Informējam, ka ir veikti grozījumi izsoles "PAR APBŪVES TIESĪBAS PIEŠĶIRŠANU VĒJA PARKA MODUĻA IERĪKOŠANAI 2023. GADA IZSOLES PLATĪBĀS" dokumentācijā. 

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kā Latvijas stratēģiskā aktīva – zemes – apsaimniekotājs, aktīvi iesaistās Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plānā 2021.–2030. gadam noteikto mērķu sasniegšanā, lai stiprinātu enerģētisko neatkarību un tautsaimniecības attīstību. Zaļās enerģijas ražošana ir nozīmīga sabiedrībai kopumā un tai jāveicina reģionu ekonomiskā aktivitāte.

Palielinot atjaunīgās enerģijas ražošanas apjomu, Latvija stiprina valsts enerģētisko neatkarību, kas ir būtiski nacionālajai drošībai. Paredzot iespēju meža zemēs izvietot vēja turbīnas, tiek radītas iespējas komersantiem iesaistīties vēja parku projektos publiskās zemēs. Komersantu iesaiste nodrošinās būtisku vēja parku jaudu pieaugumu līdz 2030. gadam, palielinot kopējo Latvijā saražotās elektroenerģijas apjomu. Vēja parki meža zemēs sekmīgi attīstīti arī citās valstīs, piemēram, Somijā, Īrijā, Zviedrijā.

2023. gada 13. jūnijā Latvijas Republikas Ministru Kabinets apstiprinājis grozījumus MK Noteikumos Nr. 350, kas nodrošina tiesisko regulējumu vēja parku attīstības iespējām publiskās zemēs.

LVM tīmekļa vietnē ir publicēta informācija par nepabūvētiem zemesgabaliem, par kuriem apbūves tiesības piešķīrējs var rīkot izsoles par apbūves tiesības piešķiršanu vēja parka ierīkošanai, norādot atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu, platību, apgrūtinājumus un citu zemesgabalus raksturojošu informāciju.

Vēja parki LVM zemēs netiks veidoti:

  • pilsētu un ciemu teritorijās un 800 m tuvumā ap tām, kā arī 800 m tuvumā ap dzīvojamām un publiskām ēkām;
  • dabas aizsardzības teritorijās, kur vēja parku būvniecība nav savietojama ar LR normatīvajiem aktiem;
  • teritorijās, kur meža zemju apsaimniekošanas mērķis ir dabas aizsardzība un LVM ir papildus noteikusi aizsardzību saglabājamām vides vērtībām, kā arī iedzīvotāju rekreācijai nozīmīgās meža teritorijās u.c.;
  • vietās, kur atrodas kultūras pieminekļi.

 

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Lāsma Dzelme

LVM Vēja parku projektu vadītāja

E-pasts: l.dzelme@lvm.lv

Mob. tālr. 26575091