Kopš 2023. gada 1. jūlija, Latvija uz gadu pārņem ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam prezidentūru. Šajā laikā Latvija organizēs un vadīs nacionālo koordinatoru sanāksmes un noteiks dienaskārtību. Prezidentūras laikā arī atbildīgās ministrijas pārņem noteikto politikas jomu vadības grupu vadīšanu. Latvija pārņem prezidentūru no Zviedrijas, turpinot tās iesākto darbu: Stratēģijas Rīcības plāna īstenošanu, iekšējās un ārējās komunikācijas pilnveidošanu, kā arī, atbalsta sniegšanu Ukrainai.

ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam ir pirmā Eiropas Savienības makroreģionālā stratēģija, kuras pamatā ir inovatīva un integrēta ilgtermiņa pieeja ES politiku īstenošanai Baltijas jūras reģionā. Tā aptver astoņas reģiona valstis - Latviju, Lietuvu, Igauniju, Poliju, Somiju, Vāciju, Zviedriju un Dāniju.

Stratēģijas pamatā ir trīs mērķi – “Glābt jūru”, “Apvienot reģionu” un “Celt labklājību”. Stratēģijas īstenošanas pamatā ir tās rīcības plāns, kurā tiek noteiktas 14 politikas jomas un tās kopā sastāda 44 darbības, ar konkrētiem mērķiem un indikatoriem līdz 2025. gadam.

Ārlietu ministrija kā Latvijai būtiskus reģionālās nozīmes sadarbības virzienus izvirzījusi Baltijas enerģijas tirgus starpsavienojumu plāns un tā īstenošana, transeiropas transporta tīkla un tā savienojumu ar ES kaimiņvalstīm koordinēta attīstība, loģistikas pakalpojumu konkurētspējas paaugstināšana un ES ārējās robežas caurlaides spējas nodrošināšana, kopīga Baltijas jūras reģiona izglītības un pētniecības lauka attīstība, pārrobežu sadarbība vides piesārņojuma novērtēšanā un novēršanā.

Zemkopības ministrija pārņem politikas jomas Bioekonomika vadības grupas vadīšanu, kur, kopā ar pārējo septiņu valstu atbildīgajām ministrijām, vadīs vadības grupas sanāksmes un palīdzēs politikas jomas koordinatoriem rīcības plāna īstenošanā.

2024.gads

 Vadības grupas aktivitātes februārī

20.02.2024. Zemkopības ministrijas pārstāve vadīja otro sanāksmi ES Stratēģijas Baltijas Jūras Reģionam politikas jomas Bioekonomika vadības grupai. Sanāksmē piedalījās vadības grupas pārstāvji no Zviedrijas, Polijas, Igaunijas un Lietuvas. Sanāksmes sākumā vadības grupas koordinatori sniedza ieskatu politikas jomas aktivitātēs – tiek veidota cieša sadarbība ar citām politikas jomām, īstenotas tematiskās darbnīcas, kā arī notiek darbs pie ikgadējā foruma rīkošanas. Sanāksmē pievienojās divas ārējās ekspertes, kas sniedza svarīgu ieskatu aktuālās tēmās. Sanāksmei pievienojās Dr. Olga Trofimtseva, bijusī Ukrainas lauksaimniecības politikas un pārtikas ministrijas pārstāve, kura sniedza prezentāciju par postu Ukrainā, problēmām lauksaimniecībā un sniedza ieskatu par to, kā EUSBSR makroreģions var palīdzēt Ukrainai. Par ES Bioekonomikas aktualitātēm ziņoja Eiropas Komisijas pārstāve Laura Liepiņa, kura pastāstīja par ES Bioekonomikas stratēģijas līdzšinējo attīstību, kā arī pastāstīja par vairākām EK iniciatīvām. Pielikumā pieejamas sniegtās prezentācijas, kā arī sanāksmes protokols.

2023.gads

Vadības grupas aktivitātes oktobrī

Oktobrī LR Zemkopības ministrija vadīja bilaterālas sarunas ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja pārstāvjiem, Igaunijas, Polijas, Zviedrijas un Vācijas vadības grupas dalībniekiem, lai abpusēji iepazītos, veidotu veiksmīgu sadarbību un iepazīstinātu dalībniekus ar vadības grupas plānoto darbu Latvijas prezidentūras laikā, kā arī par darba pēctecību.

Vadības grupas aktivitātes novembrī

02.11. Zemkopības ministrijas pārstāvji vadīs ES Stratēģijas Baltijas Jūras Reģionam (ESSBJR) politikas jomas Bioekonomika vadības grupu. Vadības grupā piedalīsies arī ministriju pārstāvji no Igaunijas, Polijas, Zviedrijas un Vācijas. Sanāksmes formālajā sadaļā politikas jomas Bioekonomika koordinatori, Ziemeļvalstu Ministru padome, vispārīgi iepazīstinās dalībniekus ar stratēģiju un prezentēs politikas jomas darba plānu. Sanāksmes neformālajā daļā tiks uzsākta saruna par makro-reģiona sadarbību Ukrainas atbalstam. Šīs tēmas ietvaros sanāksmē piedalīsies arī Dr.Olga Trofimtseva, bijusī Ukrainas lauksaimniecības politikas un pārtikas ministrijas pārstāve, kura sniegs prezentāciju par ESSBJR Ikgadējā forumā, kas šogad norisinājās Rīgā, aizsākto tēmu – Stiprināt un attīstīt sadarbību ar Ukrainu, lai veicinātu ilgtspējīgu atjaunošanu. Papildus tam tiks apspriesta Norvēģijas iesaiste politikas jomas Bioekonomika vadības grupā, kā arī dalībnieki tiks aicināti sniegt nelielu ieskatu bioekonomikas jomā katra valsts ietvaros.

Vadības grupas aktivitātes decembrī

11. decembrī Politikas jomas Bioekonomika ietvaros ZM vadošie pārstāvji kopā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes kolēģiem organizēja semināru “Ievads Eiropas Stratēģijā Baltijas jūras reģionam un vadības grupas loma”, kuru vadīja Anders Bergström no The Norden Association, kas ir asociācija ar mērķi uzlabot un veicināt Ziemeļvalstu sadarbību un to starptautisko lomu, iesaistot iedzīvotājus, organizācijas un uzņēmumus. Sanāksmē piedalījās arī vadības grupas kolēģi no Vācijas, Zviedrijas, Igaunijas un Polijas. Dalībnieki tika iepazīstināti ar makroreģionālo stratēģiju nozīmi starpvalstu sadarbībā, kopīgā problēmu risināšanā un kompetenču sadarbības veidošanā. Semināra mērķis bija sniegt dalībniekiem izpratni par Stratēģiju Baltijas jūras reģionam un to, ka vadības grupām ir galvenā loma iniciatīvu veidošanā un to vadīšanā konkrētajā reģionā.

Eiropas Savienības Stratēģija Baltijas jūras reģionam (EUSBSR)

Visplašākā un aktuālākā informācija gan vispārīgi par stratēģiju, gan attiecīgajām politikas jomām
Skatīt vairāk