Saskaņā ar Medību likuma VI nodaļu, lai attīstītu medību saimniecību, tiek izveidots Medību saimniecības attīstības fonds. Fonda turētājs ir Zemkopības ministrija. Pirmie projekti tika finansēti 2004.gada nogalē.

Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļus veido:

 1. dotācija no šādiem valsts pamatbudžeta ieņēmumiem:
  • valsts nodeva pilnā apmērā par medību atļauju izsniegšanu un par atļauju izsniegšanu medību trofeju izvešanai no Latvijas,
  • valsts nodeva pilnā apmērā par mednieka apliecību, atļauju ārvalstu medniekiem medīt Latvijas teritorijā un mednieka sezonas karšu izsniegšanu,
  • to zaudējumu atlīdzība, kurus fiziskās vai juridiskās personas nodarījušas, pārkāpjot šajā likumā vai citos medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī atlīdzība par nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtību;
 2. ziedojumi.

Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļi izmantojami:

 • medījamo dzīvnieku monitoringam un populāciju papildu aizsardzības pasākumiem;
 • medījamo dzīvnieku un to populāciju zinātniskai izpētei;
 • līdzdalībai starptautiskajās medību organizācijās;
 • mednieku izglītošanai.

MSAF sekretariāts:

Jānis Bārs

Vecākais eksperts
Janis.Bars [at] zm.gov.lv

Rīgā
14.03.2019    Nr. 38

Par Medību saimniecības attīstības fonda padomi

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 19.panta trešo daļu, 72.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.245 „Zemkopības ministrijas nolikums” 17.punktu un Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumu Nr.1455 „Medību saimniecības attīstības fonda nolikums” 2., 4., 5. un 6.punktu, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 10.marta vēstuli Nr.3.18-1e/2182, biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” 2014.gada 13.marta vēstuli Nr.0320140840/A679 un Valsts meža dienesta 2014.gada 17.marta vēstuli Nr.VMD1-9/236, kurās norādīti deleģētie pārstāvji darbam Medību saimniecības attīstības fonda padomē, kā arī ievērojot Medību saimniecības attīstības fonda padomes 2019.gada 12.marta sēdē pausto Medību saimniecības attīstības fonda padomes locekļu viedokli par turpmāku dalību Medību saimniecības attīstības fonda padomē:

 1. Apstiprināt Medību saimniecības attīstības fonda padomi šādā sastāvā:
  • Padomes priekšsēdētājs: Kaspars Gerhards - zemkopības ministrs;
  • Padomes locekļi: Arvīds Ozols  - Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors, Medību saimniecības attīstības fonda padomes priekšsēdētāja vietnieks;
  • Rita Benta - Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža resursu un medību nodaļas vadītāja;
  • Vilnis Bernards - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta Sugu un biotopu aizsardzības nodaļas vecākais referents;
  • Aivars Volfs  - Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis, Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
  • Andis Krēsliņš - Valsts meža dienesta ģenerāldirektors.
 2. Medību saimniecības attīstības fonda padomes sekretariāta funkciju izpildi uzdot Meža departamentam.
 3. Medību saimniecības attīstības fonda padomei savā darbībā ievērot likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.
 4. Medību saimniecības attīstības fonda padomes pilnvaru laiks ir pieci gadi no šī rīkojuma izdošanas dienas.
 5. Atzīt par spēku zaudējušu Zemkopības ministrijas 2014.gada 27.marta rīkojumu Nr.41 „Par Medību saimniecības attīstības fonda padomi” ar šī rīkojuma izdošanas dienu.

Ministrs K. Gerhards 

Par grozījumu Zemkopības ministrijas 2019. gada 14. marta rīkojumā Nr.38 “Par Medību saimniecības attīstības fonda padomi”

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 19.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumu Nr.1455 „Medību saimniecības attīstības fonda nolikums” 2., 4., 5.punktu un 6.1.apakšpunktu, ievērojot biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” 2019.gada 4.novembra vēstuli Nr.201911/INIC587 “Par LPS pārstāvi Medību saimniecības attīstības fonda padomē”, izdarīt grozījumu Zemkopības ministrijas 2019. gada 14. marta rīkojumā Nr.38 “Par Medību saimniecības attīstības fonda padomi” un 1. punktā vārdus “Aivars Volfs – Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis, Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks;” aizstāt ar vārdiem “Aldis Ābele – Ventspils pilsētas domes izpilddirektors”.

Ministrs K. Gerhards