Traktortehnika

Par traktortehnikas atbilstību

Latvijā ir pieņemti Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumi Nr.535 „Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi”, kuri ir saistoši visiem traktortehnikas ražotājiem, to pārstāvjiem un tirgotājiem, kas nodarbojās ar traktoru tirgošanu Eiropas Savienības dalībvalstīs, tai skaitā Latvijā.

Noteikumos ir iekļautas prasības, kuras nosaka drošības, vides un nekaitīguma prasības lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoriem (Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26. maija Direktīvu 2003/37/EK), tās galvenokārt saistītas ar traktoru ekspluatācijas un satiksmes drošību, kā arī vides aizsardzību, paredzot pakāpeniski samazināt iekšdedzes dzinēju emisiju pieļaujamās normas. Jau šobrīd Eiropas Savienībā traktortehnikas iekšdedzes dzinēju radīto piesārņojošo vielu emisiju normām jāatbilst III B vai IV posma prasībām.

Eiropas Savienībā (tās dalībvalstīs) drīkst piedāvāt tirgū tikai tādus traktorus, kuri atbilst ES drošības un vides nekaitīguma prasībām. Traktora atbilstību minētajām prasībām apliecina ražotāja izsniegts traktora atbilstības sertifikāts, kurš tiek dots līdz katram pārdotajam traktoram. Gan traktora atbilstības sertifikātā, gan uz traktoram piestiprinātās ražotāja marķējuma plāksnītes ir norādīta informācija par traktora atbilstību direktīvas prasībām, t.i. ka traktors atbilst Eiropas Parlamenta un padomes 2003.gada 26. maija Direktīvas 2003/37/EK prasībām (ciparu kombinācija –2003/37) prasībām.

Lauksaimniekiem, mežsaimniekiem, kā arī traktortehnikas tirgotājiem ir svarīgi atcerēties, ka pērkot traktoru, kurš neatbilst spēkā esošajām prasībām to nebūs iespējams reģistrēt valsts aģentūrā „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra”, kā arī nebūs iespējams ar šādu tehniku pretendēt uz Eiropas Savienības atbalsta pasākumu „Lauku saimniecību modernizācija”.

Traktortehnika motoru izmešu posmi

Traktoros uzstādītajiem motoriem ir noteikti minimālie pieļaujamiem motoru izmešu emisijas lielumi, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi (t.sk. aizsargā Eiropas tehnikas ražotājus no trešo valstu precēm).

Izmešu prasības nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 22.maija Direktīva 2000/25/EK, ar kuru paredz darbības, kas veicamas, lai samazinātu gāzveida un cieto daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, kas paredzēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 74/150/EEK (turpmāk–Direktīva 2000/25/EK).

Latvijā Direktīva 2000/25/EK ir pārņemta un ieviesta ar Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.535 „Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi”.

Pakāpeniski, ar katru gadu traktortehnikas un motoru ražotājiem Direktīva 2000/25/EK nosaka arvien stingrākas motoru izmešu emisijas prasības un visām ES dalībvalstīm (t.sk. Latvijai) nosaka motoru emisiju posmus un to pieļaujamos traktoru reģistrācijas termiņus. Nākotnē spēkā stāsies iekšdedzes dzinēju radīto piesārņojošo vielu emisiju normas IV posms, kas būs ar stingrākām emisiju robežvērtībām nekā III B posmā attiecībā uz minēto motoru tipa atbilstības piešķiršanu.

Sākoties jaunam motoru izmešu posmam, Eiropas Savienības kopējā tirgū aizliegts piedāvāt traktorus ar izmešu prasībām neatbilstošiem dzinējiem. Direktīvā 2000/25/EK noteiktie motoru izmešu posmu beigu termiņi norādīti kopsavilkuma tabulā (skat. tabulu).

Kategorija

Motoru jauda P (kW)

Motoru izmešu posmi

Izmešu posma beigu termiņi, līdz kuriem drīkst ražot ražotājs 1

Termiņi, līdz kuriem var realizēt traktortehniku ar motoriem, kuri ražoti līdz izmešu posma beigu termiņam 2

Traktortehnikas motoru izmešu posmu kopsavilkums

1

2

3

4

5

J

37≤P<56

III A

31.12.2012.

31.12.2014.

K

19≤P<37

III A

nav noteikts

 

L

130≤P≤560

III B

31.12.2013.

31.12.2015.

M

75≤P<130

III B

30.09.2014.

30.09.2016.

N

56≤P<75

III B

30.09.2014.

30.09.2016.

P

37≤P<56

III B

nav noteikts

nav noteikts

Q

130≤P≤560

IV

nav noteikts

nav noteikts

R

56≤P<75

75≤P<130

IV

nav noteikts

nav noteikts

 

Analoģiskas motoru izmešu prasības ir noteiktas visiem motoriem, kurus uzstāda traktortehnikai, iekārtām vai citai lauksaimniecības vai mežsaimniecības tehnikai. To nosaka Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1047 „Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā”, kas pārņem Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvu 2004/26/EK, ar ko groza Direktīvu 97/68/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no visurgājēj tehnikai uzstādāmiem iekšdedzes dzinējiem prasības.

Svarīgi pirms traktortehnikas iegādes pārliecināties par tehnikas atbilstību un iekšdedzes dzinēja atbilstību konkrētajam izmešu posmam, savukārt traktortehnikas pārdevēja pienākums ir katram pārdotam traktoram izsniegt ražotāja izsniegto atbilstības sertifikātu.

Ja pašu spēkiem neizdodas tikt skaidrībā par konkrēta traktora atbilstību traktortehnikas iekšdedzes dzinēju radīto piesārņojošo vielu emisiju normas posmam, tad iesakām sazināties ar valsts aģentūras „Valsts Tehniskās uzraudzības aģentūra” inspektoriem vai valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs” amatpersonām, lai precizētu, vai traktors ir atbilstošs tehniskajām prasībām un Jūsu izvēlēto traktoru būs iespējams reģistrēt Latvijā.

1 Direktīvas 2000/25/EK 4.panta 3.punkts (kad sākas nākošais posms);
2 Direktīvas 2000/25/EK  4.pants 6.punkts (J līdz R kategorijas).