Saskaņā ar Medību likuma VI nodaļu, lai attīstītu medību saimniecību, tiek izveidots Medību saimniecības attīstības fonds. Fonda turētājs ir Zemkopības ministrija. Pirmie projekti tika finansēti 2004.gada nogalē.

Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļus veido:

 1. dotācija no šādiem valsts pamatbudžeta ieņēmumiem:
  • valsts nodeva pilnā apmērā par medību atļauju izsniegšanu un par atļauju izsniegšanu medību trofeju izvešanai no Latvijas,
  • valsts nodeva pilnā apmērā par mednieka apliecību, atļauju ārvalstu medniekiem medīt Latvijas teritorijā un mednieka sezonas karšu izsniegšanu,
  • to zaudējumu atlīdzība, kurus fiziskās vai juridiskās personas nodarījušas, pārkāpjot šajā likumā vai citos medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī atlīdzība par nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtību;
 2. ziedojumi.

Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļi izmantojami:

 • medījamo dzīvnieku monitoringam un populāciju papildu aizsardzības pasākumiem;
 • medījamo dzīvnieku un to populāciju zinātniskai izpētei;
 • līdzdalībai starptautiskajās medību organizācijās;
 • mednieku izglītošanai.

MSAF sekretariāts:

Jānis Bārs

Vecākais eksperts
Janis.Bars [at] zm.gov.lv

RĪKOJUMS

Rīgā

08.02.2024.                                               Nr. 20

Par Medību saimniecības attīstības fonda padomi

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 19.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra noteikumu Nr. 605 „Medību saimniecības attīstības fonda nolikums” 2., 6. un 7. punktu, pamatojoties uz institūciju  iesniegtajiem deleģējumiem to pārstāvju dalībai Medību saimniecības attīstības fonda padomē:

1. Apstiprināt Medību saimniecības attīstības fonda padomi (turpmāk – Padome) šādā sastāvā:

Padomes priekšsēdētājs:

Armands Krauze

 

zemkopības ministrs

Padomes locekļi:

Andis Purs

Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors

 

Lāsma Āboliņa

Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža resursu un medību nodaļas vadītāja vietniece

 

Vilnis Bernards

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta Sugu un biotopu aizsardzības nodaļas vecākais referents

 

Aldis Ābele

biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” pārstāvis, Ventspils pilsētas domes izpilddirektors

 

Arvīds Ozols

Valsts meža dienesta ģenerāldirektors

2. Apstiprināt Padomes locekļa apliecinājumu (pielikums), kuru tas paraksta pirms darbības uzsākšanas Padomē.

3. Padomes sekretariāta funkciju izpildi uzdot Zemkopības ministrijas Meža departamentam.

4. Padomei savā darbībā ievērot likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

5. Padomes pilnvaru laiks ir līdz 2029.gada 10.februārim.

6. Atzīt par spēku zaudējušu Zemkopības ministrijas 2023. gada 22. novembra rīkojumu Nr. 155 „Par Medību saimniecības attīstības fonda padomi”.

 

Ministrs                                                                                                          A. Krauze