Meža nozares prioritārās jomas zinātniskās izpētes projekti:

 1. Eiropas Pētniecības telpas tīkla (ERA-NET ForestValue) pētījuma "Koki un meži nākotnē: meža selekcijas un mežkopības kompromisu un iespēju novērtējums ilgtspējības mērķu sasniegšanai" īstenošanai ar sadarbības partneriem no četrām valstīm – Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Latvijas (Assess4EST) - īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", pētījuma zinātniskais vadītājs Āris Jansons;
 2. Koksnes biomasas izmantošanai enerģijas ieguvē, tās patēriņa prognozēm Latvijā un datu sagatavošanai ANO Eiropas Ekonomikas komisijai un ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijai Kopīgās enerģētiskās koksnes aptaujas 2021 (Joint Wood Energy Enquiry 2021 United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)/Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)) vajadzībām – īsteno SIA Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts, pētījuma zinātniskais vadītājs Igors Krasavcevs. 

 

  Projekti meža nozares atbalstam un attīstībai, sabiedrības informēšanai un izglītošanai:

  1. Pasākums "Meža dienas 2023" , ko īsteno biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība"; 
  2. Gada balvas "Zelta čiekurs" pasniegšanas informatīvais un tehniskais nodrošinājums;
  3. Gada balvas "Zelta čiekurs" balvu fonds;
  4. Skolu jaunatnes izglītošanas pasākums "Konkurss "Mežs Latvijas izaugsmei";
  5. Interaktīvās spēles "Meža politika" pilnveide un tehniskais nodrošinājums - īsteno biedrība "Sabiedrības integrācijas un lauku attīstības biedrība", projekta vadītāja Ilze Fogelmane;
  6. Informatīvais materiāls (platformas) "Meža nozare skaitļos un faktos" - īsteno biedrība “Zaļās mājas”,  projekta vadītājs Kristaps Ceplis;
  7. Gada balvas "Zelta čiekurs" balvu izgatavošana;
  8. Starptautiskās meža pētniecības organizāciju apvienības (International union of forest research organizations – IUFRO) 2024. gada Pasaules kongresa organizēšana - īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", projekta vadītājs Āris Jansons;
  9. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža fakultātes attīstībai - īsteno Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža fakultāte, projekta vadītājs Linards Sisenis.

  Zinātniskās izpētes projekti

  Meža nozares atbalsta un attīstības projekti

  Zinātniskās izpētes projekti

  1. "Latvijai piemērotākā mežsaimniecības attīstības scenārija izvērtēšana iespējamā Eiropas līmeņa zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektora siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes uzskaites regulējuma pārskatīšanā (tai skaitā tehnisko korekciju īstenošana 2021. gadam noteikto mērķu sasniegšanai)", Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, pētījuma zinātniskais vadītājs A.Lazdiņš.

  Meža nozares atbalsta un attīstības projekti

  1. Bukleta "Meža nozare skaitļos un faktos" izdošana, Biedrība "Zaļās mājas", projekta vadītājs K.Ceplis.

  Zinātniskās izpētes projekti

  1. "Latvijas situācijai atbilstošā meža apsaimniekošanas SEG emisiju un piesaistes references līmeņa noteikšanas 2021.–2025. un 2026.–2030. gadam papildinājums atbilstoši Eiropas Komisijas tehniskajam novērtējumam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regulu (ES) 2018/841 par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 un Lēmumu Nr. 529/2013/ES", Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", pētījuma zinātniskais vadītājs A.Lazdiņš.

  Meža nozares atbalsta un attīstības projekti

  1. Meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" balvu fonds.

  Zinātniskās izpētes projekti

  1. “Latvijas meža resursu kapitāla vērtējums un priekšlikumi apsaimniekošanas efektivitātes paaugstināšanai līdz 2050. gadam”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, pētījuma zinātniskais vadītājs G.Šņepsts;
  2. “Latvijas situācijai atbilstošā meža apsaimniekošanas SEG emisiju un piesaistes references līmeņa noteikšanas 2021.–2025. gadam papildinājums atbilstoši Eiropas Komisijas tehniskajam novērtējumam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regulu (ES) 2018/841 par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 un Lēmumu Nr. 529/2013/ES", Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, pētījuma zinātniskais vadītājs A.Lazdiņš. 

  Meža nozares atbalsta un attīstības projekti

  1. Meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" balvu fonds.