Medaļa

​​Zemkopības ministrijas apbalvojumu nolikums

I. Vispārīgais jautājums

 1. Nolikums nosaka Zemkopības ministrijas (turpmāk – ministrija) apbalvojumu veidus, apbalvojumiem izvirzīto kandidātu ierosināšanas, izvērtēšanas un apbalvojumu piešķiršanas kārtību un kārtību, kādā pieņem lēmumu par apbalvošanu un apbalvojumu pasniegšanas nosacījumus, kā arī apbalvojumu tehnisko un māksliniecisko aprakstu.

II. Ministrijas apbalvojumu veidi un to piešķiršanas nosacījumi

 1. Ministrijas apbalvojumi pēc to nozīmīguma ir šādi:
  1. ministrijas medaļa “Par centību” un tās apliecība – augstākais ministrijas apbalvojums;
  2. ministrijas Atzinības raksts.
 2. Ministrijas apbalvojumu mērķis ir izteikt atzinību privātpersonām (arī ārvalstniekiem) un juridiskām personām par veiksmīgu sadarbību, izciliem sasniegumiem lauksaimniecības, pārtikas aprites, meža un zivsaimniecības nozarē un tās attīstībā, kā arī par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem Latvijas valsts attīstībā.
 3. Ministrijas medaļu “Par centību” piešķir personām, kas:
  1. ilggadēji, sekmīgi un ar izciliem panākumiem strādā lauksaimniecības, pārtikas aprites, meža un zivsaimniecības nozarē, kā arī valsts pārvaldē;
  2. guvušas nozīmīgus sasniegumus zinātnes, izglītības, valsts pārvaldes un sabiedriskajā darbībā;
  3. guvušas nozīmīgus sasniegumus lauku ainavas un vides sakārtošanā;
  4. devušas lielu ieguldījumu starpvalstu sadarbībā un procesos, kas saistīti ar Latvijas darbību Eiropas Savienībā, kā arī ar panākumiem pārstāvējušas Latviju starptautiskajās organizācijās;
  5. aktīvi iesaistās pārtikas produktu ražošanā, veicinot pārtikas produktu sortimenta dažādību un ražošanas procesa modernizāciju;
  6. aktīvi iesaistās un ar radošu pieeju un neatlaidību gūst ievērojamus panākumus Latvijas lauku attīstībā, nelauksaimnieciskajā ražošanā un alternatīvajos lauku attīstības veidos, veicinot nodarbinātību reģionos;
  7. devušas lielu ieguldījumu lauku problēmu izpētē, atspoguļošanā, sabiedrības informēšanā, lauku dzīvesveida popularizēšanā un saiknes “lauki – sabiedrība – valsts” uzturēšanā;
  8. mērķtiecīgi un ar panākumiem darbojas lauku kultūrvides veidošanā, kultūras mantojuma saglabāšanā, latviskās dzīvesziņas un lauku sētas garīgo vērtību atklāšanā un saglabāšanā.
 4. Ministrijas Atzinības rakstu piešķir personām, kas:
  1. sekmīgi ieviesušas jaunu tehnoloģiju lauksaimnieciskajā, pārtikas aprites, mežsaimnieciskajā un zivsaimnieciskajā ražošanā;
  2. devušas radošu un organizatorisku ieguldījumu nozīmīgu pasākumu organizēšanā un vadīšanā;
  3. izcili pildījušas amata pienākumus, ievērojot ētikas un morāles normas, un ar godprātīgu un taisnīgu attieksmi veicinājušas valsts attīstību;
  4. sekmīgi vada valsts tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādes, kā arī privāto tiesību juridiskās personas vai šādu personu apvienības;
  5. ilggadēji un godprātīgi ir izglītojušas lauku jauniešus.

III. Apbalvojumam izvirzīto kandidātu ierosināšanas kārtība

 1. Tiesības ieteikt personu apbalvošanai ar ministrijas apbalvojumu ir zemkopības ministram (turpmāk – ministrs), ministrijas valsts sekretāram, viņa vietniekam, tās struktūrvienības vadītājam, kura padotībā ir apbalvošanai izvirzāmais pretendents, ministrijas padotībā esošas institūcijas, kapitālsabiedrības, kurā ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, un ar ministrijas nozarēm saistītas nevalstiskās organizācijas vadītājam.
 2. Ierosinājumu par personas apbalvošanu šī nolikuma 6. punktā minētā persona rakstiski iesniedz ministrijas Apbalvošanas padomei (turpmāk – Apbalvošanas padome), ierosinājumā norādot:
  1. pretendenta vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzīvesvietas adresi, amatu vai nodarbošanos, zinātnisko grādu un apbalvojumus – fiziskai personai;
  2. dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum vitae) – fiziskai personai;
  3. vispusīgu to nopelnu aprakstu, par kuriem ierosina apbalvot konkrēto personu, – fiziskai personai;
  4. nosaukumu, darbības virzienu, nozīmīgāko darbu vai nopelnu aprakstu, par kuriem ierosina apbalvot pretendentu, – juridiskai personai;
  5. iesniedzēja priekšlikumu par apbalvojuma veidu;
  6. iesniedzēja vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu.
 3. Ierosinājumam par personas apbalvošanu var pievienot citu personu atsauksmes par apbalvošanai ieteikto personu.
 4. Ierosinājumu par personas apbalvošanu ar ministrijas medaļu “Par centību” var iesniegt divas reizes gadā: par godu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienai līdz 1. aprīlim un par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai līdz 1. oktobrim.
 5. Ierosinājumu par personas apbalvošanu ar Atzinības rakstu var iesniegt visu gadu.

IV. Apbalvošanas padome un tās funkcijas

 1. Ierosinājumus par ministrijas apbalvojumu piešķiršanu izskata Apbalvošanas padome. Apbalvošanas padomes sastāvu apstiprina ministrs ar rīkojumu. Apbalvošanas padomes priekšsēdētājs ir ministrijas valsts sekretārs. Apbalvošanas padomes locekļi ir ministrijas amatpersonas.
 2. Ierosinājumu par personas apbalvošanu ar ministrijas medaļu “Par centību” un Atzinības rakstu Apbalvošanas padome izskata viena mēneša laikā pēc ierosinājuma iesniegšanas.
 3. Apbalvošanas padomes sekretariāta funkcijas pilda ministrijas Juridiskā departamenta Personāla nodaļa (turpmāk – Personāla nodaļa).
 4. Apbalvošanas padomes sēdes sasauc Apbalvošanas padomes priekšsēdētājs. Apbalvošanas padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz puse no Apbalvošanas padomes locekļiem. Apbalvošanas padomes sēdes ir slēgtas.
 5. Izvērtējot ierosinājumus, Apbalvošanas padome:
  1. ja nepieciešams, pieaicina iesniedzēju vai citas personas vajadzīgās informācijas sniegšanai, lai pieņemtu lēmumu;
  2. ja nepieciešams, pēc savas iniciatīvas lūdz atsauksmes par pretendentu un pieprasa citu papildu informāciju;
  3. lemj par apbalvojuma piešķiršanu.
 6. Apbalvošanas padome lēmumu pieņem balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso klātesošo Apbalvošanas padomes locekļu vairākums. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Apbalvošanas padomes priekšsēdētāja balss. Ja Apbalvošanas padome lemj par apbalvojuma piešķiršanu Apbalvošanas padomes loceklim, attiecīgais Apbalvošanas padomes loceklis balsojumā nepiedalās.
 7. Apbalvošanas padomes pieņemto lēmumu protokolists noformē protokollēmuma veidā ministrijas Dokumentu vadības sistēmā, un Apbalvošanas padomes locekļi lēmumu vizē un Apbalvošanas padomes priekšsēdētājs paraksta ar drošu elektronisko parakstu.
 8. Ministram ir tiesības bez ierosinājuma izskatīšanas Apbalvošanas padomē piešķirt Atzinības rakstu ārpus šajā nolikumā norādītajiem termiņiem. Šādā gadījumā piešķirto ministrijas apbalvojumu pasniedz ministrs vai viņa pilnvarota persona.
 9. Personāla nodaļa apbalvojamai personai un apbalvojuma ierosinātājam paziņo par piešķirto apbalvojumu un tā pasniegšanas norises vietu un laiku, un Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa pēc lēmuma paziņošanas apbalvojamai personai to publicē ministrijas tīmekļvietnē.
 10. Apbalvojumu svinīgos apstākļos pasniedz zemkopības ministrs vai Apbalvošanas padomes pilnvarota cita persona pasākumā.
 11. Ja ierosinājums par ministrijas apbalvojuma piešķiršanu tiek noraidīts, Personāla nodaļa par to rakstiski informē ierosinājuma iesniedzēju.
 12. Par piešķirto ministrijas apbalvojumu izdara ierakstu Personāla nodaļas pārziņā esošā attiecīgā apbalvojuma reģistrā, tajā norādot apbalvojuma kārtas numuru.

V. Apbalvojumu tehniskais un mākslinieciskais apraksts

 1. Ministrijas medaļa “Par centību” ir sudraba medaļa, kuras aversa augšējā daļā ir apzeltīta josla. Tās diametrs ir 45 milimetru. Medaļas:
  1. aversā reljefs ir dalīts trīs daļās. Augšējā daļā atrodas Latvijas Republikas lielais valsts ģerbonis, zem kura pāri kreisajai un labajai daļai ir uzraksts “Zemkopības ministrija”;
  2. reversā reljefs ir dalīts trīs daļās. Augšējā daļā atrodas zemes motīvs, kreisajā daļā – ūdens motīvs, labajā daļā – koka stumbra gadskārtu motīvs. Apakšā puslokā ir uzraksts “Par centību”.
 2. Ministrijas medaļas “Par centību” apliecību sagatavo uz 295 x 210 milimetrus lielas papīra loksnes, un tai ir ādas vāki.
 3. Ministrijas Atzinības raksta lielums ir 295 x 210 milimetri, un to ierāmē.