Zemkopības ministrija atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumu Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem" (turpmāk – noteikumi Nr. 686) 47.2 punktam ir veikusi Latvijas normatīvā regulējuma izvērtējumu par 2023. gadu un secinājusi, ka Latvijas tiesību akti un uzraudzības un izpildes panākšanas sistēma spēj nodrošināt meža biomasas atbilstību Ministru kabineta noteikumu Nr. 686 15. punktā un 17. punktā minētajiem ilgtspējas kritērijiem. Tas nozīmē, ka komersantu shēmas darbības ietvaros deklarētais biomasas kurināmais, kas ražots no Latvijā audzētas un iegūtas meža biomasas, atzīstams par atbilstošu ilgtspējas kritērijiem.