Katru gadu, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumiem Nr.59 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā” 1.3. punktu, tiek piešķirts finansējums lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem, kas tiek apstiprināti un iekļauti noteikumu 7.pielikumā

Pētījumi tiek izstrādāti par visām Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošajām darbības jomām – lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību, pārtikas ražošanu un veterinārmedicīnu, kā arī veikta to sociālekonomiskā izpēte. Tematika iekļauj, piemēram:

  • Ģenētisko resursu izpēte un saglabāšanu;
  • Saimnieciskās darbības ietekmi uz dabas resursiem un to monitoringu (piesārņojums no mēslošanas līdzekļiem, dzīvnieku novietnēm, augu aizsardzības līdzekļiem);
  • SEG emisijas un zemes izmantošanas veidus;
  • Pārtikas patēriņu un tās nekaitīgumu;
  • Sociālekonomiskos pētījumus par lauku un mežu telpu; un citus.

 

Plānotie un jau realizētie pētījumi ir atrodami: