Nelikumīga mežizstrāde ir izplatīta problēma, un tā rada nopietnas starptautiska mēroga sarežģījumus, kā arī būtiski apdraud mežus, jo veicina atmežošanu un meža degradāciju, apdraud bioloģisko daudzveidību, kaitē mežu ilgtspējīgai apsaimniekošanai un attīstībai, kā arī rada ekonomiskus zaudējumus. Lai risinātu nelegāli iegūtu kokmateriālu laišanu Eiropas Savienības tirgū, 2003. gadā Eiropas Parlaments un Padome pieņēma FLEGT - Rīcības plānu meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) un ierosināja pasākumu kopumu kas atbalsta starptautiskus centienus cīņā pret nelikumīgu mežizstrādi un ar to saistītu tirdzniecību. Viens no svarīgākajiem FLEGT rīcības plāna pasākumiem ir ES Kokmateriālu regula.

ES Kokmateriālu Regulas mērķis ir nodrošināt, lai Eiropas Savienībā importētu tikai tādus koka izstrādājumus, kas būtu iegūti saskaņā ar attiecīgās kokmateriālu izcelsmes valsts tiesību aktiem, lai to paveiktu ES risina sarunas ar kokmateriālu eksporta valstīm par brīvprātīgiem partnerattiecību nolīgumiem. Brīvprātīgais partnerattiecību nolīgums (VPA – Voluntary Partnership Agreement) ir divpusēja tirdzniecības vienošanās starp Eiropas Savienību un koksnes eksportētājvalsti ārpus ES. VPA līgumslēdzējām pusēm uzliek juridisku pienākumu ieviest licencēšanas sistēmas un reglamentēt minētajos FLEGT VPA uzskaitīto kokmateriālu un koka izstrādājumu tirdzniecību, bet ES piekrīt pieņemt tikai licencētus kravu sūtījumus no konkrētās valsts. Indonēzija ir pirmā valsts, kas ir noslēgusi VPA ar ES un ieviesusi FLEGT licencēšanas sistēmu. Balstoties uz brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu ar Indonēziju par FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi kokmateriālu importam Eiropas Savienībā ir papildināts FLEGT Regulas (EK) Nr. 2173/2005 I un III pielikums , kas ir apkopots Komisijas deleģētajā regulā  (ES) 2016/1387.

Eiropas Komisija informāciju par ES Koksnes regulu, aktuālajiem FLEGT procesiem un jaunākajiem VPA apkopojusi oficiālajā mājaslapā

Balstoties uz Brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu (VPA) starp Eiropas Savienību un Indonēzijas Republiku turpmāk no Indonēzijas Republikas eksportētu kokmateriālu un koksnes izstrādājumu imports ES ir atļauts vienīgi, ja kravas sūtījumam ir Indonēzijas kompetentās iestādes izdota FLEGT licence.  

Latvijā FLEGT kompetentā iestāde ir Zemkopības ministrija, kas saskaņā ar Regulas Nr.1024/2008 nosacījumiem veic izsniegto FLEGT licenču pārbaudi. To var veikt gan pirms importēšanas (tai skaitā pirms preču nosūtīšanas), gan pēc muitas deklarācijas iesniegšanas. Ja FLEGT kravai tiek saskatīts risks arī pēc dokumentu pārbaudes, nav izslēgta iespēja veikt arī kravas fizisku pārbaudi.

Lai veicinātu ātrāku kravu dokumentu atbilstības normatīvajiem aktiem FLEGT jomā izvērtēšanu, licences, kas var būt papīra dokumenta formā vai elektroniska, var iesniegt dažādos veidos:

  • Nosūtot licenci uz e-pastu: FLEGT@zm.gov.lv
  • Nosūtot licenci VID Muitas pārvaldei 
  • Elektroniskā formā iesniegt TRACES sistēmā jeb Kopienas tirdzniecības kontroles un ekspertu sistēmā

Jautājumu un neskaidrību gadījumos lūdzam sazināties – e-pasts: FLEGT@zm.gov.lv vai pa tālr. nr. +371 67027453