Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)

Informācija publicēta saskaņā ar "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma" 3.panta devītās daļas 1)punktu.

DARBA SAMAKSA

Mēnešalga un tās noteikšanas kritēriji:

Zemkopības ministrijas amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ņemot vērā amatpersonai un darbiniekam piešķirto kategoriju un atbilstošo mēnešalgu grupu.

Amatpersonai (darbiniekam) kategoriju nosaka, ievērojot individuālā vērtējuma kritērijus – ikgadējā darbības un tās rezultātu novērtēšanā iegūtais amata (darba) pienākumu izpildes novērtējums un profesionālā pieredze (gadi), kas ir būtiska amata (darba) pienākumu izpildei.

Mēnešalgu grupu, pamatojoties uz amata saimi un līmeni, nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumiem Nr. 1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs ”.

Amata saimi un līmeni nosaka, klasificējot amatu atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam.

Amatam atbilstošo mēnešalgas apmēru, ievērojot amatpersonai (darbiniekam) piešķirto kategoriju, nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”.

Informācija par piemaksām, prēmijām , naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā   
 

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām (noteikšana iespējama, ja to atļauj  finanšu līdzekļu apjoms atalgojuma fondā)

Nr. p. k. Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs (euro vai %) Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
1 2 3 4
1. Piemaksa, ja amatpersona/ darbinieks papildus saviem tiešajiem amata (darba, dienesta) pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu amatpersonu/darbinieku vai pilda vakanta amata (dienesta, darba) pienākumus, vai pilda vēl citus pienākumus papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem līdz 20% no noteiktās m/algas

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk –VPIADAL)

14.panta pirmā daļa:

1) 3 darba dienas pēc kārtas un ilgāk aizvieto prombūtnē esošu amatpersonu (darbinieku). Izvērtējot darba sarežģītības pakāpi, apjomu un atbildības līmeni, var noteikt ar pienākumu pildīšanas pirmo dienu, pamatojoties uz struktūrvienības vadītāja iesniegumu;

2) ja aizvieto valsts sekretāru, piemaksu nosaka ar pirmo pienākumu pildīšanas dienu;

3) ja pilda vakanta amata pienākumus, piemaksu var noteikt divām amatpersonām (darbiniekiem) līdz vakantā amata aizpildīšanai       

2. Piemaksa kompetentāko amatpersonu/darbinieku motivēšanai līdz 35% no m/algas VPIADAL 14.panta divpadsmitā  daļa  - par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti saskaņā ar ministrijā noteikto kārtību. 
3. Piemaksa par darbu svētku dienā 100% no noteiktās stundas algas likmes Darba likuma 144. panta otrā daļa - saskaņā ar darba laika uzskaites datiem.
4. Piemaksa par virsstundu darbu 100% no noteiktās stundas algas likmes vai kompensē virsstundu darbu, piešķirot atpūtas laiku VPIADAL 14.panta sestā un astotā daļa - saskaņā ar darba laika uzskaites datiem
5. Piemaksa specializētajiem atašejiem par diplomātisko rangu 20% no noteiktās m/algas MK 2013.gada 29.janvāra noteikumu Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”  (turpmāk – noteikumi Nr.66) 33.punkts
6. Prēmija                                    reizi gadā saskaņā ar amatpersonas (darbinieka) ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu

1)  līdz 75 % no m/algas, ja darba izpildes novērtējums ir "teicami";

2) līdz 65% no m/algas, ja novērtējums ir "ļoti labi";

3) līdz 55 % no m/a, ja novērtējums ir "labi"

VPIADAL 16.panta otrā daļā ;                                                Noteikumu Nr.66 35.punkts
7. Naudas balva līdz vienas m/algas apmēram kalendārā gada ietvaros VPIADAL 3.panta ceturtās daļas 5.punkts -  saskaņā ar ministrijas noteikto kārtību

 

Informācija par sociālajām garantijām (ja to atļauj finašu līdzekļu apjoms atalgojuma fondā)  
Nr.p.k Sociālās garantijas veids Sociālās garantijas apmērs (euro vai %) Piešķiršanas pamatatojums vai kritēriji
1 2 3 4
1. Atvaļinājuma pabalsts līdz 50% apmērā no noteiktās m/algas VPIADAL 3.panta ceturtās daļas 8.punkts, saskaņā ar ministrijā noteikto kārtību -  darba izpildes rezultāts ("labi", "ļoti labi", "teicami") un dienesta (darba)  ilgums ministrijā
2. Pabalsts amatpersonai darbiniekam, kura apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumama 50 % apmērā no m/ algas vienu reizi kalendārā gada laikā VPIADAL 3.panta ceturtās daļas 7.punkts
3. Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi vienas minimālās m/algas apmērā VPIADAL 20.pants
4. Atlaišanas pabalsts saskaņā  ar VPIADAL noteikto apmēru VPIADAL 17.pants
5. Pabalsti un kompensācijas specializētajiem atašejiem   VPIADAL, Diplomātiskā un konsulārā dienesta likums,  Ministru kabineta 29.06.2010. noteikumi Nr.602
6. Kompensācija par redzes korekcijas līdzekļu iegādi Līdz 150 euro MK 10.08.2002. noteikumu Nr.343  “Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju”12.punkts,           saskāņā ar ministrijā noteikto kārtību, ja obligātās veselības pārbaudes kartē ir norādīts, ka nepieciešami redzes korekcijas līdzekļi darbam ar displeju
7. Veselības apdrošināšana normatīvajos aktos noteiktajā apmērā VPIADAL 37.pants, piešķir visām amatpersonām (darbiniekiem) saskaņā ar ministrijā noteikto kārtību. Ja ir noteikts pārbaudes laiks, piešķir pēc tā (veikta darbības rezultātu novērtēšana)
8. Mācību maksa un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumi pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros VPIADAL 26., 27.pants. MK 21.06.2010 noteikumi Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām". NEVIS tiešā vadītāja apstiprinātās mācību vajadzības