Šīs ziņojums par zemes lietojuma, zemes lietojuma maiņas un mežsaimniecības (LULUCF) klimatam labvēlīgiem pasākumiem ir sagatavots 2015.gadā iesniegšanai Eiropas Komisijā saskaņā ar EK Lēmumu Nr.529/2013.

Ziņojumā tiek analizēti gan mežsaimniecības, gan lauksaimniecības LAP programmas pirmā (2007-2013) un otrā perioda (2014-2020) pasākumi no klimata aspekta, aplēšot to ietekmi uz siltumnīcefekta gāzu samazinājumu. Ne visus pasākumus bija iespējams novērtēt kvantitatīvi, un darbs pie pasākumu analīzes turpināsies.

Papildus sniegta mežsaimniecības un lauksaimniecības nozares konkrētu izaicinājumu analīze, meklējot piemērotus veidus SEG emisiju samazināšanā un iespējamā SEG emisiju dinamikas prognoze laika posmam līdz 2030.gadam.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes dinamika analizēta ne tikai mežaudzēs un augos, bet arī augsnē. Papildus analizēta CO2 uzkrātais apjoms un tā dinamika koksnes produktos.

Pasākumi novērtēti no klimata aspekta, taču piemērojot praksē konkrētos pasākumus jāraugās kompleksi – gan no vides, gan sociālā, gan ekonomikas aspekta, izvēloties tieši Latvijas apstākļiem piemērotākos pasākumus.

Ziņojumu sagatavoja Zemkopības ministrija sadarbībā ar  Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”. Analīzē izmantoti jaunākie pieejamie dati, kurus sniedz Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava” meža statistiskās inventarizācijas ietvaros. Ziņojums iesniegts Eiropas Komisijai 2015.gada 2.jūlijā.


Piezīme:

Ziņojumā vērtības ar simbolu „+” apzīmē SEG emisiju palielinājumu (negatīvo efektu), bet vērtības ar „-„ apzīmē CO2 piesaistes palielinājumu (pozitīvo efektu).

Galvenokārt analizētas un salīdzinātas ikgadējās siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes izmaiņas (kas ir tikai neliela daļa no kopējā apjoma). Lai vieglāk izprastu analizēto materiālu, jāpievērš uzmanība un jāizšķir tekstā, kur tiek runāts par CO2 uzkrāto pilnu apjomu un kur – par ikgadējām izmaiņām.

Saistītie dokumenti: