Statuss:
Noslēdzies

2009.gada 20.februārī Rīkojums Nr. 126

Rīgā (prot. Nr. 13 30.§)

Par koncepciju "Uz klientu vērstas pakalpojumu sniegšanas sistēmas izveidošana Zemkopības ministrijā un tās padotības iestādēs"

 1. Atbalstīt koncepcijas "Uz klientu vērstas pakalpojumu sniegšanas sistēmas izveide Zemkopības ministrijā un tās padotības iestādēs" (turpmāk – koncepcija) kopsavilkumā ietverto risinājuma 1.variantu.
 2. Noteikt Zemkopības ministriju par atbildīgo institūciju koncepcijas īstenošanā.
 3. Pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrija koncepcijas īstenošanai iesniegs projektu pieteikumus finansējumam, kas paredzēts Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" ietvaros.
 4. Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram līdz 2011.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par koncepcijas īstenošanu.

Nepieciešamību Zemkopības ministrijai izstrādāt koncepciju "Uz klientu vērstas pakalpojumu sniegšanas sistēmas izveide Zemkopības ministrijā un tās padotības iestādēs" (turpmāk – koncepcija) nosaka Valdības rīcības plāns Deklarācijas par Ivara Godmaņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai (apstiprināts ar Ministru kabineta 2008.gada 19.februāra sēdes protokola Nr.11 4.§).

Ērtākas un pieejamas (iespēju robežās) valsts pārvaldes izveide ir viens no būtiskiem priekšnosacījumiem, lai mazinātu administratīvo slogu un uzlabotu valsts pārvaldes klientu apkalpošanu. Viens no pasākumiem minētā priekšnosacījuma īstenošanai ir uz klientu vērstas pakalpojumu sniegšanas sistēmas izveide valsts pārvaldē.

Zemkopības ministrija ir noteikusi vairākas jomas, kurās nepieciešams risinājums, lai izveidotu uz klientu vajadzībām vērstu pakalpojumu sniegšanas sistēmu:

 • klientu apkalpošana un pakalpojumu sniegšana;
 • pakalpojumu pārvaldība;
 • informācijas tehnoloģiju atbalsta nodrošināšana klientu apkalpošanā un pakalpojumu sniegšanā.

Ievērojot valsts pārvaldē noteiktās iniciatīvas, kā arī klientu apkalpošanas procesā konstatētos risināmos jautājumus, Zemkopības ministrija ir izstrādājusi konceptuālu risinājumu uz klientu vērstas pakalpojumu sniegšanas sistēmas izveidei.

Izvēlētais konceptuālais risinājums būtu pamats ministrijas klientu apkalpošanas sistēmas attīstībai laikposmā no 2008. līdz 2013.gadam.

Koncepcija piedāvā veidot visaptverošu klientu apkalpošanas sistēmu, kas darbojas atbilstoši vienas pieturas aģentūras principiem un nodrošina vienotu pakalpojumu sniegšanas un klientu apkalpošanas pārvaldību, pakalpojumu sniegšanas principus, kā arī informācijas sistēmu atbalstu pakalpojumu sniegšanas un klientu apkalpošanas nodrošināšanai.

Zemkopības ministrijas konceptuālajā risinājumā ir divi funkcionāli bloki:

 • pakalpojumu un informācijas tehnoloģiju atbalsta pārvaldība;
 • klientu apkalpošana un pakalpojumu sniegšana.

Minētie funkcionālie bloki nodrošina vairāku līmeņu pakalpojumu sniegšanu un informācijas tehnoloģiju atbalsta nodrošināšanas funkciju izpildi.

Pārvaldība:

 • stratēģijas līmenis;
 • koordinācijas līmenis;
 • operacionālais līmenis;
 • pakalpojumu sniegšana – vienas pieturas aģentūras līmenis.

Lai nodrošinātu līdzsvarotu pakalpojumu sniegšanas un informācijas tehnoloģiju atbalsta procedūru un standartu attīstību visās Zemkopības ministrijas padotībā esošajās iestādēs, noteikts, ka stratēģijas, koordinācijas un operacionālais līmenis nodrošināms atbilstoši Zemkopības ministrijas un padotībā esošo iestāžu hierarhiskajām funkcijām. Līdz ar to nav piedāvāti atšķirīgi risinājumi.

Klientu apkalpošanas un pakalpojumu sniegšanas funkciju nodrošināšanai iespējami trīs risinājuma varianti.

 1. risinājuma variants
  Kopīga vienas pieturas aģentūra visām Zemkopības ministrijas padotības iestādēm – tajā iespējams saņemt visu padotības iestāžu sniegtos pakalpojumus.
 2. risinājuma variants
  Kopīga vienas pieturas aģentūra katrā Zemkopības ministrijas pārraudzības nozarē (lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā, pārtikas aprites uzraudzībā, veterinārmedicīnas uzraudzībā) – attiecīgās nozares iestāžu sniegtos pakalpojumus iespējams saņemt nozares vienas pieturas aģentūrā.
 3. risinājuma variants
  Vienas pieturas aģentūra katrā Zemkopības ministrijas padotībā esošajā iestādē.
  Zemkopības ministrija ir secinājusi, ka 1.risinājuma variants nodrošina augstāku klientu apkalpošanas un finansējuma izlietojuma efektivitāti.

Atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 28.marta sēdē (prot. Nr.20 2.§) izskatītajam informatīvajam ziņojumam "Par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstībai Latvijā" Zemkopības ministrija ir paredzējusi īstenot divus projektus, lai uzlabotu klientu apkalpošanu Zemkopības ministrijā un tās padotības iestādēs:

 • Zemkopības ministrijas un tās padotības iestāžu uz klientu vērstas pakalpojumu sistēmas izveidi;
 • Zemkopības ministrijas un tās padotības iestāžu vienotas informācijas telpas izveidi.

Minēto projektu izmaksas ir 3900000 latu. Koncepcijas ietvaros plānotā klientu apkalpošanas risinājumu (pakalpojumu pārvaldības funkcijas, pakalpojumu sniegšanas informācijas tehnoloģiju atbalsta sistēmas izveidi, interneta pašapkalpošanās sistēmas izveidi, klientu kontaktu centru) paredzēts finansēt, izmantojot minētos struktūrfondu līdzekļus.

Tā kā klātienes klientu apkalpošanas kanāla izveide plānota laikā no 2011. līdz 2013.gadam, lēmumu par klātienes klientu apkalpošanas kanāla izveidei nepieciešamajiem līdzekļiem Zemkopības ministrija piedāvā izskatīt vienlaikus ar informatīvo ziņojumu par koncepcijas īstenošanu gaitu, kurš sagatavojams līdz 2011.gada 1.septembrim.

Nosaukums: Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu uz klientu orientētas pakalpojumu sistēmas izveide (Nr 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/014)

Projekta īstenošanas termiņš: 2009.gada 3.decembris - 2014.gada 2.janvāris (49 mēneši) Piezīme. Iesniegti grozījumi projekta termiņa pagarinājumam līdz 36 mēnešiem

 • Projekta kopējās izmaksas: LVL 2510446,56
 • Attiecināmās izmaksas: LVL 2510446,56
 • ERAF finansējums: LVL 2510446,56

Projekta sadarbības partneri:

Valsts augu aizsardzības dienests, Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs", Valsts aģentūra "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra", Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts aģentūra „Lauku atbalsta dienests”, Valsts Meža dienests.

Gads

Kopējās izmaksas

2009

322000,00

2010

717118,15

2011

896575,85

2012

477637,88

2013

97114,68

Kopā:

2510446,56

Nr.p.k.

Iepirkums noslēdzies

Izpildītājs

Nosaukums

1.

01.12.2009

SIA „AA projekts

Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu uz klientu orientētas pakalpojumu sistēmas un vienotas informatīvās telpas tehniskās arhitektūras izstrāde, arhitektūras ieviešanai nepieciešamo tehnisko specifikāciju izstrāde, konsultācijas iepirkuma procesā un projekta realizācijas atbalsts

2

01.12.2010

SIA „AA projekts

Mājas dzīvnieku reģistra informācijas sistēmas tehniskās specifikācijas izstrāde

3

23.11.2010

SIA “Lattelecom Technology”

Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu koplietošanas informācijas sistēmu izveide

4.

25.02.2011

SIA „Tieto Latvia ”

Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu elektronisko pakalpojumu programmatūras izstrāde

5.

29.06.2011

 

Mājas (istabas) dzīvnieku uzskaites vienotās informācijas sistēmas izveide

6.

09.03.2012.

SIA „Lattelecom

IT atbalsta sistēmu infrastruktūras izveide

7.

04.10.2011.

SIA „iSoft”

Mājas (istabas) dzīvnieku uzskaites vienotās informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana

8.
 
15.11.2012. SIA „Informatīvo tehnoloģiju centrs” Valsts Tehniskās Uzraudzības informācijas sistēmas uzlabošana un papildināšana
9.
 
 22.05.2013. SIA „Latvian Intelligent Systems Ltd”  

Projekta īstenošana pabeigta 2014.gada 2.janvārī

Nosaukums: Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vienotas informācijas telpas izveide (Nr 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/014)

Projekta termiņš: 2009.gada 3.decembris- 2013.gada 2.jūlijs (42 mēneši)

 • Projekta kopējās izmaksas: LVL 1 359 001,00
 • Attiecināmās izmaksas: LVL 1 359 001,00
 • ERAF finansējums: LVL 1 359 001,00

Projekta sadarbības partneri:

Valsts augu aizsardzības dienests, Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs", Valsts aģentūra "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra", Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts aģentūra „Lauku atbalsta dienests”, Valsts Meža dienests, Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Gads

Kopējās izmaksas

2009

91000,00

2010

773187,00

2011

463280,00

2012

31526,00

Kopā:

1359001,00

Veiktie iepirkumi projekta īstenošanai:

Nr.p.k.

Iepirkums noslēdzies

Izpildītājs

Nosaukums

1.

01.12.2009

SIA „AA projekts

Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu uz klientu orientētas pakalpojumu sistēmas un vienotas informatīvās telpas tehniskās arhitektūras izstrāde, arhitektūras ieviešanai nepieciešamo tehnisko specifikāciju izstrāde, konsultācijas iepirkuma procesā un projekta realizācijas atbalsts

2

24.09.2010

A/S „Rix Technologies”

Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vienotas informācijas telpas izveide

3.

25.02.2011

SIA „Tieto Latvia ”

Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu elektronisko pakalpojumu programmatūras izstrāde

Projekta īstenošana pabeigta 2013.gada 2.jūlijā.

Saistītie dokumenti:

ZM klientu apkalpošanas centrs