Latvijā pašlaik darbojas vairāk nekā 200 kooperatīvu, kas saistīti ar lauksaimniecības un mežsaimniecības jomu. Parasti kooperatīvi ir specializējušies vienā nozarē vai apakšnozarē, piemēram, piena, laukaugu (graudu, eļļaugu, proteīnaugu), augļu un dārzeņu, gaļas lopu, olu, biškopības, mājražošanas produktu ražošanas, vai arī kooperatīvā apvienojušies meža īpašnieki.

 

Par attiecīgās nozares vai apakšnozares kooperatīva biedru var kļūt fiziskā vai juridiskā persona, kura savā saimniecībā nodarbojas ar lauksaimniecības vai mājražošanas produktu ražošanu, vai ir meža īpašnieks un plāno izmantot kooperatīva sniegtos pakalpojumus atbilstoši attiecīgā kooperatīva statūtu prasībām.

 

Parasti persona, kura vēlas kļūt par kooperatīva biedru, iesniedz kooperatīva valdei rakstveida pieteikumu, kurā norāda, ka apņemas ievērot kooperatīva statūtus, statūtos noteiktajā kārtībā un apmērā kārtot ar iestāšanos saistītos maksājumus. Jaunajam kooperatīva biedram ir jāiegādājas viena vai vairākas pajas, kā arī jārēķinās ar ikgadēju biedra naudu. Ņemot vērā kooperatīva specifiku, tā statūtos var būt arī citas prasības, piemēram, realizēt caur kooperatīvu konkrētu produkcijas apjomu (piemēram, 75 vai 50 procenti) no saimniecībā izaudzētā un realizācijai tirgū paredzētā produkcijas daudzuma, kā arī kooperatīvs var paredzēt, ka, piemēram, daļa no lauksaimnieciskajai ražošanai nepieciešamajiem augu aizsardzības līdzekļiem un minerālmēsliem jāiegādājas ar kooperatīva starpniecību.

 

Rakstveida pieteikums par vēlmi kļūt par kooperatīva biedru ir jāiesniedz kooperatīvā. Potenciālā biedra pieteikums tiks izskatīts kooperatīva valdē vai citā tā pārvaldes institūcijā, kura saskaņā ar kooperatīva statūtiem pieņem lēmumu par biedra uzņemšanu. Tad arī tiek lemts par jaunā biedra uzņemšanu kooperatīvā.