Meža attīstības fonds dibināts 2001. gada 23. oktobrī (fonda turētājs ir Zemkopības ministrija). Pirms tam (no 04.10.1994. līdz 24.08.1999) pastāvēja VMD pārvaldītais Mežsaimniecības attīstības fonds.

Meža attīstības fonda mērķis ir meža nozares atbalsta un attīstības programmu finansēšana, meža zinātniskā izpēte, meža īpašnieku izglītošana un apmācība.

Fonda finanšu līdzekļus veido valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, juridisku un fizisku personu ziedojumi, ārvalstu palīdzība. Fonda turētājs ir Zemkopības ministrija. Fonda finanšu līdzekļus administrē un uzrauga Lauku atbalsta dienests.

Fondu pārvalda Zemkopības ministrijas izveidota Meža attīstības fonda padome.

Lai nodrošinātu fonda finansējuma izlietojuma atklātumu, kā arī veicinātu sabiedrības interešu ievērošanu fonda līdzekļu sadalē un tās līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, Zemkopības ministrija izveido konsultatīvo padomi.

Fonda sekretariāta funkcijas pilda Zemkopības ministrija.

Ministru kabineta noteikumi Nr.356

Rīgā 2012.gada 22.maijā (prot. Nr.28 27.§)

Meža attīstības fonda pārvaldīšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 43.panta trešo daļu

 1. Noteikumi nosaka Meža attīstības fonda (turpmāk – fonds) pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.
 2. Fonda mērķis ir veicināt meža nozares ilgtspējīgu attīstību.
 3. Fonda finanšu līdzekļus veido:
  1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, tai skaitā valsts budžeta ieņēmumos saņemtās kompensācijas valstij par atmežošanas izraisīto negatīvo seku novēršanu;
  2. juridisku un fizisku personu dāvinājumi (ziedojumi);
  3. ārvalstu finanšu palīdzība.
 4. Valsts atbalsta piešķiršanas kritērijus un kārtību nosaka normatīvie akti par valsts atbalstu meža nozares attīstībai kārtējam gadam.
 5. Fonda finanšu līdzekļus izmanto atbilstoši fonda mērķim.
 6. Fonda finanšu līdzekļus administrē un uzrauga Lauku atbalsta dienests.
 7. Fonda turētāja ir Zemkopības ministrija.
 8. Fondu pārvalda Zemkopības ministrijas izveidota fonda padome (turpmāk – padome).
 9. Padomes sastāvā ir:
  1. zemkopības ministrs;
  2. Ekonomikas ministrijas pārstāvis;
  3. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis;
  4. Finanšu ministrijas pārstāvis;
  5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis;
  6. pieci Zemkopības ministrijas pārstāvji.
 10. Padomes priekšsēdētājs ir zemkopības ministrs.
 11. Padomes priekšsēdētājs:
  1. apstiprina padomes un fonda konsultatīvās padomes (turpmāk – konsultatīvā padome) personālsastāvu uz trijiem gadiem;
  2. apstiprina padomes un konsultatīvās padomes reglamentus un fondam dāvināto (ziedoto) finanšu līdzekļu sadales un administrēšanas kārtību;
  3. sasauc un vada padomes sēdes;
  4. paraksta padomes sēžu protokolus.
 12. Padome no padomes locekļu vidus izvirza un ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē padomes priekšsēdētāja vietnieku, kas padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vada padomes sēdes.
 13. Padome pieņem lēmumus par:
  1. ekspertu piesaistīšanu projektu iesniegumu un projektu rezultātu izvērtēšanai;
  2. fondam iesniegto projektu finansēšanu;
  3. fonda finansēto projektu izpildi pēc pārskatu prezentācijas atklātā konsultatīvās padomes sēdē;
  4. piešķirto līdzekļu atmaksas apmēru:
   1. ja fonda līdzekļu saņēmējs piešķirtos līdzekļus nav izmantojis atbilstoši projekta mērķim un darba uzdevumam;
   2. ja paredzētajā termiņā nav īstenots projekta mērķis un izpildīti saskaņotie darba uzdevumi;
  5. fondam dāvināto (ziedoto) finanšu līdzekļu un ārvalstu finanšu palīdzības izlietojumu.
 14. Padomei ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par saņemtajiem projektu iesniegumiem vai par projektu izpildi un izlietotajiem finanšu līdzekļiem. Padome var izlemt jebkuru citu ar fonda darbību saistītu jautājumu.
 15. Padome lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram padomes loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir fonda padomes priekšsēdētāja balss. Padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā septiņi padomes locekļi.
 16. Padome var pieņemt lēmumus, tos saskaņojot elektroniski. Elektroniskās saskaņošanas kārtību un elektroniskajā saskaņošanā izskatāmos jautājumus nosaka padomes reglamentā.
 17. Šo noteikumu 15.punktā minētos lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
 18. Lai nodrošinātu fonda finansējuma izlietojuma atklātumu, kā arī veicinātu sabiedrības interešu ievērošanu fonda līdzekļu sadalē un tās līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, Zemkopības ministrija izveido konsultatīvo padomi.
 19. Konsultatīvās padomes sastāvā ir:
  1. divi meža īpašnieku vai pārvaldītāju interešu grupas pārstāvji, tai skaitā viens privāto mežu īpašnieku vai pārvaldītāju pārstāvis un viens publisko mežu (valsts un pašvaldību) pārstāvis;
  2. divi kokrūpniecības interešu grupas pārstāvji;
  3. viens meža nekoksnes vērtību apsaimniekotāju interešu grupas pārstāvis;
  4. viens meža apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju interešu grupas pārstāvis;
  5. divi vides un dabas aizsardzības interešu grupas pārstāvji;
  6. viens darba ņēmēju interešu grupas pārstāvis;
  7. viens zinātnes jomas pārstāvis;
  8. viens izglītības jomas pārstāvis;
  9. viens Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis;
  10. viens Valsts meža dienesta pārstāvis;
  11. viens Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis.
 20. Šo noteikumu 19.punktā minētās interešu grupas veido viena vai vairākas biedrības un nodibinājumi, kas pārstāv meža īpašnieku un pārvaldītāju, kokrūpniecības, meža nekoksnes vērtību apsaimniekotāju, meža apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju, vides un dabas aizsardzības, kā arī darba ņēmēju intereses. Publisko mežu apsaimniekotāju interešu grupu veido valsts un pašvaldību mežu apsaimniekotāju institūcijas pārstāvji.
 21. Zemkopības ministrijas pārstāvis konsultatīvās padomes sēdēs piedalās ar padomdevēja tiesībām.
 22. Konsultatīvā padome no tās locekļu vidus izvirza un ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē konsultatīvās padomes priekšsēdētāju un konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieku.
 23. Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs:
  1. sasauc un vada konsultatīvās padomes sēdes;
  2. paraksta konsultatīvās padomes sēžu protokolus.
 24. Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā konsultatīvās padomes sēdes vada priekšsēdētāja vietnieks.
 25. Konsultatīvā padome:
  1. sniedz padomei priekšlikumus par meža nozares attīstībai nepieciešamajām pētījumu un attīstības jomām;
  2. atklātā konsultatīvās padomes sēdē iepazīstas ar projektu izpildes rezultātiem.
 26. Fonda sekretariāta funkcijas pilda Zemkopības ministrija.
 27. Fonda sekretariātam ir šādi uzdevumi:
  1. tehniski nodrošināt padomes un konsultatīvās padomes darbu;
  2. apkopot padomes un konsultatīvās padomes locekļu priekšlikumus par sēžu darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem, kā arī sagatavot dokumentus izskatīšanai sēdēs;
  3. nodrošināt un protokolēt padomes un konsultatīvās padomes sēžu norisi, reģistrēt sēžu dalībniekus;
  4. sagatavot un ievietot informāciju par fonda darbību Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē.
 28. Padomes un konsultatīvās padomes locekļi par darbu padomē un konsultatīvajā padomē atalgojumu nesaņem.
 29. Šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētās kompensācijas par atmežošanas izraisīto negatīvo seku novēršanu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos no 2013.gada 1.janvāra.

Ministru prezidenta vietā – labklājības ministre I.Viņķele

Zemkopības ministre L.Straujuma

2023.gads

2022.gads

2021.gads

2020.gads

2019.gads