Prasības par dzīvnieku infekcijas slimībām ir noteiktas Regulā 2016/429 par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) un tai pakārtotajās regulās un lēmumos, kā arī Veterinārmedicīnas likumā un uz tā pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos.

To dzīvnieku infekcijas slimību saraksts un to kategorijas, kā arī sugu un sugu grupu saraksts, uz kurām attiecas Dzīvnieku veselības tiesību akta prasības, ir noteikts Regulā 2018/1629  un Regulā 2018/1882.

Par citām dzīvnieku infekcijas slimībām prasības ir noteiktas:

  1. Regulā 999/2001 ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai;
  2. Regulā 2160/2003 par salmonellas un citu pārtikā sastopamu zoonozes izraisītāju kontroli un tai pakārtotajās regulās un lēmumos;
  3. Regulā 576/2013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par Regulas (EK) Nr. 998/2003 atcelšanu (lolojumdzīvnieku, kurus pārvieto ES, vakcinācijas kārtība pret trakumsērgu);
  4. Direktīvā 2003/99/EK par zoonožu un zoonožu ierosinātāju uzraudzību, ar ko groza Padomes Lēmumu 90/424/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 92/117/EEK, kuras tiesību normas iekļautas Ministru kabineta noteikumos Nr. 90 „Kārtība, kādā veic uzraudzību un informācijas apmaiņu par infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki”;
  5. Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 298 Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki” (ehinokokoze, liesas sērga, tuberkuloze, trihineloze).