Infekciozā lašu anēmija – inficēšanās ar Orthomyxoviridae dzimtas Isavirus ģints vīrusu, kura genomā nav izteikti polimorfiska reģiona (infekciozā lašu anēmija bez izteikti polimorfiska reģiona) (turpmāk – ILA bez IPR). Biežāk inficējās varavīksnes forele (Oncorhynchus mykiss), Atlantijas lasis (Salmo salar), taimiņš (Salmo trutta) un tiem vērojama anēmija, asiņošana vai citas klīniskas pazīmes, kas liecina par asinsrites traucējumiem.

Balstoties uz epidemioloģiskās uzraudzības datiem, ko vairāku gadu garumā veicis Pārtikas un veterinārais dienests, Latvija kopš 2021.gada 21.aprīļa ir atzīta par brīvu no ILA bez IPR un ir iekļauta Eiropas Komisija 2021. gada 15. aprīļa Īstenošanas regulas (ES) 2021/620, ar ko nosaka noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 piemērošanu saistībā ar statusa “brīvs no slimības” un “neveic vakcināciju” apstiprināšanu noteiktām dalībvalstīm vai to zonām vai nodalījumiem attiecībā uz noteiktām sarakstā norādītām slimībām, kā arī apstiprina šo sarakstā norādīto slimību izskaušanas programmas, XIV pielikuma I daļas sarakstā.

Lai Latvija saglabātu piešķirto statusu “brīvs no ILA bez IPR infekcijas”, Pārtikas un veterinārais dienests veic uzraudzības pasākumus, kas nodrošina valsts statusa saglabāšanas nosacījumu izpildi saskaņā ar Komisijas 2019. gada 17. decembra Deleģētās regulas (ES) 2020/689, ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu sarakstā norādītu un jaunradušos slimību uzraudzību, izskaušanas programmām un statusu “brīvs no slimības” papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429, VI pielikuma II daļas 2. nodaļas 4. iedaļā noteikto.

ILA bez IPR profilakses un apkarošanas prasības noteiktas Ministru kabineta 2017.gada 14.marta noteikumos Nr.146 Noteikumi par veterinārajām prasībām akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai