regula paredz vispārējos pasākumus augu veselības jomā arī attiecībā uz sēklām un pavairojamo materiālu.

Lai īstenotu Augu veselības regulā noteiktos pasākumus Eiropas Komisija ir izstrādājusi Komisijas 2019. gada 28. novembra Īstenošanas regulu (ES) 2019/2072, ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 (turpmāk – Regula 2019/2072).

Augu veselības regulā tiek ieviests jauns termins - Savienības reglamentētais nekarantīnas organisms (turpmāk – RNKO). RNKO ir noteikti sēklu direktīvās iekļauto sugu sēklām - labībām, lopbarības augiem, eļļas augiem un šķiedraugiem, dārzeņiem, kartupeļiem, kā arī pavairojamā materiāla direktīvās iekļautajām sugām - augļu koku un ogulāju, dekoratīvo augu un dārzeņu pavairojamajam materiālam. 

Regulā  2019/2072 vienkopus ir noteikti visi RNKO, to tolerances līmeņi un piemērojamie aizsardzības pasākumi.

Balstoties uz Regulas  2019/2072 pieņemtajām normām Eiropas Komisija ir izstrādājusi Komisijas 2020. gada 11. februāra Īstenošanas Direktīvu (ES) 2020/177, ar ko attiecībā uz augu kaitīgajiem organismiem sēklās un citā augu reproduktīvajā materiālā groza Padomes Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK, Komisijas Direktīvas 93/49/EEK un 93/61/EEK un Īstenošanas direktīvas 2014/21/ES un 2014/98/ES (turpmāk – Direktīva 2020/177). Direktīva 2020/177 paredz grozīt sēklu un pavairojamā materiāla tirdzniecības direktīvas. 

Tirdzniecības direktīvās tiek atjaunoti kaitīgo organismu saraksti, tolerances līmeņi un aizsardzības pasākumi.

Regulu 2016/2031 un Regulu 2019/2072 piemēro ar 2019.gada 14.decembri

Direktīvas 2020/177 prasības sēklaudzēšanas un pavairojamā materiāla noteikumos stājas spēkā ar 2020.gada 1.jūniju.