Augu šķirņu aizsardzību regulē Augu šķirņu aizsardzības likums, kura mērķis ir izveidot selekcionāru mantisko tiesību piešķiršanas un aizsardzības sistēmu Latvijā. Likumu piemēro jebkurai augu ģinšu un sugu šķirnei, tai skaitā sugu un starpsugu hibrīdiem. Lai piešķirtu augu šķirņu aizsardzības tiesības, šķirnei ir jāatbilst noteiktām prasībām, tas ir, šķirnei ir jābūt atšķirīgai, viendabīgai, stabilai, jaunai, kā arī šķirnei ir jābūt piešķirtam normatīvo aktu prasībām atbilstošam šķirnes nosaukumam. Šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi (turpmāk – šķirnes pārbaude) veic saskaņā ar Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) šķirnes pārbaudes protokoliem vai Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) šķirnes pārbaudes vadlīnijām.

Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā ir pieejama informācija par AVS pārbaudes veicējiem, kā arī Latvijas aizsargāto augu šķirņu saraksts, informācija par konkrēto sugu CPVO pārbaudes protokoliem un UPOV vadlīnijām.

Saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likumu lauksaimniecības produkcijas ražotājiem ir jāsniedz informācija un jāmaksā atlīdzība par Latvijā aizsargāto šķirņu izmantošanu. Sīkāka informācija pieejama Latvijas sēklaudzētāju asociācijas mājaslapā.

 

AKTUĀLI!

(Ministru kabineta 18.10.2021. noteikumi Nr. 654/LV, 205, 21.10.2022)

Ar grozījumiem tiek pārņemta Komisijas 2022.gada 9.jūnija Īstenošanas direktīva (ES) 2022/905, ar ko attiecībā uz noteiktu lauksaimniecības augu un dārzeņu šķirņu pārbaužu protokoliem groza Direktīvu 2003/90/EK un 2003/91/EK par jauniem Kopienas Augu šķirņu biroja pārbaudes protokoliem laukaugu sugām, dārzeņu sugām.

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi".
(Ministru kabineta 05.10.2021. noteikumi Nr. 671/LV, 194, 07.10.2021./)

Ar noteikumiem tiek pārņemta Komisijas 2021. gada 6. maija Īstenošanas Direktīva (ES) 2021/746, ar kuru attiecībā uz dažu lauksaimniecības augu un dārzeņu šķirņu pārbaužu protokoliem groza Direktīvu 2003/90/EK un 2003/91/EK un attiecībā uz dažiem augu botāniskajiem nosaukumiem groza Direktīvu 2003/90/EK. 

Atbilstoši minētai direktīvai ir precizēts saraksts ar jauniem Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) pārbaudes protokoliem laukaugu sugām un dārzeņu sugām.

Noteikumos iekļautas sugas, kas ietvertas sēklaudzēšanas direktīvās un Latvijas normatīvajos aktos, lai selekcionārs, kas vēlas iekļaut šķirni Latvijas augu šķirņu katalogā, zinātu, kuri CPVO protokoli vai Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) vadlīnijas ir jāievēro, veicot šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi.

Precizēti atsevišķu dārzeņu sugu nosaukumi ir saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr. 592 “Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”.