Piešķirtais finansējums AS „Latvijas valsts meži” 2016.gada dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanai vides izglītībai un zinātnei

Ministru kabinets 2016. gada 29. novembrī ir akceptēja informatīvo ziņojumu "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2016.gadā" (protokols nr.65 26.§) un Finanšu ministrija ir apstiprinājusi akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" (turpmāk – AS “LVM”) ziedojumu Meža attīstības fondam (turpmāk – Fonds) 2016.gadā šādām mērķprogrammām: (1) meža nozares profesionālās izglītības attīstība, (2) meža nozares augstākās izglītības attīstība, (3) meža nozares attīstībai nepieciešamie zinātniskie pētījumi, (4) sabiedrības informēšanas pasākumi un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmas, un (5) skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības pasākumi un programmas;
 

AS „LVM” 2016. gada mērķziedojums Fondam saņemts Lauku atbalsts dienestā (turpmāk – LAD) 800000 euro apmērā. Atlikums LAD pēc AS „LVM” 2016.gada mērķziedojuma īstenošanas sastāda 82 009 euro;
 

Atbilstoši Zemkopības ministrijas izsludinātajam konkursam Fondā un AS „LVM” iesniegti projekti par kopējo summu 1 578 304,37 euro;
 

Padome pieņem lēmumu par ziedojumu sadali AS „Latvijas valsts meži” dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanai vides izglītības un zinātnes jomās. Fonda padomes izveidotā Ziedojumu nepieciešamības un lietderības vērtēšanas komisija izvērtēja Fondā un AS „LVM” iesniegto projektu atbilstību konkrētajai mērķprogrammai un projektu vērtēšanas kritērijiem un sagatavoja priekšlikumu Fonda padomei.

 

Nr. Ziedojuma saņēmējs Projekta nosaukums/ mērķis Piešķirtais finansējums, euro
1. Meža nozares profesionālās un augstākās izglītības attīstība  
1.1. Studentu biedrība "Šalkone" Meža nozares mācību grāmatu sagatavošana un starptautiskās meža nozares izstādes Ligna apmeklēšana 25000
    Kopā 1. 25000
2. Meža nozares attīstībai nepieciešamie zinātniskie pētījumi  
2.1. Latvijas Mežzinātnes institūts Silava Nacionālā Meža monitoringa īstenošana 325856
2.2. SIA "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” Baltijas valstu koksnes produktu tirgus monitorings 15000
2.3. Latvijas Lauksaimniecības universitāte Bioekonomikas nozaru attīstības scenāriju siciālekonomiskais izvērtējums 15153
2.4. Latvijas Gulbju izpētes biedrība Ziemeļu gulbja Cygnus cygnus monitorings 2017 1000
2.5. Valsts kanceleja Grāmatas  “1920.-1922. Latvijas Republikas Ministru kabineta sēžu  protokolos, notikumos, atmiņās” sagatavošana un izdošana 10000
2.6. Latvijas Mežzinātnes institūts Silava ERA-NET Sumforest projekta realizācija 33000
2.7. Daugavpils universitāte Sākotnējās biodaudzveidības datu iegūšana pirms  medņu riestu biotopu apsaimniekošanas pasākumiem 7000
    Kopā 2. 407009
3. Sabiedrības informēšanas un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmas  
3.1. Biedība "Gaujas plostnieki" Plostniecibas revitalizācija - dāvana Latvijas 100gadei 5000
3.2. Biedrība "Meža īpašnieku kooperācijas atbalsta centrs" Mazo meža īpašnieku izglītošanas un kooperācijas veicināšanas  pasākumi 2000
3.3. Biedrība "Latvijas mežu sertifikācijas padome" Mobilās aplikācijas "Meža monitors" izveide 3000
3.4. Biedrība "Zaļās mājas" Latvijas mežsaimnieku un kokrūpnieku konference 12000
3.5. Latvijas Meža īpašnieku biedrība Jauno meža nozares speciālistu izglītošana starptautiskajās organizācijās 17000
3.6. Biedrība "Zaļās mājas" Meža nozare skaitļos un faktos 2018. 6500
3.7. Biedrība "Latvijas mežu sertifikācijas padome" Konference par mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu Baltijas reģionā 12000
3.8. Latvijas Meža īpašnieku biedrība Konkurss "Sakoptākais Mežs" 17000
3.9. Biedrība "Zaļās mājas" Koka būvniecības veicināšana 12000
3.10. Latvijas Universitātes fonds Skolotāju ekselences balva 1500
3.11. Biedrība "Zaļās mājas" Sabiedrības informēšana par aktualitātēm meža nozarē 50000
3.12. Biedrība "Cita Rīga" Izveidot datu bāzi par koka ēkām Rīgā 1000
3.13. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts Silava Atbalsts meža nozarei nozīmīgu monogrāfiju izdošanai 4000
3.14. Biedrība "Latvijas mežu sertifikācijas padome" Sabiedrības informēšana par ilgtspējīgu mežsaimniecību 10000
3.15. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts Silava Meža izglītības programma Latvijas sabiedrībai 2017. gadā 8500
3.16. Biedrība "Aleja" Kultūrizglītojoši pasākumi Jaunmoku pils muzeja atbalstam: ekspozīcija "Mežs un tā nozīme cilvēka dzīvē" 5000
3.17. Biedrība "Meža vēstures muzejs" Meža vēstures muzeja ekspozīciju scenārija izstrādei 5000
3.18. Meža īpašnieku biedrība "Meža konsultants" Koku bērnu dārzs 5000
3.19. Biedrība "Ozollīči" Grāmatas "Izvēle Gauja" manuskripta sagatavošana 1000
3.20. Nodibinājums „Jaunrades fonds” Gunta Eniņa grāmatas "Dižkoku likteņos" grāmatas izdošana 6000
3.21. Nodibinājums “Jaunrades fonds" Ērika Hānberga grāmatas “Mana Tērvetes ieelpa” izdošana 6000
3.22. SLO “Latvija aug” Meža gadagrāmata 2018 7000
    Kopā 3. 196500
      3.1. Sabiedrības informēšana un meža īpašnieku izglītošana periodiskajos plašsaziņas līdzekļos
3.1.1. SIA Izdevniecība “Dienas Mediji" Laikraksta Diena 4 pielikumi "Dabas diena" 15000
3.1.2. AS "Lauku Avīze" Tematiskā iknedēļas lappuse "Mežs" Latvijas Avīzē 20000
3.1.3. SIA Izdevniecība “Dienas Žurnāli" Zinātniskie pētījumi mežā rubrikā Latvijā 5000
3.1.4. SIA "Dienas Bizness" Ideju mežs un zaļā ekonomika 15000
3.1.5. SIA Izdevniecība “Dienas Žurnāli" Iepazīsti mežu 5000
3.1.6. SIA "Balti Group" Publikāciju sērija "Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas procesi Latvijā" 16000
3.1.7. SIA Izdevniecība “Dienas Žurnāli" Meža apsaimniekošana no senatnes līdz mūsdienām 5000
3.1.8. Meža Avīze (SIA Kaldupes) Sabiedrības un meža īpašnieku izglītošana 10000
3.1.9. Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs Ikmēneša "Lauku lapa"- Mācies saimniekot mežā 3000
    Kopā 3.1. 94000
     3.2. Sabiedrības informēšana un meža īpašnieku izglītošana elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos
3.2.1. Biedrība "Vides fakti" Ekomāja - ilgtspējīgas būvniecības popularizēšana Latvijā raidījumā "Vides fakti" 22000
3.2.2. SIA "Radoša apvienība "Savai zemītei"" TV raidījums "Es - savai zemītei" 17000
3.2.3. SIA "Radio Skonto" Meža valodas 5000
3.2.4. Atbalsta fonds  "Mans Zaļais Dārzs" Atbalsts izglītojošam raidījumam "Mans zaļais dārzs" 20000
    Kopā 3.2. 64000
 4. Skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības programmas  
4.1. Meža īpašnieku biedrība "Meža konsultants" Meža ABC 20000
4.2. Biedrība "Latvijas mazpulki" Mazpulki Latvijas simtgadei 40000
4.3. Nodibinājums "Vides izglītības fonds" Projekts "Jaunie vides līderi” 15000
4.4. Biedrība Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība Dabas un cilvēka līdzsvarotā mijiedarbība Laurenču sākumskolas apkārtnē 1300
4.5. Liepupes vidusskola Dabaszinību pulciņa programmas īstenošana 600
4.6. Meža īpašnieku biedrība "Meža konsultants" 3 X 3 nometne Rūjienā 600
4.7. Biedrība "Iespējamā misija" Mūsdienu dabas zinātņu skolotāju piesaiste un sagatavošana 10000
4.8. Biedrība "Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija" Neatstāj pēdas 5000
4.9. Biedrība "Preiļi izglītotais Latvijai" Meža skola - brīvdabas pedagoģijas principu ieviešana Latvijā 2000
4.10. Biedrība "Mantinieki" Radošais dabas un amatniecības pulciņš Brocēnos 1000
    Kopā 4. 95500

 

* Mācību grāmatu saturs jāsaskaņo ar Zemkopības ministriju un meža nozares ekspertiem
 

Projektu iesniedzējus, kuriem finansējums nav piešķirts pilnā apmērā, lūgums iesniegt Lauku atbalsta dienestā pieteikumu, kurā precizēti projekta sasniedzamie rezultāti un projekta izmaksu tāmi.

  • Publicēts:
    12.04.2017

Nozares iestādes

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Lauksaimniecības skaitīšana 2020