ES Kokmateriālu regula (turpmāk – Regula) [EU Timber Regulation – EUTR] visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs stājās spēkā 2013. gada 3. martā.  Regulas mērķis ir ES ierobežot tirdzniecību ar nelikumīgi iegūtiem kokmateriāliem un no šādiem kokmateriāliem izgatavotiem izstrādājumiem – gan ar importētiem, gan ES iegūtiem.

Regula nosaka, ka ir aizliegts ES tirgū laist nelikumīgi iegūtus kokmateriālus un no šādiem izejmateriāliem ražotus koka izstrādājumus, un ikvienam tirgus dalībniekam ir pienākums veikt likumības pārbaudes un pārliecināties, vai koksne iegūta legāli.

Latvijā kompetentā iestāde, kas atbildīga par Regulas piemērošanu un kontroles veikšanu, ir Valsts meža dienests (VMD).

Šī Regula ir tikai viens no pasākumiem veselā pasākumu virknē.  2003. gadā ES pieņēma FLEGT Rīcības plānu [Forest Law Enforcement, Governance and Trade] - meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai – kurā noteikti vairāki pasākumi, lai novērstu nelikumīgi iegūtu kokmateriālu laišanu tirgū, uzlabotu likumīgi iegūtu kokmateriālu piedāvājumu un palielinātu pieprasījumu pēc likumīgi iegūtiem koka izstrādājumiem. Tādā veidā paredzēts mazināt nelikumīgu mežistrādi visā pasaulē. Par nelikumīgu kokmateriālu ieguvi Regulas ietvaros tiek uzskatīta kokmateriālu iegūšana tādā veidā, kas ir pretrunā ar ieguves valsts normatīvajiem aktiem.

Nelikumīgai mežizstrādei ir negatīva ietekme gan ekonomiskajā, gan sociālajā, gan vides jomā. Valstis zaudē nodokļu ieņēmumus, tiek kropļotas kokmateriālu tirgus cenas, veicināta korupcija. Daudzās valstīs ārpus ES būtiski samazinās mežu platības un tiek veicināta zemes degradācija. Ar nelikumīgā veidā iegūtajiem līdzekļiem daudzviet tiek atbalstīti bruņoti konflikti un organizētā noziedzība, tiek pārkāptas vietējo kopienu īpašuma un cilvēktiesības. ES iekšējais tirgus ir viens no nelegāli iegūto kokmateriālu un koka izstrādājumu importa tirgiem.

Regulas prasības attiecas uz tirgus dalībniekiem [operators] – fiziskām vai juridiskām personām – kuras pirmo reizi laiž kokmateriālus vai koka izstrādājumus ES tirgū. “Laišana tirgū” ir definēta Regulā, un tā attiecas uz produktiem, kas ar samaksu vai bez maksas tiek izplatīti vai izmantoti komerciālās darbībās. (Tādējādi, piemēram, gan uzņēmums, kas importē koka skapi, lai to pārdotu savā veikalā, gan uzņēmums, kas importē kokmateriālus, lai no tiem ražotu skapjus, gan uzņēmums, kas importē skapjus, lai tos tālāk izplatītu citiem uzņēmumiem, ir tirgus dalībnieks.) Tirgus dalībniekiem jāievēro gan Regulas aizliegums laist tirgū nelikumīgi iegūtu koksni, gan Regulas noteiktais pienākums uzturēt likumības pārbaužu sistēmu un veikt likumības pārbaudes produktiem, pirms tie tiek laisti tirgū.

Likumības pārbaužu sistēmu veido trīs daļas:

  • piekļuve informācijai, kas nozīmē, ka ir jābūt pieejamai informācijai par produktu un tā izcelsmi. Šī informācija ietver, piemēram, koku sugu nosaukumus, izcelsmes valstis, dokumentus vai citu informāciju, kas apliecina kokmateriālu legālu izcelsmi, u.c.;
  • risku novērtējums, kas ietver izvērtējumu, vai izcelsmes valstī nelikumīga mežizstrāde ir plaši izplatīta, vai ir izsekojama produkta piegādes ķēde un tml.;
  • konstatētu risku gadījumā, risku mazināšana, kas var ietvert, piemēram, papildus informācijas pieprasīšanu, audita veikšanu mežā u.c.

Tirgus dalībnieki var izvēlēties, vai radīt pašiem šo sistēmu vai vērsties pie kādas no Eiropas Komisijas atzītajām pārraudzības organizācijām [monitoring organisations] un izmantot to radītās sistēmas. Aktuālo sarakstu ar pārraudzības organizācijām, kas darbojas gan Latvijā, gan citur ES, meklēt Eiropas Komisijas mājaslapā un VMD mājaslapas ES Kokmateriālu regulas sadaļā “Jaunumi”.

Tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū vietējas izcelsmes (Latvijā iegūtus) kokmateriālus, papildus darbības likumības pārbaužu nodrošināšanā nav jāveic, jo Latvijā to nodrošina koku ciršanu, dabas aizsardzību, kokmateriālu apriti un ar nodokļiem apliekamo darbību regulējošo normatīvo aktu prasības. Tomēr ir jāatceras, ka Regulas prasības un to ievērošanas pārbaudes attiecas arī uz Latvijā iegūtajiem kokmateriāliem.

Vēl regula attiecas uz tirgotājiem [traders] – tie ir gan lieltirgotāji, gan mazumtirgotāji, gan ražotāji ES iekšējā tirgū, kuri paši neveic mežizstrādi un nenodarbojas ar kokmateriālu un to produktu importu no trešajām valstīm, bet gan pērk vai pārdod kokmateriālus vai koka izstrādājumus, kas jau ir tirgū (iegūti kādā no ES valstīm vai importēti). Tirgotāju pienākums ir glabāt informāciju par saviem piegādātājiem un klientiem, lai, nepieciešamības gadījumā, varētu izsekot kokmateriālu virzības ceļam.

Regulas objekts ir plašs izejmateriālu un izstrādājumu klāsts – dažāda veida kokmateriāli, mēbeles, papīrs, celuloze – detalizēts saraksts ir Regulas pielikumā.

Kokmateriāliem un koka izstrādājumiem nav jāpiemēro likumības pārbaudes, ja tiem piešķirta CITES atļauja (Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām) vai FLEGT licence (meža tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības licencēšanas sistēma). Šādus produktus uzskata par atbilstīgiem Regulas prasībām. Šobrīd vienīgā valsts, kurā darbojas FLEGT licencēšana, ir Indonēzijas Republika. Par CITES atļaujām atbildīgā iestāde Latvijā ir Dabas aizsardzības pārvalde, bet par FLEGT licencēm – Zemkopības ministrija.

Pārbaudot tirgus dalībniekus, VMD skatās, vai tie savā uzņēmumā uztur reāli funkcionējošu likumības pārbaužu sistēmu un vai tiek veiktas nepieciešamās produktu likumības pārbaudes. VMD kontroles var ietvert gan dokumentu apskati un pārrunas ar atbildīgajām personām, gan arī noliktavu un ražošanas telpu un produktu pārbaudes. Konstatētu neatbilstību gadījumā, VMD amatpersonas ir tiesīgas dot norādījumus attiecībā uz uzņēmuma kokmateriālu likumības pārbaužu sistēmu un tās efektivitātes uzlabošanu, kā arī piemērot normatīvajos aktos paredzētās sankcijas.

Sīki Regulas prasības izklāstītas ES Kokmateriālu regulā, tās divos sekundārajos tiesību aktos – Īstenošanas regulā un Deleģētajā regulā, kā arī Vadlīnijās par ES Kokmateriālu regulu, kur skaidroti tiesību aktu mazāk saprotamie jautājumi.

Informāciju par Regulu var meklēt arī Eiropas Komisijas mājaslapā un citviet internetā, kā arī zvanot uz VMD pa telefonu +371 26559802 vai rakstot uz e-pastu stella.boke@vmd.gov.lv.