• Pasākums „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”:
  • Apakšpasākums „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”;
  • Apakšpasākums „Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem”.
 • Pasākums „Konsultāciju pakalpojumi, saimniekošanas un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi”:
  • Apakšpasākums „Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”.
 • Pasākums „Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā”:
  • Apakšpasākums  „Meža ieaudzēšana, papildinot daļēji aizaugušās lauksaimniecības zemes, un to kopšana. Meža ieaudzēšana un kopšana”;
  • Apakšpasākums „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”;
  • Apakšpasākums „ Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi, aktivitāte "Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana”.
 • Pasākums „Ieguldījumi materiālajos aktīvos":
  • Apakšpasākums „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
 • Pasākums „Natura 2000 maksājumi”:
  • Apakšpasākums „Natura 2000 maksājumi mežu platībām”.
 • Pasākums “Ražotāju grupu un organizāciju izveide”:
  • Apakšpasākums „ Ražotāju grupu un organizāciju izveide lauksaimniecības un mežsaimniecības sektorā”.
 • Pasākums „Sadarbība”:
  • Apakšpasākums  „Atbalsts lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējīgai Eiropas inovāciju partnerības (EIP) darbu grupu izveidei un darbībai”;
  • Apakšpasākums „ Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei”.