Zemkopības ministrija (ZM) ir vadošā valsts pārvaldes iestāde lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē. Zemkopības ministrija ir izveidota 1993. gada 1. septembrī, un tās funkcijas ir:

 •  izstrādāt lauksaimniecības, meža nozares un zivsaimniecības politiku;
 •  organizēt un koordinēt lauksaimniecības, meža nozares un zivsaimniecības politikas īstenošanu;
 •  veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Ministrijas darbību reglamentē Valsts pārvaldes iekārtas likums un Zemkopības ministrijas nolikums.

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Zemkopības ministrija:

 •  sagatavo nozaru politikas dokumentus un normatīvo aktu projektus;
 •  koordinē Zemkopības ministrijas struktūrvienību darbu;
 •  nodrošina budžeta izstrādi un tā izpildes kontroli;
 •  atbilstoši savai kompetencei pārstāv valsts intereses citās institūcijās;
 •  pārzina Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu un valsts kapitālsabiedrību darbu;
 •  nodrošina starptautisko sadarbību atbilstoši ministrijas kompetencei.

MISIJA

Zemkopības ministrijas misija (virsmērķis) ir sekmēt laukos dzīvojošo cilvēku labklājību, rūpēties par nekaitīgu un kvalitatīvu pārtiku iedzīvotājiem un nodrošināt priekšnoteikumus ilgtspējīgai Latvijas dabas resursu apsaimniekošanai.

VĪZIJA

Zemkopības ministrija ir sabiedriski atpazīstama, moderna un efektīva valsts pārvaldes iestāde, kurā ir atbalstoša darba vide un kuras personāla politikas pamatā ir nodarbināto kompetence.

VĒRTĪBAS

Zemkopības ministrijas galvenā vērtība ir cilvēks – godprātīgs, profesionāls un uz rezultātu vērsts.

Ministrijas vērtības:

 • profesionalitāte

 • attīstība

 • atbildība

 • cieņa

 • taisnīgums

 • sadarbība