Par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem 2023.gadā

 
Informējam, ka Zemkopības ministrija (turpmāk - ministrija) 2022.gada 22.decembrī pieņēma lēmumu Nr. 4.1-12e/13 „Par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem 2023.gadā” (turpmāk - lēmums).

Saskaņā ar lēmumā noteikto, 2023.gadā rūpniecisko zvejas tiesību nomas līgumu protokoli par lēmumā noteikto zvejas limitu tiks slēgti ar 27 zvejniecības komercsabiedrībām. 

Savukārt kuģu sarakstā zvejai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī sadalījumā pa zivju sugām un zvejas vietām 2023.gadam iekļauti un zvejai pilnvaroti 48 zvejas kuģi.

  • Lēmumam ir pievienoti sekojoši pielikumi:
    1. 1.pielikums „Rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieku nozvejas limitu sadalījums 2023.gadam”, kurā ir noteikti zivju nozvejas apjoma limiti rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekiem Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem;
    2. 2.pielikums „Kuģu saraksts zvejai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī pa zivju sugām un zvejas vietām 2023.gadam”, kurā ir apstiprināts zvejas kuģu saraksts zvejai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem sadalījumā pa zivju sugām un zvejas rajoniem. 

Ar Zemkopības ministrijas lēmuma Nr. 4.1-12e/13 pilnu tekstu un tā pielikumiem var iepazīties Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļā.