Eiropas Atveseļošanas fonds jeb Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisms (Recovery and Resilience Facility) ir Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetam. Programmas mērķis ir atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. 

Latvijas Atveseļošanas fonda (AF) plānu apstiprināja 2021.gada 22.jūnijā Eiropas Komisija un 13.jūlijā ES Padome Ekonomikas un finanšu jautājumos (ECOFIN). Latvijai apstiprinātais AF finansējums ir 1,82 miljardi eiro, kas, balstoties uz aktuālajām ekonomikas prognozēm, ir maksimālais Latvijai pieejamais finansējuma apjoms, un tas būs pieejams līdz 2026. gada 31. augustam.

AF plāns paredz atbalstu sešās jomās:

  1. Klimata mērķu sasniegšanā - 37% (676,2 miljoni eiro), 
  2. Digitālajā transformācijā - 20% (365,2 miljoni eiro), 
  3. Nevienlīdzības mazināšanā - 20% (370 miljoni eiro), 
  4. Ekonomikas transformācijā un produktivitātes reformās - 11% (196 miljoni eiro), 
  5. Veselības nozarē – 10% (181,5 miljoni eiro), 
  6. Likuma varas stiprināšanā – 2% (37 miljoni eiro). 

Zemkopības ministrija (ZM) īsteno un uzrauga savā atbildībā esošās reformas un investīcijas klimata mērķu sasniegšanā, Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.2.i. investīcijas “Plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā t.sk. polderu sūkņu staciju pārbūve, aizsargdambju atjaunošana, potamālo upju regulēto posmu atjaunošana”.

AF plānā ZM ir piešķirti 32 967 000 eiro (bez PVN), lai veiktu polderu sūkņu staciju pārbūvi, aizsargdambju atjaunošanu un potamālo upju regulēto posmu atjaunošanu. AF plāna īstenošanas termiņš ir līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Visus darbus veiks valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, kas ir valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecības, uzturēšanas un ekspluatācijas būvju nodrošinātāja.

Zemkopības ministrija arī realizē projektus digitālajā transformācijā, ko īsteno un uzrauga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Zemkopības ministrija sākusi Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 2.1.3.1.i. “Datu pieejamība, koplietošana un analītika” projekta Nr. 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/001 “Zemkopības nozares ģeotelpisko risinājumu pilnveide gudrai zemes apsaimniekošanai, politikas prognozēšanai un plānošanai pārejai uz zaļo ekonomiku” īstenošanu, projekta kopējās izmaksas ir 2 796 528 eiro.

Tāpat Zemkopības ministrija sākusi Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 2.1.1.1.i. “Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide” projekta Nr. 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/006 “Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija” īstenošanu, projekta kopējās izmaksas ir 2 197 272 eiro.