Augu šķirņu aizsardzību regulē Augu šķirņu aizsardzības likums, kura mērķis ir izveidot selekcionāru mantisko tiesību piešķiršanas un aizsardzības sistēmu Latvijā. Likumu piemēro jebkurai augu ģinšu un sugu šķirnei, tai skaitā sugu un starpsugu hibrīdiem. Lai piešķirtu augu šķirņu aizsardzības tiesības, šķirnei ir jāatbilst noteiktām prasībām, tas ir, šķirnei ir jābūt atšķirīgai, viendabīgai, stabilai, jaunai, kā arī šķirnei ir jābūt piešķirtam normatīvo aktu prasībām atbilstošam šķirnes nosaukumam. Šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi (turpmāk – šķirnes pārbaude) veic saskaņā ar Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) šķirnes pārbaudes protokoliem vai Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) šķirnes pārbaudes vadlīnijām.

Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā ir pieejama informācija par AVS pārbaudes veicējiem, kā arī Latvijas aizsargāto augu šķirņu saraksts, informācija par konkrēto sugu CPVO pārbaudes protokoliem un UPOV vadlīnijām.

Saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likumu lauksaimniecības produkcijas ražotājiem ir jāsniedz informācija un jāmaksā atlīdzība par Latvijā aizsargāto šķirņu izmantošanu. Sīkāka informācija pieejama Latvijas sēklaudzētāju asociācijas mājaslapā.

AKTUĀLI!

Ar grozījumiem tiek pārņemta Komisijas 2023. gada 10. jūlija Īstenošanas direktīva (ES) 2023/1438, ar ko attiecībā uz noteiktu lauksaimniecības augu un dārzeņu šķirņu pārbaužu protokoliem groza Direktīvu 2003/90/EK un 2003/91/EK Noteikumu 1. pielikumā tiek atjaunināti esošie CPVO protokoli dažām laukaugu sugām - kaņepēm, ķiplokiem, kolrābjiem, lapu cigoriņiem, arbūziem un Starptautiskās Jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības pārbaužu vadlīnijas attiecībā uz rāceņiem.  Tāpat arī atjaunots CPVO protokols parastajai aprikozei.

Ar grozījumiem tiek pārņemtas divas direktīvas:

  1. Komisijas 2022. gada 23. septembra Īstenošanas direktīva (ES) 2022/1647, ar ko Direktīvu 2003/90/EK groza attiecībā uz atkāpi, kura piemērojama bioloģiskajai ražošanai piemērotu lauksaimniecības augu bioloģiskajām šķirnēm;
  2. Komisijas  2022. gada 23. septembra Īstenošanas direktīva (ES) 2022/1648, ar ko Direktīvu 2003/91/EK groza attiecībā uz atkāpi, kura piemērojama bioloģiskajai ražošanai piemērotu dārzeņu bioloģiskajām šķirnēm.

Minēto direktīvu pielikumos ir minētas bioloģiskajai ražošanai piemērotās  lauksaimniecības augu un dārzeņu sugas, kurām īpašie nosacījumi par Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) pārbaudes protokoliem. Noteikumi tiek papildināti ar pielikumiem par paredzētām atkāpēm uz viendabīgumu no attiecīgā CPVO tehniskā protokola.