Tika veikti atbilstoši sistēmas papildinājumi, kuri rada iespēju izkraušanas deklarāciju iesniegt pa daļām.

ERS klients nodrošina izkraušanās deklarācijas labojumu sūtīšanu. Tātad ir iespēja ERS žurnālā sākumā ievadīt pirmo izkrauto daudzumu un to iesniegt. Pēc tam LZIKIS reģistrēt pirmā pirkuma darījumu un vest partiju prom. Pēc tam izkraušanas deklarāciju var papildināt ar nākošo daudzumu, saglabāt to un nosūtīt kā izkraušanas deklarācijas korekciju. LZIKIS šo labojumu saņem un pievieno sākotnējai partijai.  Pirmais pircējs vada pirmā pirkuma darījumu uz atlikušo daudzumu.

Vēlamies norādīt, ja nozvejas apjoma noteikšanai tiek izmantots paraugu ņemšanas plāns (Noteikumu Nr. 94 3.pielikums), tad izkraušanas deklarācijā nozvejas apjomu var ievadīt pamatojoties uz aprēķiniem, kas tiek noteikti ņemot paraugus. Līdz ar to, izkraušanas deklarācija var tikt iesniegta, arī nesagaidot izkraušanas procesa beigas un var tikt uzsākti plānotie darījumi.

Situācijā, kad ostā vakarā ienāk kuģis ar 25 000 kg zivju un 5 000 kg svaigās zivis ir paredzētas tūlītējai piegādei apstrādes uzņēmumiem, savukārt 20 000 kg ir paredzēts šķirot pēc izmēriem tikai nākamajā rītā. Tāpēc nav skaidrs, kā partiju varētu dalīt, ja nav zināms precīzs esošais svars. ZD skaidro:

Noteikumi Nr. 94 paredz, ka, lai noteiktu nozvejas apjomu, nozveja jāsver izkraušanas laikā pirms pirmās pirkšanas, pārvietošanas uzglabāšanai vai transportēšanas uz pirmās pirkšanas vietu (paraugu ņemšanas plāns pievienots Noteikumu Nr. 94 3.pielikumā). Svēršanas rezultātā iegūto skaitli izmanto, izkraušanas deklarācijas, transportēšanas dokumentu, pārdošanas zīmes u.c. dokumentu aizpildīšanā.

Lai atrisinātu aprakstīto situāciju, par 5 t būtu jāaizpilda transportēšanas dokuments (ja tiek transportēts uz pirmās pārdošanas vietu, kas nav izkraušanas vieta vai, ja zivis tiek transportētas uz savu pārstrādes uzņēmumu) vai jānoformē pirmais pirkums. 

Savukārt par 20 t aizpilda zivju pārņemšanu un no rīta, veicot šķirošanu, aizpilda attiecīgus datus par nozvejas sadalījumu starp sugām un atbilstošu svaru.

Jāpiezīmē, ka tehniski sistēma paredz iespēju zvejniekam šķirot zivis pirms pirmā pirkuma.

Jautājums rodas par iespēju apvienot Polijas, Lietuvas un Latvijas zivis kūpināšanai vienā krāsnī, jo ievietot kūpināt atsevišķi tikai Latvijā nozvejoto nelielu zivju daudzumu nebūtu lietderīgi, ZD skaidro:

Lai atrisinātu aprakstīto situāciju ir jāņem vērā, ka prasība elektroniski izsekot zivis attiecas tikai uz LV zivīm, ievesto zivju izsekošanai šobrīd nav paredzēts izmantot LV elektronisko sistēmu. Līdz ar to ir divi risinājumi:

 1. LV nozvejotās zivis apstrādāt un izsekot atsevišķi;
 2. apvienot partijas, LV zivis pievienojot PL un LT zivīm. 

Darījums “Ārzemju pirkums (ARZ)” rada iespēju Latvijas operatoram pašam ievadīt arī ārvalstu nozvejas, ko iepērk un apstrādā Latvijas uzņēmumi. Tādejādi tiek nodrošināta apstrādāto partiju izsekojamība, kurā tiek apvienotas vairāku valstu nozvejas.

Operators reģistrē zivju šķirošanu, sašķiro pēc izmēriem, kā rezultātā rodas vairākas partijas. Tālāk tirgo katru partiju (vai tās daļu) atsevišķi.

Noteikumu Nr. 94. 20.punkta prasība nodrošināt informācijas ievadi LZIKIS 12 stundu laikā attiecas uz pārdošanas darījumu pēc pirmā pirkuma reģistrēšanas.

Pirmais pirkums LZIKIS jāreģistrē 24 h laikā pēc tam, kad pabeigta pirmā pārdošana.

Apstrādes darījumu reģistrācijas laiks nav noteikts. Šeit jāņem vērā to, kamēr iepriekšējais operators nav reģistrējis darbību, nākamais operators nevar veikt tālākas darbības ar partiju. Tāpēc visas puses būtu ieinteresētas informācijas reģistrēšanu veikt pēc iespējas ātrāk.

Mazumtirgotājs izsekojamības sistēmas izpratnē ir juridiska persona, kas piedāvā savus, no ražotāja vai no vairumtirgotāja iegādātus produktus tieši patērētājam.

 1. Noteikumi Nr. 94 neparedz mazumtirgotāju pienākumu apstiprināt pirkuma darījumus, līdz ar to uz tiem neattiecas noteikumu prasības par sistēmas pieejas saņemšanu un attiecīgo darbību veikšanu sistēmā.

Ja ražotājs vai vairumtirgotājs pārdod partiju mazumtirgotājam, kurš attiecīgi veiks partijas pārdošanu gala patērētājam,  tas sistēmā norāda, ka partija ir pārdota mazumtirgotājam, brīvā tekstā ievadot mazumtirgotāja nosaukumu un plānoto realizācijas vietu, mazumtirdzniecības darījumā izvēloties opciju “Pārdots mazumtirdzniecībai. Šajā gadījumā produktu izsekojamība tirgū un tālāka datu reģistrācija LZIKIS beidzas.

Pārdevējs, reģistrējot sistēmā darījumu par zvejas produktu pārdošanu mazumtirgotājiem (sistēmas izpratnē, piemēram, RIMI veikalu tīklam, uzņēmumam LIDO, uzņēmumam centrāltirgū u.c. tirdzniecības vietas, kas zvejas produktus realizē galapatērētājiem), norāda attiecīgā darījuma datus un nākamā pircēja nosaukumu. Šajā gadījumā sistēmas izpratnē šādu partiju izsekojamība neturpinās. Sistēmā ir pieejami dati par zvejas produktu atrašanās vietu, ko nepieciešamības gadījumā var pārbaudīt.

 1. Ja mazumtirgotājs tomēr vēlas pats reģistrēt arī turpmākus mazumtirdzniecības darījumus, pakāpeniski “norakstot’’ realizētos zvejas produktu daudzumus, tādejādi veicot precīzāku zvejas produktu aprites uzskaiti, (piem. tirgojot produktus galapatērētājiem), tad tam zvejas produkti no ražotāja vai vairumtirgotāja jāsaņem pārdošanas darījumā. Šajā gadījumā mazumtirgotājam jābūt reģistrētam sistēmā, lai tas apstiprinātu pirkuma darījum un pēc produktu pārdošanas pats reģistrē mazumtirdzniecības darījumus.

Šajā gadījumā, mazumtirdzniecības darījumu ievade jāveic atbilstoši šo skaidrojumu 8. punktā aprakstītājām darbībām.

Ar 2018.gada 1. jūniju sistēmā tiek paredzēta iespēja izveidot nozvejas sertifikātu LV kuģu nozvejai, ko plāno eksportēt ārpus LV. Lai gan Eiropas Komisijas valstu sarakstā, kuras pieprasa nozvejas sertifikātu, ir iekļautas tikai 8 valstis, sistēma paredz iespēju nepieciešamības gadījumos (piemēram, kad zvejas produktu nosūtīšanas brīdī, to gala saņēmējs nav skaidri zināms un produktus iegādājās starpnieks ārpus LV), izveidot un iesniegt apstiprināšanai ZD nozvejas sertifikātu produktu eksportam uz jebkuru valsti. Zvejas žurnāla sistēmā esošā informācija automātiski ielasās nozvejas sertifikātā formā, operatoram jāievada tikai dati, saistībā ar konkrēto produktu eksportu. Nozvejas sertifikāta aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība nemainās, ar nelielu piebildi, ka skenēto veidlapu būtu jāpievieno sistēmā. Tāpat arī ZD apstiprināts nozvejas sertifikāts operatoram ir pieejams sistēmā un to tālāk operators var gan izdrukāt, gan pārsūtīt.

Vienlaikus ZD informē, ka nozvejas sertifikātu ir iespēja pieprasīt arī pēc produktu apstrādes, kuras rezultātā tiek ražoti produkti ar kombinētās nomenklatūras pozīciju kodiem 1604 un 1605.  Lai pieprasītu nozvejas sertifikātu meklētājā jāizmanto opcija “Iekļaut partijas ar KN kodu 1604, 1605”.

Vēlāmies vērst uzmanību, ka ZD ir tiesīgs apstiprināt nozvejas sertifikātu tikai zvejas produktiem, kuri nākuši no Latvijas kuģu nozvejām. Ņemot vērā to, ka LZIKIS sistēma neparedz iespēju apstiprināt nozvejas sertifikātu daļēji (gadījumā, ja plāno eksportēt partiju kurā apvienotas Latvijas un Lietuvas kuģu nozvejas), kā arī tehniski nav iespējams atcelt partiju apvienošanas darījumus, partiju apvienošana nebūtu vēlama.

Prasība par zvejas produktu elektronisko izsekojamību tirgū un informācijas sistēmā ievadāmajiem datiem par darbībām ar produktiem attiecas uz visiem operatoriem, ieskaitot zvejniekus, kas nodarbojas ar komerciālu zveju piekrastes ūdeņos (turpmāk – piekrastes zvejnieki)

 • Gadījumā, ja piekrastes zvejnieks pārdod savu nozveju galapatērētājam tieši no laivas*, tad piekrastes zvejnieks rīkojās šādi:
  • Izkraušanas laikā reģistrē nozveju LZIKIS piekrastes žurnālā (šajā brīdī veidojas zvejas produktu partija);
  • Reģistrē zvejas produktu pārdošanu galapatērētājam, mazumtirdzniecības darījumā izvēloties opciju “Pārdots galapatērētājam”, norādot to daudzumu (pilnu vai daļēju), kāds aiziet galapatērētājiem un produkcijas cenu.

 *Uz minēto gadījumu attiecas Noteikumu Nr. 94 13.punkts: “Zvejnieki ir tiesīgi pārdot produktus informācijas sistēmā nereģistrētiem pircējiem tikai tad, ja produktus pārdod galapatērētājiem un produktu daudzums vienam galapatērētājam nepārsniedz 30 kilogramu  no viena zvejas reisa” un 23.punkts:“šajā nodaļā minētās prasības nepiemēro produktiem, kurus no zvejas kuģa tieši pārdod galapatērētājiem, ja šo produktu vērtība nepārsniedz 50 eiro vienam galapatērētājam dienā”

 • Gadījumā, ja piekrastes zvejnieks pats pārdod savu nozveju (bez apstrādes) izbraukumu tirdziņos vai savā veikalā, tad piekrastes zvejnieks rīkojās šādi:
  • Izkraušanas laikā reģistrē nozveju LZIKIS piekrastes žurnālā (šajā brīdī veidojas zvejas produktu partija);
  • Reģistrē nozvejoto produktu pārņemšanu, norādot produktu uzglabāšanas vietas (mājas) adresi;
  • Brauc uz tirdzniecības vietu ar konkrēto apjomu un pārdod zvejas produktus atbilstoši noteikumiem*. Transportējot uz tirgu no uzglabāšanas vietas, transportēšanas dokuments nav nepieciešams, jo nozvejas dati tika reģistrēti LZIKIS un ir pieejami kontroles iestādēm;
  • Lai “norakstītu’’ pārdotos daudzumus jāizmanto LZIKIS Mazumtirdzniecības darījuma opcija “Pārdots galapatērētājam’’, norādot to daudzumu (pilnu vai daļēju), kāds  aiziet galapatērētājiem un produkcijas cenu.

 

 • Atlikums, ja tāds ir radies, vēl joprojām atrodas “uzglabāšanas vietas” (mājas) adresē (pārņemšanas zīmē) kuru tad tālāk vai nu izņem no tirgus, pārdod pirmā pirkuma darījumā vai atkal noraksta  mazumtirdzniecībā, ja ir pārdevis jau nākamajā dienā.

*Uz minēto gadījumu attiecas Noteikumu Nr. 94 13.punkts: “Zvejnieki ir tiesīgi pārdot produktus informācijas sistēmā nereģistrētiem pircējiem tikai tad, ja produktus pārdod galapatērētājiem un produktu daudzums vienam galapatērētājam nepārsniedz 30 kilogramu no viena zvejas reisa” un  23.punkts:“šajā nodaļā minētās prasības nepiemēro produktiem, kurus no zvejas kuģa tieši pārdod galapatērētājiem, ja šo produktu vērtība nepārsniedz 50 eiro vienam galapatērētājam dienā”.

 • Gadījumā, ja piekrastes zvejnieks pats apstrādā savu nozveju (piemēram, filetē, sasaldē, kūpina zivis) un vēlāk pārdod tirgotājam,  tad piekrastes zvejnieks rīkojās šādi:
  • Izkraušanas laikā reģistrē nozveju LZIKIS piekrastes žurnālā (šajā brīdī veidojas zvejas produktu partija);
  • Reģistrē nozvejoto produktu transportēšanu, ja nepieciešams;
  • Reģistrē nozvejoto produktu pārņemšanu, norādot produktu uzglabāšanas vietas adresi, ja nepieciešams*;
  • Reģistrē veikto nozvejas apstrādi, norādot apstrādes veidu** (rezultātā parādīsies arī gala produkcijas svars);

 

* Pārņemšanas darījums jāreģistrē gadījumā, ja produktu pirmā pārdošana nav paredzēta tūlīt pēc izkraušanas vai to transportēšanas, kā arī jā produkti uzreiz netiks apstrādāti. Pārņemšanas darījums jāreģistrē, lai apliecinātu ka nozveja ir zvejnieka īpašumā un dati par nozvejas uzglabāšanu būtu pieejami kontroles iestādēm.

** Jāņem vērā, ka ‘’apstrāde’’ Kontroles Regulas Nr. 1224/2009 izpratnē ir process, kura gaitā sagatavo produktu. Tas ietver filetēšanu, iesaiņošanu, konservēšanu, saldēšanu, kūpināšanu, sālīšanu, vārīšanu, marinēšanu, vītināšanu vai zivju sagatavošanu tirgum jebkurā citā veidā.

 

 • Gadījumā, ja piekrastes zvejnieks pats apstrādā savu nozveju (piemēram, kūpina zivis) un pats tirgo izbraukumu tirdziņos, tad piekrastes zvejnieks rīkojās šādi:
  • Izkraušanas laikā reģistrē nozveju LZIKIS piekrastes žurnālā (šajā brīdī veidojas zvejas produktu partija);
  • Transportēšana, ja nepieciešams
  • Reģistrē nozvejoto produktu pārņemšanu, norādot produktu uzglabāšanas vietas (mājas) adresi, ja nepieciešams*;
  • Reģistrē veikto nozvejas apstrādi, norādot apstrādes veidu** (rezultātā parādīsies arī gala produkcijas svars);
  • Reģistrē pārdošanu savā veikalā vai tirdzniecības vietā,  mazumtirdzniecības darījumā izvēloties opciju “Pārdots mazumtirdzniecībai” un norādot laukā “Saņēmējs” piem. ’’Tirgus’’ vai “Veikals” un savu reģistrācijas numuru.

* Pārņemšanas darījums jāreģistrē gadījumā, ja produktu pirmā pārdošana nav paredzēta tūlīt pēc izkraušanas vai to transportēšanas, kā arī jā produkti uzreiz netiks apstrādāti. Pārņemšanas darījums jāreģistrē, lai apliecinātu ka nozveja ir zvejnieka īpašumā un dati par nozvejas uzglabāšanu būtu pieejami kontroles iestādēm.

** Jāņem vērā, ka ‘’apstrāde’’ Kontroles Regulas Nr. 1224/2009 izpratnē ir process, kura gaitā sagatavo produktu. Tas ietver filetēšanu, iesaiņošanu, konservēšanu, saldēšanu, kūpināšanu, sālīšanu, vārīšanu, marinēšanu, vītināšanu vai zivju sagatavošanu tirgum jebkurā citā veidā.

 

 

 • Gadījumā, ja piekrastes zvejnieks pats apstrādā savu nozveju (piemēram, kūpina zivis) un vēlāk pārdod citam operatoram, tad piekrastes zvejnieks rīkojās šādi:
  • Izkraušanas laikā reģistrē nozveju LZIKIS piekrastes žurnālā (šajā brīdī veidojas zvejas produktu partija);​​​​​​​
  • transports, ja nepieciešams;
  • Reģistrē nozvejoto produktu pārņemšanu, norādot produktu uzglabāšanas vietas adresi, ja nepieciešams*;
  • Reģistrē veikto nozvejas apstrādi, norādot apstrādes veidu** (rezultātā parādīsies arī gala produkcijas svars);
  • Reģistrē pārdošanu citam operatoram, izmantojot opciju “Pārdot".

​​​​​​​

 Operatoram jau būtu jābūt reģistrētam sistēmā LZIKIS, lai tas būtu tiesīgs iepirkt zvejas produkciju. Tādā gadījumā laukā “Pircējs” ievadot uzņēmuma nosaukumu, uzņēmums tiks atrasts un būs iespēja to izvēlēties.

Savukārt, ja operators vēl nav reģistrējies, meklētājs neatradīs uzņēmumu (tiks rādīta pazīme “jauns”) un nāksies ievadīt datus par tā nosaukumu un reģistrācijas numuru***.

 * Pārņemšanas darījums jāreģistrē gadījumā, ja produktu pirmā pārdošana nav paredzēta tūlīt pēc izkraušanas vai to transportēšanas, kā arī jā produkti uzreiz netiks apstrādāti. Pārņemšanas darījums jāreģistrē, lai apliecinātu ka nozveja ir zvejnieka īpašumā un dati par nozvejas uzglabāšanu būtu pieejami kontroles iestādēm.

** Jāņem vērā, ka ‘’apstrāde’’ Kontroles Regulas Nr. 1224/2009 izpratnē ir process, kura gaitā sagatavo produktu. Tas ietver filetēšanu, iesaiņošanu, konservēšanu, saldēšanu, kūpināšanu, sālīšanu, vārīšanu, marinēšanu, vītināšanu vai zivju sagatavošanu tirgum jebkurā citā veidā.

*** Ja zvejas produkti tiek tirgotas sistēmā nereģistrētam uzņēmumam, zvejniekam būtu jāinformē sadarbības partneris par nepieciešamību reģistrēties sistēmā LZIKIS un ievērot zvejas produktu izsekojamības noteikumu prasības.