Gaļas ražošanas nozarē Latvijā nozīmīgu lomu ieņem putnu gaļa. Putnu gaļas nozarē vislielākais īpatsvars ir vistas gaļai, nelielu daļu veido zosu gaļa un eksotisko putnu gaļas ieguve- strausi, fazāni, paipalas. Putnu gaļas patēriņam valstī ir tendence palielināties katru gadu, taču vietējās gaļas īpatsvars putnu gaļas tirgū ir neliels (40 - 50%), jo pieprasījuma palielināšanos ierobežo produkta cena, kura pieaug līdz ar lopbarības cenu palielināšanos.

Latvijā pārsvarā ražo vistu olas, vistas turot sprostu baterijās. Visas saražotās olas ir vistu sugas izcelsmes, citu sugu putnu olu skaits Latvija ir niecīgs. Olu vajadzību patēriņam Latvijā, ražotāji pilnā apmērā nodrošina ar pašražoto produkciju. Pēdējos gados vidējais olu patēriņš uz 1 iedzīvotāju gadā ir bijis - 240 olas. Putnu gaļas un olu ražošanu Latvijā regulē ES un Latvijas normatīvie akti.

  • Komisijas Regula (EK) Nr. 543/2008 (2008. gada 16. jūnijs) par kārtību, kādā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem

  • Komisijas Regula (EK) Nr. 589/2008 (2008. gada 23. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanai attiecībā uz olu tirdzniecības standartiem

  • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1308/2013 ( 2013. gada 17. decembris ), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007

  • Padomes Direktīva 2007/43/EK (2007. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka obligātos noteikumus gaļas ražošanai audzētu cāļu aizsardzībai (Dokuments attiecas uz EEZ)

  • Komisijas Regula (EK) Nr. 617/2008 (2008. gada 27. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz inkubējamo olu un mājputnu cāļu ražošanu un tirdzniecību