Projekta aktualitāte

2013.gada 4.novembrī darbu sācis Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrs (KAC). Tajā visu nepieciešamo informāciju par dažādu institūciju pasākumiem sniegs Lauku atbalsta dienesta klientu apkalpošanas speciālisti. KAC apmeklētāji varēs saņemt informāciju par Zemkopības ministrijas un tās sešu padotības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem; daudziem no tiem varēs iesniegt dokumentus gan papīra formātā, gan elektroniski.

Klientu apkalpošanas centrs atrodas Rīgā, Republikas laukā 2, 2.stāvā. Klienti to var apmeklēt pirmdienās no plkst.8.30 līdz plkst.18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.30 līdz plkst.17.00, bet piektdienās no plkst.8.30 līdz plkst.16.00.

KAC būs pieejami arī bezmaksas nozares publiskie datori, kurus apmeklētāji varēs izmantot gan aktuālās informācijas meklēšanai, gan dokumentu iesniegšanai elektroniski tiem pakalpojumiem, kurus var iesniegt Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Bez līdz šim pieejamajiem LAD pakalpojumiem EPS, šobrīd var iesniegt dokumentus arī 8 Lauksaimniecības datu centra (LDC) pakalpojumiem.

Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centra (KAC) pakalpojumi

AC informēs par 18 LDC pakalpojumiem, dokumentus varēs iesniegt par 14 LDC pakalpojumiem:

 • Jauna ganāmpulka reģistrācija
 • Ganāmpulka datu izmaiņa ganāmpulka reģistrā
 • Jaunas dzīvnieku novietnes reģistrācija
 • Dzīvnieku novietnes datu izmaiņas
 • Izziņa par ganāmpulku no Ganāmpulka reģistra
 • Izziņa par dzīvnieku skaitu un novietnes statusu
 • Izziņa par piena kvotu
 • Darījumu ar piena kvotām reģistrācija
 • Primārās dzīvnieku barības ražošanas uzņēmuma reģistrācija
 • Apmācību reģistrācija par suni asistentu, suni pavadoni un suni terapeitu
 • Dokumenta kopija no arhīva ar apliecinājumu pēc individuāla pieprasījuma
 • Iesnieguma reģistrēšana no personām, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju
 • Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija
 • Piena pircēja atzīšana un apstiprināšanas numura piešķiršana

KAC informēs par 35 VMD pakalpojumiem, dokumentus varēs iesniegt par 35 VMD pakalpojumiem:

 • Apliecinājums koku ciršanai mežā
 • Meža atjaunošanas kvalitātes pārbaude
 • Atļauja ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā (vienai dienai vai līdz 10 dienām vai visu medību sezonu)
 • Atļauja savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai iežogotās platībās
 • Atļauja izvest medību trofejas no Latvijas
 • Atzinuma sagatavošana par mežaudzes bioloģisko vērtību (piemēram, īpaši aizsargājamu meža iecirkņu izvērtējums un eksperta atzinuma sagatavošana par mikroliegumu izveidošanu vai atcelšanu)
 • Atzinums mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu
 • Medījamo dzīvnieku atkārtota uzskaite vai kontroluzskaite
 • Ekskursijas mežā un meža mācību takās, dabas un kultūrvēsturiskajos objektos
 • Mednieka praktiskais eksāmens šaušanā ar gludstobra medību šaujamieroci
 • Meža ieaudzēšanas kvalitātes pārbaude
 • Iestigotas platības pārbaude pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma
 • Informācijas sagatavošana, arī speciāla datu atlase un apstrāde digitālā formā (tostarp programmēšanas un datu atlasīšanas laiks, datu noformēšana un apstrāde)
 • Informācijas par veikto koku ciršanu mežā reģistrēšana
 • Meža inventarizācijas veicēju reģistrācija
 • Izmaiņas Meža valsts reģistra datos pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma
 • Jaunaudžu kopšanas pārbaude
 • Medību atļauja vilka vai lūša medīšanai
 • Medību atļauja aļņa, staltbrieža, meža cūkas, stirnas medīšanai
 • Aprēķins par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu
 • Medību pieteikuma reģistrēšana
 • Medību vadītāju teorētisko zināšanu eksāmens
 • Mednieka sezonas kartes izsniegšana
 • Meža inventarizācijas datu reģistrācija
 • Meža veselības stāvokļa pārbaude pēc personas pieprasījuma
 • Meža un meža zemes novērtēšana zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai, izmantojot Meža valsts reģistra aktualizētos datus
 • Meža reproduktīvā materiāla ieguves avota atestācija un reģistrācija Meža valsts reģistrā
 • Meža reproduktīvā materiāla ievešanas atļauja
 • Meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāts
 • Meža reproduktīvā materiāla piegādātāju reģistrēšana
 • Plantāciju mežu reģistrēšana Meža valsts reģistrā
 • Meža koku sugu sēklu kvalitātes pārbaude
 • Meža koku sugu un krūmu vidējā sēklu parauga noņemšana
 • Mednieku praktiskais eksāmens šaušanā  ar garstobra -vītņstobra medību šaujamieroci
 • Valsts meža dienesta sanitārais atzinums

KAC informēs par 41 VTUA pakalpojumiem, dokumentus varēs iesniegt par 18 VTUA pakalpojumiem:

 • Informācijas sniegšana (izziņa) no Traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvās sistēmas
 • Traktortehnikas vai tās piekabes atsavināšanas, reģistrācijas un citu aizliegumu atzīmes uzlikšana vai noņemšana
 • Traktortehnikas vai tās piekabes vienas vienības reģistrācijas datu maiņa informatīvajā sistēmā
 • Traktortehnikas vai tās piekabes izvēles numura zīme (pēc individuāla pasūtījuma)
 • Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņa, pamatojoties uz divpusēju iesniegumu
 • Iepriekš nereģistrētas jaunas speciālās traktortehnikas reģistrācija
 • Iepriekš nereģistrētas jaunas traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācija (izņemot speciālo traktortehniku)
 • Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija uz tiesas sprieduma pamata
 • Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija saistībā  ar mantojumu
 • Iepriekš ārvalstī reģistrētas vai lietotas traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācija
 • Tirdzniecības uzņēmumā iegādātas traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija
 • Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija uz līguma pamata
 • Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija apķīlātas vai valstij piekritīgas traktortehnikas vai tās piekabes realizācijai
 • Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija, kuras pamatā ir akts par juridiskajai personai piederošas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā reģistrētas traktortehnikas vai tās piekabes nodošanu īpašumā
 • Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija, ja traktortehnika vai piekabe vairs nav kopīpašums
 • Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija, ja juridiskā persona tiek reorganizēta
 • Valsts reģistrācijas numura zīmes maiņa
 • Valsts reģistrācijas numura zīmes saņemšana nozaudētas, nozagtas vai bojātas zīmes gadījumā

KAC informēs par ZM 6 pakalpojumiem un pieņems šo pakalpojumu pieteikumus. KAC pieņems arī ZM adresētos privātpersonu iesniegumus un informācijas pieprasījumus (ZM lietvedībai).

KAC turpinās informēt un pieņemt dokumentus par visiem līdz šim LAD sniegtajiem pakalpojumiem.

KAC tikai informēs par 34 VAAD pakalpojumiem:

 • Mēslošanas plāna kopsavilkuma elektroniska iesniegšana
 • Elektronisks pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem
 • Augšņu agroķīmiskās izpētes iesnieguma elektroniska iesniegšana
 • Lēmuma pieņemšana par personas reģistrāciju Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, grozījumu izdarīšana reģistrā iekļautajā informācijā vai svītrošana no tā
 • Lēmuma pieņemšana par personas reģistrāciju koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistrā  vai svītrošana no tā
 • Atļaujas izsniegšana reģistrētajai personai sagatavot augu pases un etiķetes
 • Pavairojamā materiāla fitosanitārā pārbaude un atbilstības novērtēšana augu pasu un etiķešu saņemšanai un Augu pasu, etiķešu un aizvietotājpasu izsniegšana
 • Pārbaudes fitosanitārā sertifikāta saņemšanai un eksporta un reeksporta sertifikātu izsniegšana
 • Informācijas par invazīvo augu sugu izplatību iekļaušana Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā
 • Parauga ņemšana un analīze
 • Lēmuma pieņemšana par tālāku rīcību ar augu aizsardzības līdzekli, kam beidzies derīguma termiņš
 • Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācija
 • Iekļaušana lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā (turpmāk tekstā - reģistrs)
 • Personas reģistrācija Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā
 • Sēklu sertifikācija
 • Informācijas par paredzēto sēklu maisījumu sagatavošanu iesniegšana dienestam
 • Atļaujas izsniegšana tirgot pirmsbāzes kategorijas vai bāzes kategorijas sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām
 • Atļaujas izsniegšana tirgot sertificētas kategorijas sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām
 • Lēmumu pieņemšana par labības šķirnes sējumu reģistrāciju
 • Līguma reģistrācija par sēklu pavairošanu valstī, kas nav ES dalībvalsts
 • Informācijas par pieejamo bioloģisko sēklu, sēklas kartupeļiem un citiem veģetatīvās pavairošanas materiāliem iekļaušana Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas  bioloģiskās lauksaimniecības šķirņu sēklu uzskaites datu bāzē un veģetatīvo pavairošanas materiālu datu bāzē
 • Atļaujas izsniegšana veģetatīvā pavairošanas materiāla un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja šis materiāls un sēklas nav iegūtas izmantojot bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi
 • Selekcionāru tiesību piešķiršana
 • Lēmuma pieņemšana par licences līguma reģistrēšanu
 • Iekļaušana Latvijas augu šķirņu katalogā
 • Atļaujas izsniegšana un tās termiņa pagarināšanu tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem
 • Pēc pasūtītāja pieprasījuma vidējā sēklu parauga noņemšana sēklu kvalitātes pārbaudei
 • Lēmuma pieņemšana par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju, pārreģistrāciju
 • Latvijā sagatavota mēslošanas līdzekļu mehāniska maisījuma reģistrācija
 • Atļaujas izsniegšana reģistrēta mēslošanas līdzekļa konkrētas partijas ievešanai un tirdzniecībai, ja mēslošanas līdzekļa partija neatbilst MK 27.06.2006 noteikumu Nr.530 1.pielikumā minētajām kvalitātes prasībām
 • Atļaujas izsniegšana testēšanai un reģistrācijai ievestā mēslošanas līdzekļa attiecīgās partijas tirdzniecībai
 • Atļaujas izsniegšana mēslošanas līdzekļa ievešanai testēšanai un reģistrācijai
 • Atļaujas izsniegšana nereģistrēta mēslošanas līdzekļa ievešanai efektivitātes izmēģinājumiem un pētījumiem
 • Atļaujas izsniegšana tāda mēslošanas līdzekļa tirdzniecībai vai ievešanai, kas nav minēts MK 27.06.2006 noteikumu Nr.530 1.pielikumā
 • Kaņepju tetrahidrokanabinola (THC) monitorings

KAC tikai informēs par 46 PVD pakalpojumiem.

 • Veterinārās uzraudzības objekta reģistrācija un atzīšana
 • Pārtikas aprites uzņēmuma reģistrācija un atzīšana
 • Pārtikas nekaitīguma robežkontrole
 • Fitosanitārā robežkontrole
 • Veterinārā (veselības) sertifikāta saņemšana dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam izvešanai no valsts
 • Veterinārmedicīniskās darbības licences saņemšana
 • Dzīvnieku pārvadātāja atļauja
 • Dzīvnieku pārvadāšanai paredzētu transportlīdzekļu atļauja/atbilstības sertifikāts
 • Dzīvnieku barības aprites objekta reģistrācija un atzīšana
 • Veterinārā (veselības) sertifikāta saņemšana dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu eksportam
 • Uztura bagātinātāju, kas ražoti, reģistrēti vai laisti tirgū Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs, reģistrācija Pārtikas un veterinārā dienesta uztura bagātinātāju reģistrā
 • Svaigpiena kvalitātes kontroles laboratorijas atzīšana
 • Lēmuma izsniegšana par iekļaušanu vai atteikumu iekļaut produktu uztura bagātinātāju reģistrā
 • Lēmuma izsniegšana iepriekš reģistrētam uztura bagātinātājam
 • Jaunās pārtikas novērtēšana, sākotnējā novērtējuma ziņojuma sagatavošana
 • Nepārtikas preču drošuma robežkontrole
 • Augu aizsardzības līdzekļu atbilstības robežkontrole
 • Apiņu kvalitātes robežkontrole
 • Svaigu augļu un dārzeņu atbilstības novērtēšanas robežkontrole atbilstoši kvalitātes un klasifikācijas prasībām
 • Augu sēklas materiāla atbilstības robežkontrole
 • Meža reproduktīvā materiāla atbilstības kontrole
 • Dzīvnieku barības robežkontrole
 • Svaigpiena realizācijas atļauja nelielos apjomos gala patērētājam vai mazumtirdzniecībai
 • Olu realizācijas atļauja nelielos apjomos gala patērētājam vai mazumtirdzniecībai
 • Pasākumu ar dzīvnieku piedalīšanos saskaņošana ar PVD
 • Dzīvnieku patversmes un viesnīcas reģistrācija PVD
 • Zooveikalu (specializēto tirdzniecības vietu) reģistrācija PVD
 • Dzīvnieku kapsētas reģistrācija
 • Atļaujas saņemšana dabīgā minerālūdens izplatīšanai
 • Atļaujas izsniegšana ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) ierobežotai izmantošanai atbilstoši trešajai un ceturtajai drošības klasei
 • Atļauju izsniegšana ģenētiski modificētu organismu izplatīšanai vidē vai tirgū
 • Saskaņojuma/atļaujas sniegšana ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) ierobežotai izmantošanai atbilstoši pirmajai un otrajai drošības klasei
 • Diētiskās pārtikas atbilstības novērtēšana un reģistrācija datubāzē
 • Veterināro pakalpojumu sniedzēju, kas deklarējuši darbību ar narkotiskajām/ psihotropajām zālēm, iekļaušana sarakstā
 • Atļauja iegādāties veterinārās zāles tieši no lieltirgotavas
 • Atļauja eksperimentam ar dzīvniekiem
 • Saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu un izstrādājumu aprites uzņēmuma reģistrācija
 • Veterināro zāļu novērtēšana un reģistrācija
 • Veterināro zāļu pārreģistrācija
 • Izmaiņu veikšana veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijā
 • Ziņojums par veterināro zāļu blakusparādībām
 • Produkta novērtēšana atbilstoši veterināro zāļu definīcijai
 • Atļauju izsniegšana paralēli importēto veterināro zāļu un nereģistrēto veterināro zāļu izplatīšanai Latvijā
 • Atļaujas izsniegšana atlikušo veterināro zāļu krājumu izplatīšanai
 • Veterināro zāļu labas ražošanas prakses sertifikāta izsniegšana
 • Veterinārā robežkontrole