Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu un ievērojot to, ka dzimumu līdztiesība ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām un pamattiesībām, lai veicinātu mērķtiecīgu un efektīvu politiku, kas sekmē sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju īstenošanu ministrijā, Zemkopības ministrija ir izstrādājusi dzimumu līdztiesības pamatprincipus un to īstenošanas plānu 2023.–2027. gadam.