Dzīvnieki ir jutīgas būtnes, kas ir spējīgi just labpatiku un sāpes. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejūtīgu sapratni un tos aizsargāt. Nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt.

Zemkopības ministrija nodrošina dzīvnieku labturības un aizsardzības politikas izstrādi valstī, aptverot šādas jomas:

  1. lauksaimniecības dzīvnieki - dzīvnieki, kurus audzē un tur dzīvnieku izcelsmes produktu iegūšanai vai citos lauksaimnieciskos nolūkos, tai skaitā ierobežotā platībā turēts savvaļas sugas dzīvnieki un ar ģenētiskās modifikācijas metodēm iegūti dzīvnieki;
  2. mājas (istabas) dzīvnieki - dzīvnieki, kuru cilvēks tur savam priekam;
  3. izmēģinājuma dzīvnieki - procedūrām audzēti vai tajās izmantojami dzīvnieki.

Lai garantētu dzīvnieku labturību un aizsardzību valstī, sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām un citām iesaistītajām pusēm, tiek izstrādāti nacionālie normatīvie akti, ieviešot Eiropas Savienības normatīvajos aktos nereglamentētās prasības, Eiropas Savienības regulās noteiktās dalībvalstu izvēles un Eiropas Savienības direktīvās un lēmumos ietvertās tiesību normas, Vienlaikus nacionālo normatīvo aktu prasības tiek analizētas un saskaņotas ar Latvijai saistošiem starptautiskiem tiesību aktiem.

Normatīvie akti aptver lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības to audzēšanai, turēšanai un kopšanai, dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un kaušanas laikā. Kā arī ir izstrādāta virkne normatīvo aktu, kas attiecas uz mājas (istabas) dzīvnieku un izmēģinājumu dzīvnieku labturību un aizsardzību.