2022. gada 11. novembrī Eiropas Komisija ir apstiprinājusi Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) stratēģisko plānu 2023.-2027. gadam. 

Latvijas KLP stratēģiskais plāns 2023.-2027.gadam ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka atbalsta prioritātes un atbalsta instrumentus lauksaimniecības, kā arī lauku attīstības jomā. Tas apvieno plašu mērķtiecīgu atbalsta pasākumu klāstu, ņemot vērā Latvijas vajadzības, kas noteiktas pamatojoties uz savas teritorijas un lauksaimniecības un pārtikas nozares stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīzi.

Veidojot saturu kopējās lauksaimniecības politikai Latvijā periodam no 2023.-2027.gadam, visaptverošas situācijas analīzes un plašu diskusiju rezultātā Zemkopības ministrija ir nodefinējusi vairākus stratēģiskos uzstādījumus, kas kalpo par ietvaru atbilstošu rīcību un KLP atbalsta īstenošanai:

  1. Palielināt pievienoto vērtību, sadarbojoties un ražojot konkurētspējīgu produktu vietējam un eksporta tirgiem; 
  2. Kāpināt lauku saimniecību ieņēmumus līdz vidējiem valstī;
  3. Plaukstoši lauku apvidi, veicinot ekonomisko aktivitāti, nodrošinot infrastruktūru un saglabājot apdzīvotību;
  4. Zināšanās balstītu uzņēmējspēju veicināšana, sekmējot inovāciju un zinātnes rezultātu ieviešanu praksē;
  5. Katra saimniecība, efektīvi izmantojot resursus, iegulda bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un klimata pārmaiņu mazināšanā;
  6. Droša un kvalitatīva vietējā pārtika, kas pieejama ikvienam patērētājam.

Informācija par Latvijas KLP stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam iekļautajiem atbalsta pasākumiem ir sniegta ministrijas reģionālajās konferencēs

2022

11.11.2022. EK apstiprina Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu 2023.-2027. gadam
20.10.2022. ir pabeigtas EK starpdienestu konsultācijas un EK uzsāk oficiālo KLP stratēģiskā plāna apstiprināšanas procedūru
04.10.2022. Zemkopības ministrija ir pārskatījusi, pilnveidojusi un pabeigusi KLP stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam priekšlikumu un iesniedz to Eiropas Komisijai oficiālai apstiprināšanai
30.09.2022.

Zemkopības ministrijas sniedz atbildes uz EK apsvērumiem par Latvijas KLP stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam priekšlikumu. Latvija tika aicināta sniegt EK papildu informāciju un pilnveidot KLP stratēģiskā plāna saturu, ņemot vērā minētos apsvērumus, kā arī divpusējās konsultācijās un diskusijās ar EK paustos komentārus un priekšlikumus.

07.04.2022. Latvija saņem EK vēstuli ar apsvērumiem par jautājumiem, kas jāprecizē un jāpielāgo Latvijas iesniegtajā KLP stratēģiskajā plāna priekšlikumā.
18.01.2022. Latvijas valdība apstiprina un Zemkopības ministrija iesniedz EK sākotnējo priekšlikumu “Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns 2023.-2027.gadam” 

2019 - 2021

01.11.2021. – 30.11. 2021.

norisinās KLP Stratēģiskā plāna projekta sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie viedokļi un atbilstošie Zemkopības ministrijas komentāri ir apkopoti.

2019. – 2021. notiek plaša un aktīva sadarbība ar visām ieinteresētajām pusēm KLP tematisko darba grupu formā. Kopumā notikušas vairāk kā 50 tematiskās darba grupas, kuru rezultātā tika sagatavots Latvijas KLP stratēģiskā plāns 2023.-2027.gadam projekts.