1. Pētījumi par nodokļiem: 
  2. Kultūraugu kaitīgo organismu izplatības, postīguma un attīstības ciklu pētījumi kaitīguma sliekšņu izstrādāšanai integrētajā augu aizsardzībā:
  3. Ilgtspējīgas augļkopības attīstība, izmantojot vidi un ūdeņus saudzējošas, kā arī lauku ainavu saglabājošas integrētās audzēšanas tehnoloģijas klimata pārmaiņu mazināšanai un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai 
  4. Vidi un ūdeņus saudzējošai audzēšanai piemērotu augļaugu šķirņu sortimenta, audzēšanas tehnoloģiju un integrētās augu aizsardzības sistēmas izstrāde dažādos agroklimatiskajos apstākļos:
  5. Nezāļu izplatības ierobežošana integrētās augu aizsardzības sistēmā laukaugu kultūru sējumos un stādījumos, sekmējot vides un resursu ilgtspējīgu izmantošanu
  6. Agrovides atbalsta maksājumu pamatojumam nepieciešamo datu (dabas aizsardzības un zālāju bioloģiskās daudzveidības jomā) apkopošana, saskaņā ar 2012.gada 30.novembra līguma Nr.2012/135, kas noslēgts starp LR Zemkopības ministriju un Dabas aizsardzības pārvaldi.
  7. Pētījums/novērtējums "Vides lauksaimniecības un meža zemes apsaimniekošanas situācijas analīze":
  8. Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskais  pētījums „Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība īpaši jutīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču monitoringa  programmas ietvaros”:
  9. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta „BIOR” pētījums „Trans-taukskābju noteikšana Latvijas izcelsmes pārtikā”: 2013. gads:
  10. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta „BIOR” pētījums
  11. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta „BIOR” pētījums No Latvijas lauksiamniecības rpoduktiem ražotās pārtikas pievienotās vērtības paaugstināšana un pārtikas produktu konkurētspējas veicināšana: