Bioloģiskās drošības starpniecības centrs Biosafety Clearing - House (turpmāk – BCH) tika izveidots Kartahenas protokola (turpmāk – Protokols) ietvaros.

Protokola mērķis ir Pusēm līdzdarboties, lai nodrošinātu atbilstoša līmeņa aizsardzību attiecībā uz tādu mūsdienu biotehnoloģijas radīto dzīvo modificēto organismu (turpmāk – DzMO), kuri varētu radīt nevēlamu ietekmi uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ilglaicīgu izmantošanu, drošu pārvietošanu, apstrādi un izmantošanu, ņemot vērā arī risku cilvēku veselībai, un īpašu uzmanību pievēršot pārrobežu apritei.

BCH izveides mērķi ir:

  • atvieglot zinātniskās, tehniskās, apkārtējās vides un juridiskās informācijas un pieredzes apmaiņu par DzMO;
  • palīdzēt Pusēm īstenot Protokolu.

BCH ir līdzeklis, ar kura palīdzību tiek nodrošināta pieeja informācijai atbilstoši Protokolā noteiktajam.

Saskaņā ar Protokolu Puses BCH sniedz informāciju par:

  • spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un vadlīnijām DzMO jomā;
  • divpusējiem, reģionālajiem un daudzpusējiem līgumiem un pasākumus regulējošiem dokumentiem attiecībā uz DzMO;
  • DzMO riska novērtēšanas kopsavilkumiem;
  • attiecīgās Puses galīgajiem lēmumiem par DzMO importu vai izplatīšanu.

GMO Compass ir neatkarīgu zinātnieku un žurnālistu kopīgs darbs, kurā ir iekļauta plaša informācija par ģenētiski modificētiem organismiem (turpmāk - ĢMO). Eiropas Komisija un citas Eiropas Savienības kompetentās institūcijas nav atbildīgas par mājas lapas saturu. Šeit var atrast arī ĢMO datu bāzi.


Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde Europe Food Safety Authority (turpmāk – EFSA) sniedz neatkarīgas zinātniskas konsultācijas par Eiropas Komisijas likumdošanu visās sfērās, kam ir tieša vai netieša ietekme uz pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgumu, tostarp dzīvnieku veselību un labturību, kā arī augu aizsardzību.

EFSA riska novērtējumi nodrošina riska pārvaldītājus (politiski atbildīgās ES iestādes, t.i., Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un Padomi) ar drošu zinātnisko pamatu likumdošanai vai regulatīvu pasākumu noteikšanai, lai nodrošinātu augstu patērētāju aizsardzības līmeni pārtikas nekaitīguma jomā.

EFSA pienākumos ietilpst arī zinātnisko datu vākšana un analīze, iespējamo risku apzināšana un zinātnisks atbalsts Eiropas Komisijai, jo īpaši, pārtikas krīzes gadījumā, kā to nosaka 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002.

EFSA sniedz informāciju sabiedrībai atklātā un pārredzamā veidā par visiem jautājumiem, kuri ir tās pārziņā.