Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)

Informācija publicēta saskaņā ar "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma" 3.panta devītās daļas 1)punktu.

DARBA SAMAKSA

Mēnešalga un tās noteikšanas kritēriji:

Zemkopības ministrijas amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumu Nr.361 „Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients”, kā arī ievērojot valsts sekretāra apstiprināto un ar Valsts kanceleju saskaņoto Zemkopības ministrijas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu.

Amatpersonai (darbiniekam) mēnešalgas apmēru mēnešalgas grupas intervāla ietvarā nosaka, ievērojot šādus individuālos kritērijus – ikgadējā darbības un tās rezultātu novērtēšanā iegūtais amata (darba) pienākumu izpildes novērtējums, kvalifikāciju un kompetences, kā arī regulāro darba apjomu.

Amata saimi un līmeni nosaka, klasificējot amatu atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 262 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu aprakstu izstrādāšanas kārtība”.

Mēnešalgu grupu, pamatojoties uz amata saimi un līmeni, nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 262 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu aprakstu izstrādāšanas kārtība”.

Informācija par piemaksām, prēmijām , naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā   
 

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām (noteikšana iespējama, ja to atļauj  finanšu līdzekļu apjoms atalgojuma fondā)  
 

Nr. p. k.

Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva

Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs (euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

1

2

3

4

1.

Piemaksa, ja amatpersona/ darbinieks papildus saviem tiešajiem amata (darba, dienesta) pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu amatpersonu/darbinieku, vai pilda vēl citus pienākumus papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem

līdz 20 % no noteiktās m/algas

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk –VPIADAL) 14. panta pirmā daļa:

1.1. valsts sekretāra vietniekam, aizvietojot valsts sekretāru, ar pirmo aizvietošanas dienu – 20 % apmērā no mēnešalgas;

    1. nodarbinātajam, aizvietojot struktūrvienības vadītāju, struktūrvienības vadītāja vietnieku vai citu nodarbināto, ja nepārtraukti aizvieto 6 un vairāk darba dienas ar pirmo aizvietošanas dienu – 10  % apmērā no mēnešalgas;
    2. nodarbinātajam, aizvietojot citu nodarbināto ilgstošas attaisnotas prombūtnes gadījumā (grūtniecības un dzemdību, bērna kopšanas atvaļinājums, atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, dalība starptautiskā projektā, pārejoša darbnespēja), – 20 % apmērā no mēnešalgas. Ja prombūtnē esošu nodarbināto aizvieto divi nodarbinātie, piemaksas apmērs katram nodarbinātajam – 10 % apmērā no mēnešalgas;
    3.  nodarbinātajam par papildu pienākumu pildīšanu (pienākumiem, kas nav noteikti amata aprakstā) – 10 % apmērā no mēnešalgas;
    4. par mentora pienākumu pildīšanu – 10 % apmērā no mēnešalgas.

2.

Piemaksa par nozīmīgu ieguldījumu ministrijas stratēģisko mērķu sasniegšanā 

līdz 30% no m/algas

VPIADAL 14. panta divpadsmitā  daļa 

3.

Piemaksa par darbu svētku dienā

100% no noteiktās stundas algas likmes

 VPIADAL 14. panta 5.1 daļa, Darba likuma 137.  panta pirmā daļa, 144. panta otrā daļa - saskaņā ar darba laika uzskaites datiem.

4.

Piemaksa par virsstundu darbu

100% no noteiktās stundas algas likmes vai kompensē virsstundu darbu, piešķirot atpūtas laiku

VPIADAL 14. panta sestā un astotā daļa, Darba likuma 137.  panta pirmā daļa - saskaņā ar darba laika uzskaites datiem

5.

Piemaksa specializētajiem atašejiem par diplomātisko rangu

20% no noteiktās m/algas

Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumu Nr.361 „Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients” 24. punkts

6.

Prēmija reizi gadā saskaņā ar amatpersonas (darbinieka) ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu

1)  līdz 75 % no m/algas, ja darba izpildes novērtējums ir "teicami";

2) līdz 65% no m/algas, ja novērtējums ir "ļoti labi";

3) līdz 55 % no m/a, ja novērtējums ir "labi"

VPIADAL 16. panta otrā daļa Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumu Nr.361 „Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients” 25. punkts

.

Naudas balva

līdz vienas m/algas apmēram kalendārā gada ietvaros

VPIADAL 3. panta ceturtās daļas 5. punkts -  saskaņā ar ministrijas noteikto kārtību

 

Informācija par sociālajām garantijām (ja to atļauj finanšu līdzekļu apjoms atalgojuma fondā)  
 

Nr.p.k

Sociālās garantijas veids

Sociālās garantijas apmērs (euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

1

2

3

4

1.

Atvaļinājuma pabalsts

līdz 50 % apmērā no noteiktās m/algas

VPIADAL 3.panta ceturtās daļas 8. punkts, saskaņā ar ministrijā noteikto kārtību -  darba izpildes rezultāts ("labi", "ļoti labi", "teicami") un dienesta (darba)  ilgums ministrijā

2.

Pabalsts amatpersonai darbiniekam, kura apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam

 750 euro apmērā no m/ algas vienu reizi kalendārā gada laikā

VPIADAL 3. panta ceturtās daļas 7. punkts

3.

Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi

vienas minimālās m/algas apmērā

VPIADAL 20. pants

4.

Atlaišanas pabalsts

saskaņā  ar VPIADAL noteikto apmēru

VPIADAL 17. pants

5.

Pabalsti un kompensācijas specializētajiem atašejiem

 

VPIADAL, Diplomātiskā un konsulārā dienesta likums,  Ministru kabineta 29.06.2010. noteikumi Nr.602

6.

Kompensācija par redzes korekcijas līdzekļu iegādi

Līdz 150 euro

MK 06.08.2002. noteikumu Nr.343  “Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju”12. punkts, saskaņā ar ministrijā noteikto kārtību, ja obligātās veselības pārbaudes kartē ir norādīts, ka nepieciešami redzes korekcijas līdzekļi darbam ar displeju

7.

Veselības apdrošināšana

normatīvajos aktos noteiktajā apmērā

VPIADAL 37. pants, piešķir visām amatpersonām (darbiniekiem) saskaņā ar ministrijā noteikto kārtību.

8.

Mācību maksa un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumi

pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros

VPIADAL 26., 27. pants. MK 21.06.2010 noteikumi Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām". NEVIS tiešā vadītāja apstiprinātās mācību vajadzības